Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Тестові завдання як складова структурних компонентів уроків української мови й літератури

Людмила Анатоліївна Гула

вчитель української мови і літератури,
спеціалізованої загальноосвітньої школи
IIII ступенів №7
Світловодської міської ради Кіровоградської області,
учитель-методист

Дана стаття містить теоретичний матеріал щодо використання тестів на уроках української мови та літератури, а також зразки практичних тестових завдань, які можуть бути використані вчителем – словесником під час вивчення предметів філологічного напрямку з метою контролю за рівнем засвоєння учнями знань на окремих етапах уроку.

На сучасному етапі розвитку освіти особливе місце посідає пошук досконалих методів вимірювання рівня навчальних досягнень учнів. Оскільки цей процес передбачає об’єктивність оцінювання знань, умінь і навичок школярів у процесі практичної діяльності, то найбільш ефективним методом є тестові завдання. Саме вони дають змогу мобільно перевірити, як учні засвоїли той чи інший матеріал, порівняно швидко оцінити рівень засвоєного та скоригувати прогалини у знаннях.

Досить актуальним є використання тестів під час уроків української мови та літератури, адже такий метод педагогічної діяльності підсумовує досягнення учнів в опануванні відповідної теми, готує їх до ДПА та ЗНО. Розпочинати роботу над мовним матеріалом слід з опрацювання теорії. Наступним же кроком повинно стати застосування знань на практиці, а саме під час виконання тестових завдань.

Використання тестових технологій здійснюється в три етапи: теоретична й практична підготовка вчителя та учнів до проведення тестування, організація тестування, аналіз і корекція результатів.

На першому етапі слід врахувати, що тести повинні відповідати меті навчання, бути достатньо обґрунтованими, містити кілька варіантів відповідей. У залежності від завдань, поставлених мовником щодо перевірки засвоєних учнями знань, використовують тести відкритої або закритої форми, такі, що містять одну чи кілька правильних відповідей, вимагають встановлення відповідності, послідовності, передбачають вписування короткої відповіді.

Другий етап – це власне пояснення правил виконання тестових завдань, демонстрування алгоритмів їх виконання. Важливим на цьому етапі для вчителя є дотримання головної вимоги в освоєнні учнями тестових технологій – від простих завдань до складніших. Цю роботу слід починати з детального ознайомлення з інструкцією щодо їх виконання.

Третій етап передбачає аналіз результатів виконаної роботи. Він, зазвичай, проводиться в довільній, найбільш зручній і звичайній для вчителя й школярів формі.

Готуючи тести для уроків української мови і літератури, слід передбачити і раціональне використання часу на їх виконання. Тестові завдання можуть бути не лише складовою уроку-контролю знань, а й робочого уроку. Вони можуть бути використані як на окремому етапі заняття, так і як підсумок кожного структурного компоненту уроку.

Доречним буде використання тестів на етапі перевірки домашнього завдання. Так, наприклад, вивчаючи на уроці української мови в 6 класі тему «Групи слів за вживанням», можна з допомогою тестів перевірити, як учні засвоїли попередню тему, яка стосувалася активної й пасивної лексики української мови, запропонувавши школярам виконати завдання типу:

1. Виберіть рядок з правильним твердженням:

а) пасивна лексика – це слова, які повсякденно використовуються у суспільному житті;

б) активна лексика – це жаргонізми й історизми;

в) лексика – це словниковий склад, сукупність слів певної мови.

2. Виберіть рядок, у якому всі слова – історизми:

а) мушкет, кунтуш, опанча, шеляг;

б) орда, челядь, отрок, сіль;

в) добрий, половці, бунчук, дукат,

г) сотник, гіркий,очіпок, плахта.

3. Виберіть рядок, у якому всі слова – архаїзми:

а) рать, уста, голова, меч;

б) вої, шкатула, коляса, злато;

в) молітеся, піїт, перст, ціп;

г) ромена, рече, студій, рало.

4. Виберіть рядок, у якому всі слова – неологізми:

а) євробачення, нація, діаспора, квартет;

б) роздержавлення, доленосний, солодкий, читати;

в) смартфон, планшет, блог, сайт;

г) комп’ютер, шоу, спонсор, тролейбус.

При цьому слід врахувати, що основу завдання треба формулювати переважно у формі стверджувального речення, воно має бути максимально коротким, точним і однозначним, а варіанти відповідей доступними для розуміння школярами.

Основними об’єктами тестового оцінювання на уроках української літератури можуть уважатися аналіз літературних творів, а також знання й розуміння біографічних відомостей про письменника, змісту літературних творів, засвоєння учнями термінів з теорії літератури, визначення особливостей літературних процесів.

На етапі закріплення вивченого матеріалу на уроці української літератури в 11 класі з теми «Ю. Яновський. Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим у романі «Вершники»», доречним буде проведення тестування:

1.Визначте жанр роману «Вершники» Ю.Яновського:

А) роман у віршах;

Б) роман у новелах;

В) історичний роман;

Г) психологічний роман.

2. «Лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці не пізнавали один одного…». Так починається новела з роману?

А) «Подвійне коло» Б) «Батальйон Шведа» В) «Шлях армії»

3. Які роки згадуються в романі «Вершники»?

А) 1917 Б) 1918 В) 1919 Г) 1920

4. Хто першим сказав ці слова у романі: «Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду»?

А) Андрій Половець Б) Іван Половець В) Мусій Половець

5. Кого з героїв роману характеризують такі слова: «Він не мав права на смерть, він мусив нести своє закривавлене тіло крізь потік часу ночі, прийняти всі муки і не сміти вмерти»?

А) Чубенка Б) Шведа В) листоношу Г) Максима

Слід звернути увагу вчителя-філолога і на те, що складність тесту не можна підсилити введенням додаткових фраз у питання тестового завдання.

Добираючи тести, вчитель повинен враховувати, що запропоновані завдання мають бути різноманітними за змістом і формою, це дасть змогу забезпечити стійку мотивацію учнів до роботи. Не варто обмежуватися тільки завданнями закритої форми, доцільно пропонувати учням також і відкриті завдання, у яких вони самостійно мають записати відповідь, висловити свою думку щодо порушеного питання.

Таким чином, тестові завдання дають можливість вчителю-філологу постійно володіти інформацією про рівень навчальних досягнень учнів, а варіативність використання даних технологій на різних етапах уроку забезпечить якісне оволодіння школярами програмовим матеріалом з української мови та літератури.

Список використаної літератури

  1. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови // “Дивослово”, №2, 2007р.
  2. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української літератури // “Діалоги”, №11-12, 2007.
  3. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах//
  4. Із додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2006р. №1/9-795
  5. Тестові технології оцінювання якості А. Ковальчук //”Відкритий урок: розробки, технології, досвід”. Освіта.ua http://osvita.ua/school/theory/5919/

1 Комментарий

Add a Comment
  1. Шановна Людмило Анатоліївно!
    Погоджуюся з вами, що тестовий контроль – один з найбільш об’єктивних методів вимірювання рівня знань учнів. Ви виділили три етапи у підотовці та проведенні тестових робіт. Усі вони дійсно важливі. Що стосується третього етапу (аналіз результатів виконаної роботи), деякі вчителі його пропускають, використовуючи тести лише для того, щоб була гарна накопичуваність оцінок, щоб виявити прогалини в знаннях учнів та спланувати для себе подальшу роботу. Але будь-яка самостійна робота, у тому числі і тестова, повинна аналізуватися вчителем разом з учнями. Дякую за гарний матеріал!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


seven − 3 =


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання