Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Використання тестових технологій навчання на уроках української мови

Вікторіна Олена Миколаївна

кандидат філологічних наук, старший викладач
кафедри теорії і методики середньої освіти
КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського»

Досвід проведення незалежного зовнішнього оцінювання засвідчує, що протягом навчального року учителям-словесникам слід постійно готувати учнів до такої особливої форми контролю як тестування. Тому на уроках необхідно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення і поточного, і тематичного оцінювання, відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності.

За визначенням російського текстолога В. Аванесова, «педагогічний тест – це система паралельних завдань специфічної форми, розташованих у зростаючому за ступенем складності порядку, що дає змогу якісно та ефективно виміряти рівень і структуру підготовки екзаменованих» [1].

Тому до тесту не можна включати будь-яке завдання. Воно повинно відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності.

Використання тестових технологій здійснюється в три етапи: теоретична і практична підготовка учнів, організація тестування, аналіз і корекція результатів. На першому етапі розробляються тестові завдання. Основна вимога до них – відповідність меті навчання, багатоваріантність, побудова неправильних відповідей на основі типових помилок. Другий етап включає в себе пояснення проведення тестування: правил виконання, вимоги до оформлення роботи, виконання тренувальних завдань. Освоєння кожної нової форми тестових завдань необхідно починати з детального ознайомлення з інструкцією щодо їх використання. На третьому етапі здійснюється перевірка тестових завдань.

Кожне тестове завдання повинно оцінювати певний рівень когнітивного домену. За Б. Блумом, розрізняють шість когнітивних рівнів:

  1. рівень знання (вимагає згадати раніше засвоєний матеріал);
  2. рівень розуміння (вимагає інтерпретації вивченого матеріалу);
  3. рівень застосування (характеризує здатність використовувати вивчений матеріал нових ситуаціях);
  4. рівень аналізу (здатність розкладати ціле на частини);
  5. рівень синтезу (складання цілого з частин);
  6. рівень оцінювання (здатність давати оцінку, зокрема критичну, процедурам, висновкам, доказам, перспективам тощо) [3].

Тестові завдання рівнів аналізу, синтезу і оцінювання тісно пов’язані між собою.

Певний когнітивний рівень зумовлює зміст і структуру тестових завдань, що лежить в основ їх типології. За наявністю або відсутністю варіантів відповідей виділяють завдання закритої форми (вибір правильної відповіді з переліку можливих варіантів) та відкритої форми (самостійне формулювання відповіді на запитання його за змістом) [4]. Н. Гронлунд називає ці типи завдань відповідно на вибір відповіді та на надання відповіді [2].

Приклад завдання тестів першого типу.

1. З поданих речень вибрати просте:

Ми підемо, де трави похилі, до зорі ясні в далині.

Мріяли айстри в осінній півтьмі про трави шовкові, про зоряні дні.

І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт.

Небитий мовчи, а битий не кричи.

2. З поданих слів виберіть слова іншомовного походження:

кіно, борщ, сутінки, механік, балет, костюм, шприц, берег, рукав, резюме, щоденник, шніцель, кабінет, грім, віконниця, підсніжник, брошура, бутерброд, ландшафт.

Приклади завдань другого типу.

1. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий).

Ятрань, Новоселиця, Абхазія, Чехія, Волга, Калуш, Вінниця, Запоріжжя, Польща, молодець, емігрант, дивак.

2. Вставте, де треба, пропущені літери: проїз…ний, тиж…невий, учас…ник, влас…ний, папорот…ю, священ…ик, хвас…ливий, контрас…ний, компос…ий.

Тестові завдання використовують під час здійснення поточного, тематичного, підсумкового контролю, можуть пропонуватися учням з різним рівнем знань, тобто передбачати градацію за ступенем складності. Тестові завдання для поточного оцінювання доцільно застосовувати на різних етапах уроку не більше як на 10 – 15 хвилин. На виконання завдання з однією правильною відповіддю рекомендують відводити 1 хвилину, на завдання інших типів – 1,5 хвилини. Завдання в тест необхідно розташовувати від простого до складного. Розподіл завдань за складністю доречно здійснити у такому співвідношенні: 25 % – легкі завдання, 50 % – середні, 25 % – складні.

Отже, тестування як один з методів контролю засвоєння учнями знань з української мови має суттєві переваги над іншими формами оцінювання: тестові завдання нескладні у проведенні, процес перевірки стає об’єктивним, обробка результатів потребує порівняно менше часу.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Аванесов В. С. Форма тестовых заданий. – Учебное пособие для учителей школ, лицеве, преподавателей взов и колледжей. – М. : Центр тестирования, 2005. – 156 с.

2. Гронулд Норман Е. Оцінювання студентської спішності : Практичний посібник. – К. : Навч. метод. центр «Консорцуміз удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 312 с.

3. Паращенко Л. І., Леонський В. Д., Леонська Г. І. Тестові технології у навчальному закладі: Метод. посібник. – К. : «Майстерня книги», 2006. – 217 с.

4. Федоренко В., Коваленко Л. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі використання тестових технологій у процес вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 9. – С. 48 – 56.

1 Комментарий

Add a Comment
  1. Абсолютно поділяю Вашу точку зору, шановна Олено Миколаївно! Особисто мені імпонують тестові завдання як елементи перевірки засвоєння вивченого на окремих етапах уроку. Безперечно, це вимагає від учителя ретельності у підборі завдань тестового характеру. Однак, позитивний результат цієї форми контролю швидко виправдає себе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− five = 4


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання