Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Використання тестових технологій на уроках математики

Качур Ольга Григорівна

вчитель математики та інформатики
Торговицької загальноосвітньої школи
IIІI ступенів ім. Є. Ф. Маланюка
Новоархангельської районної ради
Кіровоградської області

В концепції загальної середньої освіти наголошується, що «стрижнем Освіти XXI століття є виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни» [1, с. 2]. Реалізація цих завдань припускає системні зміни в змісті, організації навчального процесу в сучасній загальноосвітній школі. Останні результати досліджень науковців доводять, що якість освіти в комплексному вигляді виміряти неможливо, але найважливіші складові якості піддаються певним параметричним і кількісним вимірам. І найбільш ефективним в цьому напрямку визначається тестування, досвід застосування якого у вітчизняній освіті з кожним роком набуває все більшого значення.

Аналіз друкованих праць, присвячених проблемі контролю, взагалі, і тестовому контролю, показує, що технологія здійснення контрольних процедур поки що залишається недостатньо проробленою в плані обґрунтування її психолого-педагогічних основ. Процедури ж тестового контролю знань з математики, що впроваджуються в практику, недостатньо об’єктивні, його система слабко враховує конкретні орієнтири, необхідні як для тих, хто безпосередньо здійснює контроль у навчально-виховному процесі, так і для тих, хто готує дидактичний матеріал. Крім того, створювані й реалізовані на практиці системи тестового контролю математичних знань часто спрямовані на оцінку різних моделей якості знань, будуються на основі самих різноманітних вихідних положень, як правило, забезпечують лише частковий розв’язок перевірочних завдань і не забезпечують умови для корекції навчально-пізнавальної діяльності в процесі здійснення самих контрольних процедур.

Тестування при навчанні математики є одним із методів діагностичного контролю сформованості знань, навичок і умінь учнів. Головна мета тестування – створення єдиної технології, процедур і інструментарію для об’єктивної і достовірної оцінки навчальних досягнень учнів.

Інструментом тестування є тест. За визначенням тлумачного словника: «тест – це коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується в різних галузях науки для одержання кількісної характеристики певних явищ» [4, с. 423]. Кожен тест має таку структуру: інструкція, тестовий зошит із завданнями, аркуш відповідей (якщо необхідно), шаблони для обробки даних [3, с. 282]. Інструкція повинна бути чіткою, компактною, зрозумілою для учнів. Обсяг завдання (за змістом, структурою, терміном виконання) повинен забезпечувати виконання тесту за визначений час. Формулювання змісту завдання повинно розкривати завдання, що поставлено перед учнями: чого саме він повинен зробити, які умови виконати, яких результатів досягти. Еталон є послідовним, повним і правильним описом виконання завдання. В еталоні виділяються сутнісні операції (одинична, нероздільна дія по виконанню завдання, яке є метою завдання).

Розглядають чотири типи тестових завдань: а) відкритого типу; б) з розгорнутою відповіддю; в) закритого типу; г) на установлення відповідності; д) на установлення правильної послідовності [3, с. 279-281].

Переваги використання тестових завдань полягають у високій інформативності; чіткій стандартизації процедури оцінювання, що створює однакові умови для всіх учасників і зменшує вплив на результат сторонніх факторів; простоті і доступності у використанні; однозначності системи обробки та інтерпретації одержаних кількісних показників; репрезентативності завдань.

Якість тестів оцінки освітніх досягнень учнів з математики визначається за загальними параметрами оцінювання: 1) валідність програми оцінювання по відношенню до вимог освітнього стандарту; 2) об’єктивність програми контролю; 3) ефективність тесту; 4) надійність засобу і вірогідність результату; 5) діагностичність тесту [2, с. 454]. Основним критерієм якості змісту тестових завдань є визначеність педагогічного виміру, тобто, завдання повинно бути спрямованим на контроль ступеню засвоєння теоретичних понять і зв’язків між ними, або практичних умінь і навиків. Не менш значущим є і критерій відповідності тесту вимогам державного освітнього стандарту з математики. Загальна ціль тестування визначає і зміст тесту.

Тестові завдання виконують не лише функцію контролю якості знань, а й навчальні функції. Результати тестування мають стати джерелом інформації для вчителя, на основі якої буде спроектовано корегувальну роботу. Вона не зводиться до фіксації помилок та їхнього виправлення. Ця робота має бути діагностико-корегувальною, тобто супроводжуватись виявленням причин помилок, у тому числі й причин психологічного характеру, та їхнім усуненням шляхом дидактичного аналізу змісту завдання, усунення неправильних зв’язків.

Особливе місце в роботі щодо усунення прогалин у базовій навчальній підготовці займає організація самостійної роботи учнів за допомогою тестування, яка, зокрема, сприяє становленню важливих якостей особистості, таких як самоаналіз і самооцінка. Взагалі формування в особистості вмінь аналізувати свою діяльність і на цій основі її корегувати є одним із головних завдань сучасної освіти. Для вчителя і учня, на мою думку, більш важливим є не кількісний, а якісний результат тестування.

Вищевикладене дозволяє виділити основні функції тестування, а саме: діагностичну, що організує, що виховує, що навчає.

Тестовий контроль, що застосовується в навчанні математики, реалізується за допомогою як стандартизованих, так і не стандартизованих тестів. Ми застосовуємо тести навчальні, контролюючі, стандартизовані і проектні.

Стандартизований тест є тестом, розробленим за стандартними критеріями. Такий тест включає досить велику кількість завдань і спрямований на визначення загального рівня досягнень за певний достатньо довгий відрізок навчання. Стандартизовані тести не призначені для організації поточного контролю на уроках математики, не забезпечують зворотній зв’язок у навчанні. Забезпечення зворотного зв’язку можливе за умови застосування систематичного тестування учнів з допомогою проективних індивідуальних тестів, які розробляються вчителем для проведення регулярного контролю під час навчання для конкретних учнів. В результаті такого тестування вчитель отримує інформацію щодо того, в якому обсязі учні засвоїли певний навчальний матеріал, тобто наскільки успішно є обрана вчителем стратегія навчання. Результати регулярного тестування є корисними для учнів, оскільки дозволяють їм оцінити свій прогрес в опануванні математикою і визначити теми для повторення і відпрацювання навичок.

У відповідності з рівнями засвоєння навчального матеріалу учнями можна виділити тести для контролю якості знань і вмінь чотирьох рівнів.

I. Рівень: перевірка умінь учнів виконувати дії з підказкою (тести на упізнання, розрізнення, співвіднесення).

II. Рівень: виявлення умінь учнів самостійно відтворювати і застосовувати раніш засвоєні знання і уміння (тести на підстановку, на конструювання відповіді, тести – типові задачі, що вимагають виконання розрахунків на основі типових правил і алгоритмів).

III. Рівень: виявлення здібності учнів до продуктивних дій евристичного типу (нетипові задачі і задачі на прийняття рішень в нетипових ситуаціях).

IV. Рівень: виявлення умінь творчо використовувати одержані знання (тести – проблеми).

Створення тестових завдань ґрунтується на принципах науковості, чіткості, реальності, компактності, стислості, доступності.

На мою думку, структура технології тестування повинна відповідати структурі педагогічної технології, в якій виділяють концептуальний, змістовий і процесуальний компоненти [5, с. 16-17]. У відповідності до цієї структури технологія тестування складається з таких елементів: мета тестування, завдання, принципи створення тестових завдань, види і типи завдань, структура тестів, об’єкти тестування, зміст тестування.

Отже, визначено окремі аспекти застосування технологій тестування в процесі навчання математики. Реалізація застосування технологій тестування надасть кожному вчителеві можливість формувати особистість учня, яка здатна самостійно знаходити, оцінювати та використовувати одержану інформацію, досліджувати та аналізувати рівень власної математичної підготовки, самостійно організовувати корегувальну діяльність щодо вдосконалення своїх знань та вмінь з математики.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Концепція загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти та науки України. – Київ: «Педагогічна преса», 2002.- 22 с.
  2. Психология и педагогика: [учебное пособие / К.А. Абульханова, Е.Г. Баранов, Е.Н. Богданов и др.]; под редакцией А.А. Бодалева, В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева, В.А. Сластенина. – [3-е изд., доп. и перераб.]. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 585 с.
  3. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании: [учебное пособие] / В.П. Симонов. – М.: Высшее образование, 2007. – 357 с. – (Основы наук).
  4. Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові: [Правопис. Граматика] / О.М. Сліпушко; наук. ред.. Л.І. Андрієвський. – К.: Видавництво “Криниця”, 1999. – 507 с. – (Серія «Сучасні словники України»).
  5. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: [учебное пособие] / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. – (Биб-ка журнала «Народное образование»).

2 Комментарии

Add a Comment
  1. Шановна Ольга Григорівна ! Ви досить зрозуміло описали використання тестових технологій на уроках математики .Чи використовуєте Ви тестові завдання виготовлені власноруч,і які інструментальні засоби при цьому використовуєте ?

  2. Шановна Ольга Григорівна! Я згодна з вами, що тестові технології ще недосить досканалі в нашій освіті. Але з впровадженням ЗНО наша мета – навчити учнів працювати з тестовими завданнями. Яким ви віддаєте перевагу типам тесів? Часте використання тестів з однією відповіддю на уроках математики дозволяє вчителю реально бачити “ріст” учнів?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ nine = 14


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання