Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Використання тестових технологій на уроках інформатики

Яценко Олена Григорівна

вчитель інформатики
Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3
Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області

В роботі розповідається про вимоги до складання тестових завдань, переваги та недоліки їх використання у навчальному процесі. Подано власний досвід роботи з тестами на основі комп’терних тестових програм, описується використання різних форм тестових завдань

Упровадження новітніх технологій навчання, що ґрунтується на нових підходах подання та засвоєння навчальної інформації, потребує нових, сучасних методів їх вимірювання й оцінювання.

Педагогічна діагностика тестування – це сукупність методів вимірювання та оцінювання кількісних та якісних показників успішності навчання.

Основні поняття педагогічної діагностики

 • оцінювання;
 • вимірювання;
 • тестування

Процес тестування має три етапи:

 1. вибір тесту (визначається метою тестування і ступенем його достовірності та надійності);
 2. проведення тестування (визначається інструкцією);
 3. інтерпретація результатів (визначається системою теоретичних допущень щодо предмета тестування).

У своїй роботі використовую наступні форми тестових завдань:

Закрита форма:

 • вибір однієї правильної відповіді;
 • вибір декількох правильних відповідей;
 • вибір альтернативної відповіді;
 • встановлення відповідності;
 • встановлення послідовності.

Відкрита форма:

 • доповнення твердження;
 • запис короткої відповіді (число, вираз, слово);
 • повне пояснення, розгорнута відповідь (логічно-послідовні міркування учнів з опорою на теоретичні положення).

Також широко використовую тестування бланкове — педагогічне тестування, під час якого носієм змісту тесту є тестовий зошит, доповнений відповідним бланком відповідей або відповіді записуються в зошиті. Його називають також тестуванням на паперових носіях.

З одного боку, тестування в процесі викладання окремих навчальних дисциплін для української освіти стає щодалі звичнішим, масовими накладами видаються збірники різноманітних тестових завдань, зошити для тестування, завдання тестової форми закладаються безпосередньо до підручників та іншої навчальної літератури.

З іншого ж боку, учні мають сприймати тестування не як чергове покарання, а як засіб оперативної діагностики реального стану своєї освіченості, вони мають бути психологічно адаптовані до виконання такої роботи та зорієнтовані на позитивний результат.

Це завдання не тільки змісту освіти, а й технологій навчання. Як відзначає доктор педагогічних наук, професор Є. Полат, частково його можна вирішити шляхом використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.Тестування – один із ефективних видів оцінювання знань, який вже давно використовують у навчанні. Завдяки тому, що тести більш структуровані та однозначні, ніж інші види робіт, саме тести найбільш підходять для автоматизації.

Наявні понад сотні інструментально-педагогічних засобів для створення комп’ютерних тестів, найбільш відомими з них є: TEST-W, TEST-W2, TestYourSelf, UTC_v.1.52, TestSystem_v2, TestForLena, Test_Orion, MyTest, MiniTestSL, Mentor_14x, MAMI_Testing, Iqtest, Check_of_knowledge_v1, Assistent_v2, OPEN TEST, MIFTests та ін. Кожна з цих програм призначена для перевірки знань тестуванням на комп’ютері, але кожна з них має свої особливості в порівнянні з іншими. У своїй роботі я використовую : TEST-W2, MyTest, easyQuizzy.

Комп’ютерне тестування здійснюється у формі самостійного діалогу учня з комп’ютером у присутності вчителя або без нього, з можливістю запам’ятовування результатів тестування.

Комп’ютерна форма тестування має низку переваг: можна здійснювати різні види контролю (попередній, поточний, тематичний, підсумковий контроль), економити час, одночасно залучати до роботи весь клас й оперативно обробляти результати з метою аналізу якості навчального процесу та виявлення прогалин у знаннях. Учень негайно отримує результат і об’єктивну оцінку, може неодноразово проходити тестування з однієї теми. Можна відзначити, що саме цей вид тестування найбільше подобається дітям. Унаслідок підняття зацікавленості вдається залучити до активної участі в навчальному процесі, як сильних, так і слабких учнів. Важливості набуває такий важливий фактор як підвищення в учнів мотивації, яка допомагає їм у досягненні поставлених цілей та отриманні позитивної перспективи, підвищенні самоповаги і можливості, а також у керуванні власним розвитком.

Наявність комп’ютерного класу дозволяє диференціювати і індивідуалізувати контроль знань.

Використання комп’ютера дозволяє якісно змінити контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість управляння навчальним процесом. Комп’ютер дозволяє перевірити всі відповіді, а у багатьох випадків він не тільки фіксує помилку, але й доволі чітко визначає її характер, що дозволяє своєчасно виправити її. Учні більш зацікавлено відповідають комп’ютеру, і якщо комп’ютер ставить їм «двійку», то прагнуть як можна швидше виправити її. Вчителю не потрібно призивати учнів до порядку та уваги. Учень знає, що якщо він відволічеться, то не встигне знайти розв’язок задачі або знайти рішення поставленої перед ним проблеми своєчасно.

Традиційні форми контролю недостатньо оперативні, і для їх використання потрібен досить великий проміжок часу, тому виникає необхідність в нових видах перевірки знань.

Розповсюдження контролюючих засобів сприяло тому, що вчителі частіше й частіше почали звертатися до завдань з можливістю вибору відповіді, тестам. Я,також, все частіше починаю використовувати цей вид контролю.

Тест являє собою короткочасний технічно-просто складений іспит, що проводиться в рівних для всіх учнів умовах, і має вид такого завдання, розв’язок якого піддається якісному обліку й служить показником ступеня розвитку на даного момент.

Використовую наступні види тестів:

1). Вибірковий тест складається із системи завдань, до кожного з яких додаються як вірні, так і невірні відповіді. з них школяр вибирає той, який уважає вірним для даного запитання. При цьому невірні відповіді містять таку помилку, яку учень може допустити маючи певні прогалини в знаннях. Вибіркові тести в свою чергу теж можуть бути різноманітними:

багатоваріантний тест, в якому серед запропонованих відповідей на питання приведено декілька неправильних відповідей і лише одна правильна.

багатоваріантний тест з декількома правильними і неправильними відповідями на задане питання.

альтернативні тести з двома відповідями на запитання (одна відповідь правильна, інша містить помилку)

2). Закриті тести не мають варіантів відповіді. Учні повинні запропонувати свій варіант відповіді.

3). Тести перехресного вибору, у яких потрібно встановити відповідність між елементами безлічі відповідей.

4). Тести ідентифікації, у яких в якості відповідей наводяться графіки, схеми, креслення і тому подібне.

Найбільш доступними для школи є вибіркові тести, вони дають можливість використовувати контролюючи пристрої.

Тестування є стандартною формою контролю в тому розумінні, що як процедура проведення тесту так і оцінка знань стандартна для всіх учнів.

Вдало створений тест має ряд переваг перед іншими контролюючими засобами, а саме:

– Оперативно виявляє знання, уміння та навички учнів, а також розуміння ними закономірностей, що лежать у основі фактів які розглядалися в темі. Це забезпечується тим, що задачі і питання підбираються в результаті аналізу матеріалу і, відповідно, враховуються важкість засвоєння і характер можливих помилок.

– Дозволяє протягом короткого проміжку часу отримати відомості про прогалини в знаннях і допомагає організувати роботу таким чином, щоб запобігти відставанню учнів.

– Дає вчителю можливість перевіряти знання, уміння та навички на різних рівнях і впроваджувати диференційоване навчання.

– Сприяє раціональному використанню часу на уроці.

– Активізує мислення учня.

– Дає можливість вчителю критично оцінити свої методи викладання.

Однак тест фіксує тільки результати роботи, а не сам хід її виконання, можливе вгадування правильної відповіді, а також випадки, коли вибір неправильної відповіді можна пояснити неуважністю учня, тому раціональним варіантом контролю є поєднання тесту з іншими формами контролю.

Тестові завдання використовую при організації самостійної роботи учнів в режимі самоконтролю, при повторені учбового матеріалу.

Проводжу самостійні роботи за підручником з текстових завдань. На початку уроку оголошую тему, параграф і сторінки підручника, де учень може знайти всі відповіді на запитання тестів. Всю цю роботу учень повинен виконати в обмежений час, тобто за урок. Кожний учень одержує індивідуальне тестове завдання. Від учнів вимагається дати повні і правильні відповіді на всі запитання, використовуючи підручник. Після подачі нового матеріалу на наступному уроці я можу провести усне опитування для перевірки самостійно набутих знань, ставлячи ті самі або ідентичні запитання.

Для здійснення контролю навчальних досягнень учнів особливо важливі оперативність, конкретність та цілеспрямованість. Всі ці етапи навчання можна втілити в життя.

Учні із задоволенням виконують самостійні роботи у вигляді тестів.

Складаючи тести, використовую різні види завдань, а саме:

 • вставити пропущене слово;
 • встановити відповідність;
 • знайти синоніми;
 • вибрати правильну відповідь;
 • вказати місце розташування та інші.

Майже з кожної теми я використовую серію тестових завдань: залікових, або для самостійного вивчення деяких тем за підручником. Такі завдання швидко і легко перевіряти. Цей вид контролю знань забезпечує повне та ефективне опитування учнів всього класу.

1 Комментарий

Add a Comment
 1. Шановна Олено Григорівно! Погоджуюсь з Вами, що комп’ютерна форма тестування має велику кількість переваг над іншими методами перевірки знань: уніфікація вимог, застосування єдиного критерію і норм оцінки, суттєва економія часу. Цінним є й те, що вчитель має можливість швидко оцінити знання учнів та виявити напрями діяльності для усунення прогалин у знаннях учнів.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× one = 5


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання