Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Тестові технології на уроках світової літератури та російської мови

 Бойко Світлана Миколаївна

вчитель світової літератури і російської мови
Івангородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Робота містить обґрунтування необхідності ширшого використання тестових технологій навчання взагалі і особливо на уроках світової літератури та російської мови. Подаються поради не лише щодо використання, але і створення власних тестових матеріалів. Наведені приклади тестових завдань для перевірки знань учнів 5 класу із світової літератури за Програмою 2012р. на уроках тематичних оцінювань знань, створені автором роботи у цьому навчальному році(Додаток 1), та з російської мови у 6 класі(Додаток 2).

Використання тестових технологій є необхідною умовою сьогоднішнього освітнього процесу в Україні, оскільки відбувається його інтеграція в європейський процес отримання освіти. Одне із головних питань у впровадженні ідей Болонського процесу – це питання моніторингу реальних результатів навчання. Причому результатами навчальної діяльності, якісним оцінюванням рівня знань учнів зацікавлені не лише педагоги, а і батьківські комітети. Для шкіл за кордоном не є дивиною, коли якість навчального процесу оцінюють і представники батьківської ради освітнього закладу. А реально оцінити рівень навчальних досягнень учнів дають змогу саме завдання тестового характеру.

Переваги тестового контролю стають все очевиднішими, адже він дає можливість 1) об’єктивно оцінити знання учня, виключаючи суб’єктивні фактори (поінформованість екзаменатора про поточну успішність учня, його поведінку); 2) достовірно визначити обсяг і рівень засвоєного матеріалу, 3) одночасно тестувати більшу кількість учнів, при цьому перевірка результатів проводиться легше і швидше, 4) реалізувати індивідуальний та диференційований підходи в освіті, оскільки в тестах є завдання різного рівня.

З урахуванням переходу 2007 року на незалежне зовнішнє оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів тестові методики потребують ширшого впровадження у практику роботи. Складаючи завдання для перевірки знань із світової літератури, слід намагатися зберегти «домінантну, стрижневу лінію нової програми – презентувати художній твір і як мистецтво слова (у повному обсязі вивчення теоретико-літературних понять), і як духовну скарбницю людства. Тому тестові завдання скеровані на цю рівновагу між розумом та почуттями» [№ 1, ст.16].

Важливо у процесі виконання тестових завдань поєднувати репродуктивне, аналітико-синтетичне та продуктивне мислення учнів. Такий підхід дає змогу активізувати, мисленнєву діяльність учнів, вести не лише літературну, а і загальноосвітню підготовку, сприяти формуванню життєвих компетенцій дитини. Подібні завдання можна знайти на сторінках фахового видання «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», зокрема у роботі Бойко Світлани «Привести знання учнів у наукову систему» (Завдання для підсумкових уроків (6-8 класи) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – №4.

У тестових матеріалах важливо використовувати і завдання закритого типу із варіантами відповідей, і завдання відкритого типу, де учень повинен самостійно вказати відповідь, дописати правильне продовження речення. Готуючи завдання високого рівня, варто продумати їх таким чином, щоб вони не створювали психологічного бар’єру для учня. Пропоную власні варіанти завдань, які розраховані на моніторинг «програми результату» і дають змогу об’єктивно оцінити знання учнів. Елементи тестових завдань з літератури можна використовувати на кожному уроці як засіб актуалізації знань, контролю знань. На уроці тематичного оцінювання тести доповнюються творчими завданнями, мета яких – показати вміння робити висновки, представляти власні міркування, порівнювати та аналізувати літературні факти.

Бібліографія.

  1. Баліна К.М. «Оперативний моніторинг – необхідна умова реалізації «програми змісту» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – №12.
  2. Ковбасенко Ю.І. « Від «програм змісту» до «програм змісту і результату» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – №7.
  3. Первак О.П. «Різнорівневі завдання для тематичного оцінювання за «програмою результату» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №9.
  4. Програма для загальноосвітніх шкіл України. Світова література. 2012 рік

Додаток 1

Казки народів світу(5 клас)

І. Тести. Варіант А.

1. Сукупність творів художньої літератури всіх країн світу від давнини до наших днів – це а) зарубіжна література, б) світова література, в) фольклор.

2. Який із даних жанрів не є жанром фольклору: а) казка, б) пісня, в) оповідання?

3. Який вид фольклорних казок є найдавнішим: а) чарівні казки, б) про тварин, в) соціально-побутові казки?

4. Казку «Фарбований шакал» створив а) арабський народ, б) індійський народ, в) японський народ.

5. Уславлено образ митця і опоетизовано мистецтво у казці а) «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик», б) «Пензлик Маляна», в) «Сіндбад-Мореплавець».

6. Різке протиставлення героїв, ситуацій, характерів, душевних або природних станів – це а) алегорія, б) антитеза, в) загадка.

7. О.М.Афанасьєв, брати Якоб і Вільгельм Грімм – це відомі …

8. Образне інакомовлення, коли зображають тварин, предмети, речі, а мають на увазі людей та їх стосунки.

9. Усталені сюжети, які повторюються в казках різних народів, дещо змінюючись залежно від місцевих умов .

10. Хто є автором казки «Василина Прекрасна»?

11. У якій казці утверджується жага відкриття світу, мужність й людяність, віра в перемогу людини над обставинами.

12. Національний колорит якої країни відтворено в одній із казок за допомогою слів «хасі, гета, кімоно»? Запишіть назву казки.

Казки народів світу.

І. Тести. Варіант Б.

1. Усна народна оповідь про вигадані події, які сприймаються як реальні, – це а) народна пісня, б) народна казка, в) народна загадка.

2. Образне інакомовлення, коли зображають тварин, предмети, речі, а мають на увазі людей та їх стосунки, – це а) антитеза, б) алегорія, в) фольклор.

3. Вислів «Слово – золото, мовчання – срібло» – це а) приказка, б) прислів’я, в) загадка.

4. До якого виду казок відноситься казка «Морозко»: а) чарівні казки, б) про тварин, в) соціально-побутові казки?

5. Казку «Пензлик Маляна» створив а) арабський народ, б) китайський народ, в) японський народ.

6. Любов до праці, кмітливість, сміливість головного героя прославляється у казці: а) «Пензлик Маляна», б) «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик», в) «Сіндбад-Мореплавець».

7. Фахівці, які досліджують усну народну творчість.

8. Твори, які ми читаємо тією мовою, якою їх було написано.

9. Автор казки «Пані Метелиця».

10. Усна народна творчість.

11. У якій з казок уславлено образ митця і опоетизовано мистецтво?

12. До якої збірки входить казка про Синдбада-Мореплавця?

Творче завдання. Варіант А.

Як побудовані чарівні казки? Проілюструйте свою відповідь прикладами з прочитаних казок. Чим ці казки приваблюють Вас як читача?

Творче завдання. Варіант Б.

Які сюжети називаються «мандрівними»? У яких з вивчених Вами казок використано «мандрівні сюжети»? Схарактеризуйте головного героя одного із цих творів.

Додаток 2

Лексикология (6 класс)

Тесты А)

1. Лексика – это раздел науки о языке, который изучает а) части речи, б) словарный состав языка, в) звуки речи.

2. Слова, понятные всем жителям данной страны, называются а) исконно русскими, б) общеупотребительными, в) диалектизмами.

3. Слова, которые пришли в русский язык из других стран, называются а) неологизмы, б) афоризмы, в) заимствованные.

4. Как называются слова, которые вышли из активного употребления?

5. Как называются устойчивые словосочетания?

6. Как называются слова, которые чаще всего употребляют представители определенной профессии?

7. Выпишите из текста диалектизмы.

В края дальние пойдет молодец, хороши стоят там слободушки. Зажужжи, коса, как пчелиный рой! Молоньей, коса, засверкай кругом!

8. Переведите с украинского языка такие заимствованные слова: грип, граматика, хокей, алея, ілюстрація, професія, апетит, басейн, пасажир.

9.Випишите слова, которые употребляют люди одной профессии, укажи эту профессию: здание, арена, дрессировщик, животные, жонглеры, чашка, тарелка, клоун, трюки, футбол, номер.

10. Укажите название группы слов: лучина, кафтан, городовой, крепостной, престол, камердинер.

11. Как называются такие сочетания слов: мутить воду, лясы точить, море по колено.

12. Подберите фразеологизмы-антонимы или синонимы к данным: водой не разольешь – , куры не клюют – , вешать нос – , развязать язык – .

Тесты Б)

1. Лексика – это а) словарный состав языка, б) части речи, в) звуки речи.

2. Слова, понятные всем жителям определенной территории, называются а) исконно русскими, б) общеупотребительными, в) диалектизмами.

3. Слова, которые появляются в языке в связи с появлением новых вещей, понятий, называются а) неологизмы, б) афоризмы, в) заимствованные.

4. Как называются слова, которые пришли в русский язык из других стран?

5. Как называются слова, понятные всем жителям данной страны?

6. Как называются слова, которые чаще всего употребляют люди, изучающие какую либо науку, ученые?

7. Выпишите из предложений фразеологизмы. Научная лаборатория была оборудована по последнему слову техники. Только спустя многие годы ученому удалось воплотить в жизнь свою мечту. О хороших друзьях говорят: водой не разольешь.

8. Переведите с украинского языка такие заимствованные слова: група, граматика, хокей, метал, ілюстрація, шосе, апетит, тона, тролейбус.

9.Випишите слова, которые употребляют люди одной профессии, укажи эту профессию: здание, бухта, якорь, животные, трос, чашка, тарелка, причал, палуба, футбол, трап, номер.

10. Укажите название группы слов: калькулятор, компьютер, флешка, ноутбук, интернет.

11. Как называются такие сочетания слов: сизифов труд, ахиллесова пята, как кошка с собакой.

12. Переведите на русский язык слова, укажи название такой группы слов: додавати, віднімати, ділити, множити.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− nine = 0


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання