Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Тестові технології навчання на уроках гуманітарного спрямування

Небленчук ІринаОлександрівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
теорії і методики середньої освіти комунального закладу „Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”

Серед сучасних освітніх технологій, що посідають місце у шкільному процесі, мають тестові технології навчання. Зазначимо, що тестові технології навчання в порівнянні з методами опитування, різних видів контрольних робіт найбільше відповідає критеріям якості знань учнів під час визначення теоретичних знань, умінь і навичок учнів.

Значним поступом у розвитку тестових технологій як методу педагогічної діагностики сприяли праці В. Авансова, А. Анастазі, Н. Гронлунда, В. Беспалька, К. Інгекампа, П. Клайна, А. Майорова, Л. Долінера, М. Челишкової та інших. Окремі аспекти зазначеної проблеми знаходимо в працях Л. Бурлачука і С. Морозова. В останні роки тестові технології навчання набувають поширення в педагогічній практиці України. Серед дослідників, які працюють над проблемою оцінювання навчальних досягнень учнів, можемо назвати таких: В. Шпильовий, І. Булах, М. Барна, Н. Пастушенко, Л. Коваленко, Л. Паращенко та інших.

Робота над тестами потребує значних зусиль учителя, оскільки тільки правильно складений тест дає можливість повністю відповідати сучасним технологіям навчання, дидактичній меті та завданням сучасного уроку. Перевірити знання учнів дає змогу поточний контроль знань, що і передбачає собою тестування, яке дає змогу отримати вчителеві інформацію про відповідність навчальних досягнень учнів вимогам програм. Для правильності укладання тестів учителю варто ознайомитися з типами тестових завдань, загальними підходами щодо їх створення, особливостями оцінювання тестів тощо. Тому ставимо за мету зупинитися на питанні використання тестових технологій в оцінюванні навчальних досягнень учнів з літератури.

Питання тестів мають бути різними за змістом і характером складності та спрямованими на визначення когнітивного рівня учнів. За Б. Блумом, розрізняють такі рівні тестових завдань:

 1. Завдання, спрямовані на фактологічні знання учнів: попередні знання учнів.
 2. Завдання, спрямовані на розуміння: інтерпретація вивченого матеріалу, особистісне ставлення до прочитаного.
 3. Завдання, спрямовані на практичне застосування: використання набутих знань у нових ситуаціях.
 4. Завдання, спрямовані на аналіз художнього твору: вміння розкласти цілісний текст на завершені частини.
 5. Завдання, спрямовані на синтез: складання окремих частин в ціле, цілісне бачення тексту.
 6. Завдання, спрямовані на оцінювання: власне бачення проблеми, здатність давати оцінку подіям, вміння робити висновки, вміти доводити й аргументувати [3].

Тестові завдання аналізу, синтезу й оцінювання тісно пов?язані між собою. Вони спрямовані на безпосереднє знання художнього твору учнями, його розуміння. Серед тестових завдань такого типу виокремлюють дві форми: закриту й відкриту. Закрита форма тестових завдань спрямована на вибір правильної відповіді із варіантів можливих. Варто звернути увагу на те, що кожне завдання має передбачати однакову кількість поданих варіантів, приміром три або чотири. Типовою помилкою є така, що передбачає в одному завданні два варіанти, а в іншому три. Відкрите завдання передбачає відповідь на запитання або виконання певного завдання, приміром творчого. Учений Н. Гронлунд класифікує зазначені завдання за такими типами: вибір відповіді на запитання та відповідь на запитання [2].

Подамо класифікацію тестових завдань різних форм.

Тестові завдання закритої форми передбачають:

 • вибір однієї правильної відповіді з трьох або чотирьох (не більше) можливих;
 • вибір кількох правильних відповідей (приміром дві);
 • встановлення відповідностей (автор і твір, цитата з твору і художні засоби, герой і портретна характеристика, герой і його слова тощо);
 • відтворення послідовності (подій, вчинків героїв, пейзажного зображення тощо);

Тестові завдання відкритої форми передбачають:

 • відповідь на запитання, що не потребує поширеної відповіді (дати визначення літературознавчому терміну, дати опис певному літературному явищу, схарактеризувати певну літературну добу, дати опис творчому методу письменника тощо);
 • відповідь на запитання, що потребує розгорнутої відповіді (характеристика образу героя, порівняння героїв, явищ, власна оцінка, роздум над долею героїв, творча робота тощо).

Подамо загальні рекомендації щодо формулювання тестових завдань.

 1. Завдання мають формулюватися чітко і правильно.
 2. Запитання тестового завдання не повинне містити двозначної відповіді.
 3. Формулювання завдання не повинно містити заперечення, оскільки це передбачає двозначність відповіді та збиває учня з правильної відповіді.

На думку дослідника В. Аванесова, формулювання тестових завдань має нести в собі ствердження [1].

Тематичні тестові завдання для поточного оцінювання доцільно застосовувати на різних етапах уроку не більше 15 хвилин навчального часу. Якщо завдання передбачають вибір варіанту відповіді, то варто відводити не більше однієї хвилини. Якщо завдання передбачають вибір двох правильних відповідей, то відводиться півтори хвилини. На виконання завдань творчого характеру передбачається дві хвилини. Завдання у тестах розташовуються від простих до складних, передбачають короткі та поширені відповіді, мають бути спрямовані на аналіз змісту і форми художнього твору. Завдання за ступенем складності розподіляються таким чином: прості – 25%, середньої складності – 50%, складні – 25%.

Тестові завдання дають можливість учителю перевірити рівень засвоєння матеріалу учнями, об?єктивно оцінити їхні знання, а учням – отримати диференційовану оцінку, що забезпечує оптимальність результатів навчальних досягнень, сприяють більш ефективному засвоєнню знань і визначають вищий рівень підготовки до тематичного оцінювання.

Список використаних джерел

 1. Аванесов В. С. Форма тестовых заданий. Учебное пособие для учителей школ, лицеев, преподавателей вузов и колледжей / В. С. Аванесов. – М. : Центр тестирования, 2005. – 156 с.
 2. Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності: Практичний посібник / Е.. Норман Гронлунд. – К. : Навч.-метод. центр „Консорціуміз удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – 312 с.
 3. Федоренко В., Коваленко Л. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій в загальноосвітніх навчальних закладах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2006. – № 9-10. С. 48-56.

2 Комментарии

Add a Comment
 1. Шановна Ірино Олександрівно! Цікава та змістовна робота.Я також розділяю Ваші погляди про те, що “тестові технології навчання в порівнянні з методами опитування, різних видів контрольних робіт найбільше відповідають критеріям якості знань учнів під час визначення теоретичних знань, умінь і навичок “

 2. Шановна Ірино Олександрівно!Дякую за гарний теоретичний матеріал, він заслуговує на повагу як молодого фахівця, так і досвідченого вчителя. Але чи не вбачаєте Ви у тестах загрозу розвитку мовлення учнів?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 5 = one

Тематический сайт вебсайт, предоставляющий исчерпывающую информацию о какойлибо теме.

Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання