Категорія: Науково-методична інтернет-конференція “Педагогічна спадщина Івана Ткаченка та сучасна освіта” (12–15 лютого 2019 року)

Кендюхова А.А. ОЦІНЮВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І.Г. ТКАЧЕНКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

В статті розглядається  сутність та зміст  оцінювальної компетентності педагогічного працівника; розкрито її складові в умовах компетентнісного підходу; проаналізовані педагогічні погляди І.Г.Ткаченка,  зокрема, розроблена та апробована  ним модель управлінської діяльності з точки зору готовності керівника навчального закладу у площині оцінювальної компетентності, визначені умови розвитку оцінювальної компетентності педагога. Ключові слова: компетенція та компетентність, оцінювальна компетентність, критерії та […]

Зубова В.М. ІВАН ТКАЧЕНКО ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У статті розглянуто основні ідеї Івана Ткаченка про організацію освітнього процесу в аспекті модернізації освіти. Ключові слова: проблемне навчання, урок, інтеграція, індивідуальні особливості розвитку, інтерактивні техніки, метод проектів. The article considers the main ideas of Ivan Tkachenko about the organization of the educational process in the aspect of modernization of education. Key words: problem learning, […]

Павлюх В.В. ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ІВАНА ГУРОВИЧА ТКАЧЕНКА В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

У статті розглянуто основні ідеї Івана Ткаченка щодо диференціації навчання на уроках в парадигмі запровадження інклюзивного навчання. Ключові слова: інклюзія, диференціація, урок, індивідуальні особливості розвитку. In the article the main ideas of Ivan Tkachenko concerning the differentiation of learning in the lessons in the paradigm of the introduction of inclusive education are considered. Key words: […]

Марченко І.А. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ГУРОВИЧА ТКАЧЕНКА

У статті розкривається значення та використання педагогічних ідей і практичного досвіду педагога – новатора І.Г. Ткаченка з питань розвитку професійної компетентності вчителів засобами науково-методичної роботи. Ключові слова: професійна компетентність, науково-методична робота. The article reveals the importance and use of pedagogical ideas and practical experience of the teacher – the innovator I.G. Tkachenko on the development […]

Чепіжак В.А. ІДЕЇ ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ І.Г. ТКАЧЕНКА

У доповіді розглянуто важливість трудового виховання в процесі навчання та продуктивної праці, як засобу реалізації завдань профільного та професійного навчання в старшій школі, в умовах сучасного освітнього процесу. Розкрито сутність основних ідей педагогічної спадщини І.Г. Ткаченка про трудове виховання старшокласників та визначено значимість та пріоритети їх використання для творчої реалізації концептуально-теоретичних і практичних проблем нової української […]

Кірішко Л.М., Постельняк А.І. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ТВОРЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ І.Г.ТКАЧЕНКА

У статті обґрунтовується актуальність авторської моделі ефективного управління Богданівською середньою школою Знам’янського району, директором, І.Г. Ткаченком. Розкриваються аспекти виробничого навчання, розроблені педагогом-новатором й успішно апробовані на базі школи. Ключові слова: управління школою, організатор педагогічного колективу, педагогічний досвід, методична майстерність, компетентний керівник, самоосвіта. This article substantiates the relevance of the author’s model of effective management of Bogdanivska […]

Завірюха І.Л. НАРОДНИЙ УЧИТЕЛЬ

У статті розглядаються напрями діяльності Івана Ткаченка у педагогічній практиці, внесок відомого педагога в розвиток теоретичних засад дидактики та освітнього менеджменту та втілення його ідей на практиці, безпосередньо у Богданівській школі, директором якої він був.Принципи «продуктивного навчання» І.Г. Ткаченка є актуальними для освітнього процесу сучасної школи. Ключові слова:напрями діяльності Івана Ткаченка,дидактика та освітній менеджмент, принципи «продуктивного […]

Зубченко Т.В. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ, ІДЕЇ, ДОРОБОК І.Г.ТКАЧЕНКА: ПАРАЛЕЛІ З СУЧАСНІСТЮ

У статті узагальнені ідеї педагогічного новаторства в теорії та практиці Івана Гуровича Ткаченка, розглядаються його сучасні підходи до формування управлінського менеджменту на основі змістових аспектів, засад, ідей, пріоритетів управлінської діяльності; викладені загальні підходи до розуміння особливостей управлінської діяльності менеджера освіти; проаналізовано думки педагога-новатора, стосовно діяльності сучасного менеджера в освіті. Ключові слова: реформаторська, інноваційна діяльність, мотиваційне […]

Васильєва Т.А. СУЧАСНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

         Відповідно до Концепції профільної освіти, «профільне навчання – засіб диференціації та індивідуалізації навчання, що дозволяє за рахунок змін в структурі, змісті та організації освітнього процесу більш повно враховувати інтереси, схильності та здібності учнів, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їх професійних  інтересів, намірів можливостям щодо продовження навчання» [1]. Ключові слова: профільне навчання, професійне […]

Ткаченко Г. М. ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА ТКАЧЕНКА

У статті визначається сутність і зміст поняття «освітній менеджмент», організація трудового навчання і виховання учнів, гармонійного поєднання трудового, морального інтелектуального виховання. Ключові слова: диференціація, освітній менеджмент, трудове виховання. The theme of the social useful work, its upbringing potential became the main aim in actions by Ivan Hurovych Tkachenko. In his opinion the productive social useful […]