СТАТТІ

Мої статті:

 1. Вікторіна О.М. Назви перших страв в українській мові  (на матеріалі творів письменників ХVIII-ХІХ ст.). Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія», 2021, 46, 24-32.
 2. Вікторіна О.М. Специфіка оновлення лексичного складу української мови // international scientific and practical conference «Philological sciences and translation studies: European potential» : conference proceedings, July 9-10, 2021. Wloclavek : «Baltija Publishing», 2021. 11-14 pages.
 3. Вікторіна О.М. Анормативність в усному мовленні під час відмінювання числівників та поєднанні їх з іменниками // Педагогічний вісник № 1-2 (55-56). – 2021. – С. 58 – 62.
 4. Вікторіна О.М. Матеріали до «Словника фразеологізмів степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя (зоофразеологізми)» // Педагогічний вісник № 1-2 (55-56). – 2021. – С. 173 – 180.
 5. Вікторіна О.М. Матеріали до словника мікротопонімів Середнього Дніпро-Бузького межиріччя // Педагогічний вісник № 1-2 (49-50). – 2019. – С. 26 – 30.
 6. Вікторіна О.М. Матеріали до «Словника фразеологізмів степових і суміжних говірок Середнього-Дніпро-Бузького межиріччя» (Фразеологізми, які містять антропоніми. ІІ) / Педагогічний вісник № 3 – 4 (47 – 48), 2018. – С. 116 – 121.
 7. Вікторіна О.М. Матеріали до «Словника степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя (назви їжі та напоїв)» / О. М. Вікторіна // Педагогічний вісник, 2017. – № 1-2 (41-42) – С. 132 – 139.
 8. Вікторіна О.М. Матеріали до «Словника фразеологізмів степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя» (Фразеологізми, які містять антропоніми. І) / О. М. Вікторіна // Педагогічний вісник, 2016. –  № 2 – 3 (38 – 39). – С. 82 – 86.
 9. Вікторіна О.М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (Фразеологізми, які містять компонент-топонім. ІІ) / О. М. Вікторіна // Педагогічний вісник, 2016. – №  1 (37). – С. 68 – 74.
 10. Вікторіна О.М. Використання методу проектів під час вивчення теми «Числівники у фразеологізмах; засвоєння таких числівників» / О. М. Вікторіна // Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності та перспективності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (Київ-Черкаси-Кіровоград, 22-23 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 40 – 42.
 11. Вікторіна О.М. Матеріали до «Словника степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя (назви знарядь праці)» / О. М. Вікторіна // Педагогічний вісник, 2015. – № 4 (36) – С. 165 – 172.
 12. Вікторіна О. М. Матеріали до «Словника фразеологізмів степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя (фразеологізми з числівниками)» / О. М. Вікторіна // Педагогічний вісник, 2015. – № 2 – 3 (34 – 35). –     С. 98 – 105.
 13. Вікторіна О.М. Матеріали до «Словника степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя» (Ботанічна лексика ІІ.) / О. М. Вікторіна // Педагогічний вісник, 2014. – № 3 – 4 (31 – 32). – С. 9 – 15.
 14. Вікторіна О.М. Матеріали до «Словника степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя» (Назви їжі та напоїв ІІ.) / О. М. Вікторіна // Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). – К.: ТОВ «СІТІПРІНТ». – 2014. – С. 135 – 146. (Серія: Педагогічні науки, вип. 5).
 15. Вікторіна О.М. Особливості організації навчально-дослідницької діяльності дітей під час дослідження топонімії /  О. М. Вікторіна // Навчально-дослідницька діяльності дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 9-10 квітня 2014 р.). – К., 2014. – С. 41 – 43.
 16. Вікторіна О.М. Проблеми дослідження мікротопоніміки Кіровоградщини / О. М. Вікторіна // Педагогічний вісник, 2014. – №1 – 2 (29 – 30). – С. 13 – 20.
 17. Вікторіна О.М. Ботанічна лексика у степових і суміжних говірках Середнього Дніпро-Бузького межиріччя /            О. М. Вікторіна // Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). – К.: ТОВ «СІТІПРІНТ». – 2013. – С. 286 – 298. – (Серія: Педагогічні науки, вип. 3).
 18. Вікторіна О.М. Матеріали до «Словника степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя» (назви одягу) / О. М. Вікторіна // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали ІХ Всеукраїнською наукової конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 182 – 186.
 19. Вікторіна О.М. Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації місцевих експедицій під час дослідження ареальних фразеологізмів / О. М. Вікторіна // Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). – К.: ТОВ «Праймдрук». – 2013. – С. 134 – 142. – (Серія: Педагогічні науки, вип. 2).
 20. Вікторіна О.М. Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації місцевої експедиції під час дослідження діалектизмів / О. М. Вікторіна // Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 16-17 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Кіровоградський обл. ін.-т післядипл. педагог. освіти                 ім. В.О. Сухомлинського. – Кіровоград : ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2013. – С. 31 – 33.
 21. Вікторіна О.М. Використання в роботі логопеда фольклорного матеріалу / О. М. Вікторіна // Логопед. – 2012. – № 9 (21). – С. 7 – 11.
 22. Вікторіна О.М. Анормативність в усному мовленні вчителів-дефектологів / О. М. Вікторіна // Педіагогічний вісник. – 2012 – № 2 – 3 (22-23). – С. 56 – 58.
 23. Вікторіна О.М. Евфемізми в усному мовленні медичних працівників Кіровограда // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – С. 10 – 11.
 24. Вікторіна О.М. Ідеографічне представлення зовнішнього виду особи у фразеології степових говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя // Педагогічний вісник, 2012. № 4 (24). – С. 40 – 45.
 25. Вікторіна О.М. Лексико-семантичні й функціональні особливості назв на позначення хвороб нервової системи // Педагогічний вісник, 2012. – № 1 (21). – С. 91 – 95.
 26. Вікторіна О.М. Використання в роботі логопеда фольклорного матеріалу/ О. М. Вікторіна // Педагогічний вісник, 2011. – № 3 – 4 (19 – 20). – С. 104 – 107.
 27. Вікторіна О.М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (орнітофразеологізми) // Наукові записки. Вип. 95 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. –    С. 35 – 41.
 28. Вікторіна О.М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (фразеологізми, які містять компонент-топонім) / О. М. Вікторіна // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 420 – 426.
 29. Вікторіна О.М. Стан дослідження говірок Кіровоградщини / О. М. Вікторіна // Педагогічний вісник, 2011. – № 2 (18). – С. 140 – 142.
 30. Вікторіна О.М. Матеріали до словника фразеологізмів Кіровоградщини (ентомофразеологізми) / О. М. Вікторіна // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. ред. А.Н. Рудяков. – Том № 1. – Симферополь, 2010. –  С. 105 – 108.
 31. Вікторіна О.М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (соматичні фразеологізми) /                    О. М. Вікторіна // Мовознавчий вісник: Зб. Наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. Ун-т імені Богдана Хмельницького; відп. ред. Г.І. Мартинова. – Черкаси, 2010. – Вип. 11. – С. 59 – 66.
 32. Вікторіна О.М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (фітофразеологізми) / О. М. Вікторіна // Наукові записки. Вип. 89 (3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ                 ім. В. Винниченка, 2010. –  С. 31 – 36.
 33. Вікторіна О.М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (фітофразеологізми. ІІ) / О. М. Вікторіна // Сучасні педагогічні технології і освітні системи ХХІ століття: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (1 жовтня 2010 р.) / Відп. ред. О.М. Барно. Кіровоград: Вид-во КІРоЛ «Україна», 2010. – С. 226 – 236.
 34. Вікторіна О.М. Фразеологізми на позначення процесу втрати фізичної сили внаслідок надмірної трудової діяльності у степових говірках Середнього Дніпро-Бузького межиріччя // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 12-14 лютого 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринг, 2010. – С. 27 – 30.
 35. Вікторіна О.М. Лексико-семантичні особливості номінацій на позначення панарицію у говірках Кіровоградщини /   О. М. Вікторіна // Наукові записки. Вип. 81 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4-х ч. Кіровоград:     РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 181 – 186.
 36. Вікторіна О.М. Лексико-семантичні особливості номінацій на позначення раку (на матеріалі говірок Кіровоградщини) // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; відп. ред.               Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2009. – Вип. 9. – С. 100 – 107.
 37. Вікторіна О.М. Назви ґулі в говірках Середнього Дніпро-Бузького межиріччя // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства                         ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009. – С. 103 – 117.
 38. Вікторіна О.М. Відад’єктивні суфіксальні назви на позначення хвороб, патологічних утворень, хворобливих станів (на матеріалі говірок Кіровоградщини) / О. М. Вікторіна // Наукові записки. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Вип. 10. У 2-х т./ Наук. ред. – Іваницька Н.Л. – Вінниця, 2008. – Т. 1. – С. 61 – 66.
 39. Вікторіна О.М. Лексико-семантичні особливості назв хвороб крові, серця, судин (на матеріалі говірок Кіровоградщини)/ О. М. Вікторіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені               М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць /       Відп. редактор М.Я. Плющ. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 310 – 315.
 40. Вікторіна О.М. Лексико-семантичні особливості назв хвороб, які спричинюються порушенням обміну речовин (на матеріалі говірок Кіровоградщини) / О. М. Вікторіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Вип. VІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 140 – 145.
 41. Вікторіна О.М. Лексико-семантичні особливості номінацій на позначення фурункула у говірках Кіровоградщини /   О. М. Вікторіна // Культура народов Причерноморья. – Научный журнал. – Симферополь, 2008. – № 142. – Т. 1. – С. 119 – 121.
 42. Вікторіна О.М. Порівняльня характеристика регіональних діалектних словників народної медичної термінології (на матеріалі Кіровоградщини і Полісся) / О. М. Вікторіна // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 38. – С. 29 – 32.
 43. Вікторіна О.М. Принципи укладання Словника лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії Кіровоградщини / О. М. Вікторіна // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Вип. 12. Українська діалектна лексика як об’єкт словникарства та лінгвогеографії. До 100-річчя             М.А. Грицака / Відп. Ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2008. – С. 94 – 97.
 44. Вікторіна О.М. Семантичні особливості номінацій на позначення інфекційних хвороб дихальних шляхів /               О. М. Вікторіна // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. Зб. Наук. ст. / Відп. ред. В.А. Зарва. – К.: «Освіта України», 2008. – Вип. ХVІ: Лінгвістика і літературознавство. –  С. 46 – 54.
 45. Вікторіна О.М. Семантичні особливості номінацій на позначення інфекційних хвороб  зовнішнього покриву/            О. М. Вікторіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Вип. 16. Том 1. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 3 – 14.
 46. Вікторіна О.М. Віддієслівні суфіксальні назви на позначення хвороб, патологічних утворень, хворобливих станів (на матеріалі говірок Кіровоградщини) / О. М. Вікторіна // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки, 2007. – № 15 (131). – С. 213 – 220.
 47. Вікторіна О.М. Відсубстантивні суфіксальні назви на позначення хвороб, патологічних утворень, хворобливих станів (на матеріалі говірок Кіровоградщини) // Українська історична та діалектна лексика: Збірник наукових праць. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2007. – Вип. 5. – С. 479 – 491.
 48. Вікторіна О.М. Семантичні особливості номінацій на позначення інфекційних кишкових хвороб (на матеріалі говірок Кіровоградщини) / О. М. Вікторіна // Культура народов Причерноморья. – Научный журнал. – Симферополь, 2007. – № 110. – Т. 1. – С. 85 – 87.
 49. Вікторіна О.М. Словотвір віддієслівних суфіксальних ад’єктивів у народно-медичній і лікувально-магічній лексиці (на матеріалі говірок Кіровоградщини) / О. М. Вікторіна // Павло Гнатович Житецький і сучасна українська лінгвістика: Зб. матер. Всеукр. наук. конф.: Черкаси, 15 – 16 лютого 2007 р. / Редкол.: Г.І. Мартинова (відп. ред.) та ін. – Черкаси, 2007 – С. 87 – 93.
 50. Вікторіна О.М. Словотвір відіменникових суфіксальних ад’єктивів у народно-медичній і лікувально-магічній лексиці (на матеріалі говірок Кіровоградщини)  / О. М. Вікторіна // Наукові записки. – Вип. 73. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Ч. І. – С. 181 – 189.
 51. Вікторіна О.М. Словотвір префіксальних дієслів у народно-медичній і лікувально-магічній лексиці (на матеріалі говірок Кіровоградщини) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2007. – Вип. 34. –   С. 202 – 206.
 52. Вікторіна О.М. Суфіксальний спосіб творення назв на позначення осіб у народно-медичній і лікувально-магічній лексиці (на матеріалі говірок Кіровоградщини) / О. М. Вікторіна // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. ХV – ХVІІІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – С. 678 – 683.