Як сформувати в учнів навички XXI століття засобами ІКТ

technology-studentsШвидкі темпи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій вплинули як на повсякденне життя людей, так і на технологічні процеси на виробництві та в інших професійних сферах. У зв’язку з цим до працівників висуваються нові вимоги: вміти працювати в команді, гнучко мислити, ефективно використовувати інформаційні технології, вміти адаптуватись та багато інших. Окрім того, більшість вчителів, батьків та учнів зазначають, що для подальшого дорослого життя випускників їм недостатньо мати ґрунтовні знання з певних предметних галузей. Стати успішними мають шанси ті, хто має так звані навички XXI століття – навчальні та інноваційні навички; уміння працювати з інформацією, медіа- та комп’ютерні навички; життєві та кар’єрні навички. Проте якими є умови формування цих навичок? Де має це відбуватись і хто повинен це робити? Чи існують засоби формування подібних умінь?

Таким чином, постає необхідність вивчення цих питань та визначення засад успішного формування зазначених навичок з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

У наукових дослідженнях останніх років теоретичні аспекти формування навичок XXI століття розв’язують такі науковці, як Н. Балик, Л. Варченко, Н. Дементієвська, М. Золочевська, І. Кузьменчук, С. Литвинова, Н. Морзе, Т. Нанаєва та багато інших.

Однак ґрунтовний аналіз науково-педагогічних джерел свідчить, що практичний аспект формування навичок XXI століття окремо не вивчався та висвітлений недостатньо.

Актуальність проблеми формування навичок XXI століття очевидна, тому вона потребує спеціального вивчення. Необхідно з’ясувати засоби, які допоможуть вчителю успішно формувати в учнів навички XXI століття.

Метою статті є висвітлення засобів інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють формуванню в учнів навичок XXI століття.

На початку ХХІ століття понад 200 організацій та провідних компаній світу, серед яких Adobe Systems Incorporated, Apple, Bell South Foundation, Cableinthe Classroom, Cisco Systems, Inc., DellInc., Ford Motor Company Fund, Intel Foundation, Microsoft Corporation, Oracle Education Foundation, та ін., запропонували перелік навичок, які знадобляться молодим людям для того, щоб бути успішними в житті в майбутньому. Цей перелік отримав назву «Навички 21 століття», до яких відносять:

 • відповідальність та адаптованість;
 • комунікативні навички;
 • творчість та допитливість;
 • критичне та системне мислення;
 • інформаційні навички та медіа грамотність;
 • навички міжособистісної та групової взаємодії;
 • виявлення проблем, їх формулювання та вирішення;
 • самоспрямування в навчанні;
 • соціальна відповідальність та інші [2].

Пізніше ці навички було згруповано та систематизовано:

навички 21 століття

У 2013 році міжнародний дослідницький центр Gallup на замовлення освітньої програми «Партнерство в навчанні» та неприбуткова організація Pearson Foundation провели дослідження, результати якого підтверджують те, що сучасне навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій – саме те, що потребують сьогоднішні учні для успішного життя та роботи в майбутньому. Адже з ним діти вирішують реальні проблеми та отримують достатні навички роботи з технологіями, які знадобляться їм згодом. Розвиток навичок ХХІ століття у школярів надасть їм удвічі більше шансів досягти успіху в житті порівняно з тими, хто має низький рівень подібних умінь [1].

Але чи згадується про навички XXI століття в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти? Чи має вчитель формувати ці навички, і якщо так, то вчитель якого предмета повинен це робити?

Аналіз Державного стандарту [3] показав, що наскрізними змістовими лініями мовного компонента освітньої галузі «Мови і літератури» є мовленнєва лінія, метою якої є формування мовленнєвої компетентності шляхом формування та удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а ще готовності розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру; а також соціокультурної лінії, яка сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів. Таким чином, при вивченні мов та літератур, в учнів мають формуватись такі навички XXI століття, як соціальні навички та навички, пов’язані із співіснуванням різних культур (група життєвих та кар’єрних навичок). Завданнями суспільствознавчого компонентуосвітньої галузі «Суспільствознавство» є формування в учнів цілісної системи вмінь і навичок дослідження суспільних проблем, пропонування способів їх розв’язання, проведення аналізу та оцінювання суспільних явищ, процесів і тенденцій у державі та світі, що є навичками критичного мислення та вміння вирішувати проблеми групи навчальних та інноваційних навичок списку навичок XXI століття. Основним завдання освітньої галузі «Математика» є розвиток логічного, критичного і творчого мислення учнів, здатності чітко та аргументовано формулювати і висловлювати свої судження, що є навчальними та інноваційними навичками. Що стосується освітньої галузі «Природознавство», то одним з основних її завдань є набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу, що в певній мірі є такою навичкою, як продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники (група життєвих та кар’єрних навичок зі списку навичок XXI століття). Реалізація інформаційно-комунікаційного компонента освітньої галузі «Технології» спрямована на формування предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей, що забезпечує розвиток групи навичок XXI століття «Вміння працювати з інформацією, медіа- та комп’ютерні навички».

Таким чином, формувати принаймні деякі з навичок, визнаних необхідними учням в XXI столітті, має кожен вчитель-предметник, проте як бути з тими уміннями, про які не зазначено в Державному стандарті? Успішним їх формуванням може займатись вчитель будь-якого предмету, який дбає про майбутнє своїх учнів і бажає урізноманітнити навчання за рахунок використання методу проектів, технології квестів, та інших методик, технологій, педагогічних прийомів, що допомагають сформувати ці навички.

Разом із цим, тенденцією останніх років стало використання підходу BYOD, який використовують як в навчальних закладах, так і в інших установах, організаціях всього світу. Політика BYOD дозволяє учням використовувати персональні мобільні пристрої, які можуть включати в себе ноутбуки, планшети, електронні книги, смартфони та навіть MP3-плеєри, як інструменти для навчання. Використання ідеї BYOD дозволяє учням працювати в режимі онлайн і в короткі терміни оброблювати отримані результати, проходити опитування, створювати власні закладки, входити в особистий кабінет без логіна і пароля і т.д. [4].

Очевидно, що всі ці чинники призвели до логічного питання – а чи можна сформувати навички, потрібні у XXI столітті, використовуючи вищезгадані методики, технології та прийоми, а також мобільні пристрої учнів та підхід BYOD?

Оскільки за умови використання учнями різних пристроїв неможливо на всі пристрої встановити однакове програмне забезпечення, зосередимо увагу на Інтернет-сервісах, які можуть стати засобами формування навичок XXI століття.

ys_203Виокремимо умови, за яких можливе успішне формування навичок ХХІ століття, а також засоби інформаційно-комунікаційних технологій (онлайн-сервіси), які дозволяють це зробити:

 • Творчість та інноваційність формується та розвивається за умови виконання учням творчих завдань (написати твір, намалювати малюнок, створити фільм, написати музику, написати відгук чи анотацію на твір, створити презентацію тощо). Деякі онлайн-сервіси, які доречно використовувати для формування та розвитку цих навичок: документи Google Диск, документи Office 365, онлайнові презентації Prezi та Emaze, фоторедактори Avatan, Photoshop, сервіси для створення альбомів фотографій та документів Pinterest, відеоредактори Youtube та багато інших.
 • Критичне та системне мислення, вміння вирішувати проблеми формується тоді, коли учні не лише відтворюють інформацію, але й формують для себе нові знання, розробляють та розвивають нові ідеї. Цей процес можливий за умови налагодження дослідницької діяльності учня та перетворення вчителя на фасилітатора, що дозволяє спрямовувати учнівську діяльність на самостійне опанування матеріалу та розвиток критичного мислення. Прикладами онлайн-сервісів формування критичного мислення можуть бути ресурси для створення карт знань Bubbl.us, Mindomo, Сacoo, інфографіки Іnfogr.am, дошки мозкового штурму Stormboard та ін.
 • Комунікативні навички та навички співробітництва формуються за умови самостійного налагодження учнями комунікації з іншими особами, вирішення спільних завдань (створити спільний продукт – презентацію, документ, дошку із записами, обговорити певне питання чи завдання). Також це може бути зустріч зі спеціалістами в певній галузі знань (вчені, лікарі, письменники, архітектори та інші), провести яку можна не виходячи з аудиторії чи своєї кімнати. Прикладами онлайнових інструментів, що сприяють формуванню комунікативних навичок можуть стати Google Диск, Office 365 (спільне редагування документів, написання коментарів), сервіси для створення спільної дошки Padlet.com чи Linoit, спілкування Skype та Google Hangouts, створення QR-кодів Qr-code та ін.
 • Інформаційні навички та медіа грамотність формуються завдяки навчанню учнів систематично критично оцінювати інформацію з використанням різних інструментів оцінювання, а також розумінню етичних та правових питань, пов’язаних з доступом та з використанням інформації (знайти недостовірну інформацію на сторінках того чи іншого сайту; розпізнати неправдиву інформацію на шпальтах газет чи в інших ЗМІ; знайти першоджерело зображення; визначити, де і як було порушено авторські права; знайти плагіат в рефераті тощо). Тут на допомогу вчителю прийдуть такі засоби, як сервіси новин Google News, зворотній пошук зображень за допомогою Google Зображення, сервіси для виявлення недостовірної інформації в Інтернеті Trooclick, геосервіси Google Maps, наукові пошукові сервери Wolframalpha, картографічні сервери Terraserver, інструменти для виявлення оригінальності фотоконтенту Pipl.com чи Spokeo.com та ін.
 • ІКТ-грамотність формується за умови використання учнями інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення навчальних, а також життєвих задач (створити відео про те, як зростає рослина чи живе тварина або комаха; розмістити в Інтернеті документ чи презентацію з певної теми, опублікувати та обговорити їх з іншим в соціальних мережах; використовувати онлайнові підручники, художню літературу чи першоджерела тощо). Прикладами засобів для вирішення цих задач можуть стати сервіси для створення відео Animoto.com, створення презентацій Slideshare.net, соціальні мережі Facebook, ресурси для публікації документів, підручників, першоджерел Scribd.com, Сalameo.com та інші.
 • Гнучкість та пристосовуваність формується в учнів тоді, коли вони вимушені адаптовуватися до мінливих умов навчання. Якнайкраще сформувати ці навички можна, організовуючи учнівські дослідження, які передбачають діяльність, спрямовану на вирішення проблем громади, школи, класу, а також роботу в групах, а, отже необхідність адаптуватися до умов проведення дослідження, враховувати думки однокласників тощо. Для навчання вмінню адаптовуватись варто використовувати майданчики для віртуальних проектів Wikispaces, створення та ведення блогів Blogger, соціальні мережі Google +  та багато інших.
 • Ініціатива та самоспрямованість виражається в умінні проявляти ініціативу в різних ситуаціях; об’єктивно оцінювати власні сили, знання та навички; керувати своїм навчанням (завданням може стати сформулювати власні навчальні цілі; вміти спланувати свою траєкторію навчання відповідно до власних навчальних цілей). Розвинути ці навички можна, якщо використовувати онлайнові сервіси, що дозволяють збирати, упорядковувати, та організовувати інформацію для власної дослідницької роботи з різних типів джерел Zotero, сервісів закладок на корисні ресурси Symbaloo, ментальних карт Spicynodes та Mindmeister.
 • Соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур формуються тоді, коли учень працює над вирішенням певної проблеми спільно з іншими (виконати дослідження спільно з представниками інших країн, культур; поспілкуватися з іноземцями-фахівцями в певній галузі знань; обговорити питання, які стосуються предмету вивчення, за допомогою соціальних мереж тощо). Сформувати подібні навички можна, якщо використовувати засоби спілкування Skype та Google Hangouts, сервіси планування зустрічей та проведення опитувань Doodle.com, соціальні мережі Facebook, он-лайнові зустрічі та співробітництво Vyew.com.
 • Продуктивність і вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники формуються за умови виконання учнями нестандартних, творчих завдань, що передбачають володіння навичками мислення вищих рівнів (проаналізувати, порівняти, категоризувати, висунути гіпотезу, скласти звіт, оцінити, аргументувати, проранжувати, згрупувати тощо). Деякі онлайн-сервіси, які доречно використовувати для формування та розвитку цих навичок: документи Google Диск, документи Office 365, сервіси для створення навчальних вправ та ігор Learningapps.org та Classtools.net, створення інфографіки Easel.ly, засоби «відкладеного читання» (збереження корисної інформації в Інтернеті) Getpocket.com та багато інших.
 • Лідерство та відповідальність формуються при виконанні учнями функцій лідера та взяття на себе відповідальності за результати спільної діяльності групи учнів (допомогти команді зайняти перше місце в змаганнях, конкурсі; здійснити опитування для забезпечення достовірності результатів; поспілкуватися фахівцями щодо істинності висновків тощо). Для формування та розвитку цієї навички можна використовувати сервіси для створення блогів Blogger, платформ для дистанційного навчання та вебінарів Wiziq.com, миттєвого опитування Nearpod.com.

З таблицею, в якій узагальнено представлені ресурси, можна ознайомитись за адресою: https://goo.gl/KhcdBu.

Очевидно, що тут представлені далеко не всі Інтернет-сервіси, які можуть допомогти вчителю сформувати навички XXI століття, до того ж, одні й ті ж ресурси дозволяють сформувати та розвинути одночасно декілька навичок. Наприклад, онлайнову презентацію про результати проведеного дослідження учні можуть створювати спільно під керівництвом лідера (формуються творчість та інноваційність, комунікативні навички та навички співробітництва, ІКТ-грамотність, гнучкість та пристосовуваність, соціальні навички, лідерство та відповідальність).

Сучасній людині недостатньо мати лише міцні знання, аби стати успішною в майбутньому – потрібно бути гнучкою, комунікабельною, компетентною в питаннях інформаційно-комунікаційних технологій, відповідальною, творчою та інноваційною. Та не завжди вчителі готові формувати ці навички в учнів – адже не всі з них зазначені в Державному стандарті базової середньої освіти та навчальних програмах. Проте є методики, педагогічні технології та засоби ІКТ, які дозволяють полегшити цей процес – метод проектів, робота в малих групах, технології квестів, використання підходу BYOD та застосування численних онлайнових сервісів.

Перспективними напрямами подальших досліджень можна вважати питання формування та розвитку навичок XXI століття з використанням мобільних додатків, а також інших педагогічних технологій та методик.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. XXI століття потребує від навчання розвитку нових навичок [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://microsoftblogua.azurewebsites.net/2013/07/08/21-century-skills//.
 2. Дементієвська Н. П.  Програма Intel® «Шлях до успіху» // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. — №6. — С. 35–37.
 3. Постанова кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/post-derzh-stan-(1).pdf.
 4. Скрипка Г. В. Використання підходу BYOD у вивченні предметів освітньої галузі «Технології» [Електронний ресурс] / Г. В. Скрипка – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/688-2/.

Джерело статті http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1410/1066

Скрипка Ганна Володимирівна © 2014 Frontier - Бодибилдинг