Копійка Ірина Олександрівна | ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Учитель англійської мови
Гімназії №9 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Анотація. У статті досліджено основні тенденції використання змішаного навчання у викладанні іноземних мов та окреслено шляхи підвищення ефективності поєднання традиційних та інноваційних технологій у іншомовній підготовці учнів. Змішане навчання розглядається як поєднання очно-заочного режимів взаємодії викладача і учнів, що здійснюється комбінуванням особистого спілкування з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Простежено відмінності між дистанційним навчанням та змішаним навчанням. Визначено комбінації змішаного навчання та описані його найбільш розповсюджені моделі; виділено ті з них, що використовуються у навчанні іноземних мов. Схарактеризовано найбільш популярний методичний інструментарій, що може забезпечити змішане навчання іноземних мов.
Ключові слова: змішане навчання, іноземна мова, учні, модель, методичний інструментарій.

Підхід змішаного навчання стає усе більш популярним серед учителів формальних закладів освіти. Її особливість полягає в опрацюванні навчального матеріалу: певну частину учні вивчають онлайн, решту – у школі чи університеті з викладачами. Таким чином, інформація засвоюється ефективніше, отже це можна успішно використати при вивченні англійської мови. [5, 54]

Особливості змішаного навчання

Змішане навчання (з англ. blended learning) – поєднання інтернет-можливостей та класичних підходів у навчанні. З розвитком технологій така методика стає частіше застосована не тільки у навчанні школярів і студентів, а й у процесі корпоративного навчання й вивченні іноземних мов. [1]

Технологія навчання за допомогою змішаного формату будується за схемою:

 1. онлайн – під час першого етапу учні опрацьовують теоретичний матеріал самостійно, фіксують незрозумілі нюанси, які потребують пояснення педагога; закріплення інформації відбувається у будь-який зручний для учня час та місце;
 2. офлайн – учні обговорюють пройдений матеріал в аудиторії, з’ясовують незрозуміле раніше; учитель застосовує різні методи гейміфікації для можливості відтворення інформації аудиторією.[6,70]

На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і отримати нові знання. Так, технології стають повноцінною частиною навчального процесу. Проте йдеться також і про поєднання різних підходів, способів подачі матеріалу, видів роботи. Наприклад, частина інформації розподіляється на групову роботу, частина – на самостійне вивчення. Це не залежить від того, відбувається це у класі чи дистанційно. [2]

Загалом виділяють кілька моделей змішаного навчання:

 1. ротаційна: учні чергують онлайн та офлайн-формати; у такому випадку поєднуються: робота у малих групах, робота у групах із розв’язання конкретної проблеми, групові проекти, індивідуальні уроки та письмові завдання;
 2. flex-модель: навчальний матеріал, як і допомога викладача, доступні онлайн; водночас, можливі зустрічі у форматі роботи в невеликих групах чи індивідуальних консультацій;
 3. self-blend: як додаток до основного курсу, студенти реєструються та вивчають додаткові онлайн-курси; опановувати матеріали цих програм можна як в аудиторії, так і поза її межами;
 4. модель збагаченого віртуального навчання: навчальний матеріал учні отримують у навчальному закладі, а персональні завдання виконують самостійно.[1]

Основні компоненти змішаного навчання:

 1. Живі події. По суті, “живе спілкування” передбачає частину звичної роботи “в аудиторії” з вчителями та іншими учнями. Залежно від системи змішаного навчання у конкретному випадку кількість та тип офлайн-активності будуть різними. Проте, вона — необхідна як частина навчального процесу.
 2. Онлайн-контент (самостійне навчання).Під час такого типу роботи учень(-ниця) самостійно опрацьовує матеріали у зручному для нього (неї) темпі та місці. Важливо, щоб учителі надавали повні та зрозумілі інструкції щодо тієї роботи, яку має самостійно зробити учень(-ниця). До онлайн-інструметів, які можна використати в процесі змішаного навчання можна віднести: курси, відео уроки, аудіоподкасти, мобільні додатки, спеціалізовані портали, сайти для спілкування.[1]
 3. Співпраця. Поєднує два ключових елементи: робота з однолітками і робота з вчителями. Завдяки роботі з однолітками учні можуть знаходити нові рішення та ділитися отриманим досвідом та знаннями. Через особисту роботу з вчителем(-кою) учень(-иця) може отримувати відповіді на індивідуальні запитання та уточнювати незрозумілі моменти. Така модель повинна бути створена для конкретного типу навчання та курсу.
  Важливо, що подібна співпраця може відбуватися як у класі під час виконання групових завдань, так і через електронну пошту чи соціальні мережі.[8]
 4. Оцінка. Оцінка важлива як для учнів, так і для вчителів. Учні можуть стежити за своїм прогресом, а вчителі натомість — оцінювати їхні знання та корегувати процес навчання через індивідуальне інструктування. Учневі(-ниці) надають пояснення щодо проходження певного курсу. Така модель повинна бути створена для конкретного типу навчання та курсу. Щоб зрозуміти, як учні сприймають матеріал та як покращити цей процес, вчителі можуть використовувати тестування.
 5. Додаткові матеріали. Додаткові матеріали можуть охоплювати роздруковані матеріали, схеми, корисні ресурси тощо.[2]

До переваг змішаного навчання можна віднести наступні: залучення інтернет-технологій, самостійність учнів, економія часу, регулярність, швидкий зворотній зв’язок, вища об’єктивність оцінювання,результативність. [10]

Переведення частини процесу в онлайн відрізняє змішане навчання від звичної для України системи — у класі з зошитами та підручниками. Наприклад, учні можуть опрацьовувати теоретичну частину вдома, переглядаючи відео та вивчаючи супровідні матеріали. Після цього на уроці з вчителями та однолітками виконують практичні вправи або працюють у групах над проектом. За такої моделі вчителі стають модераторами освітнього процесу. Під час роботи вони визначають, наскільки добре розуміють тему окремі учні, і внаслідок цього можуть змінювати спосіб роботи з класом. [2]

Система змішаного навчання може оптимізувати витрати на використання приміщення чи розробку додаткових матеріалів. Так, учні працюють онлайн і не потребують, наприклад, роздрукованих додатків для певного матеріалу. Змішане навчання також може вирішити проблему з наданням підручників, оскільки учні можуть працювати з матеріалами без паперових аналогів.

Список використаних джерел:

 1. https://studway.com.ua/blended-learning/
 2. http://blog.ed-era.com/blended-learning-sut-pierievaghi-ta-uspishni-prikladi/
 3. Бондарев М. Г. Принципы смешанного обучения английскому языку для специальных целей [Текст] / М. Г. Бондарев, А.С. Трач // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2013. – № 10. – С. 42–47.
 4. Капустин Ю.И. Педагогические и организационные условия эффективного сочетания очного обучения и применения технологии дистанционного образования [Текст]:автореф. дис. … д-ра пед. наук / Ю.И. Капустин. – М., 2007. – 40 с.
 5. Кондакова М. Л. Смешанное обучение: ведущие образовательные технологии современности [Текст] / М. Л. Кондакова, Е. В. Латыпова // Вестник образования. – 2013. – № 9 (2759). – С. 54–64.
 6. Розанова Я.В. Технология ротационной модели метода смешанного обучения в неязыковом вузе / Я.В. Розанова // «MagisterDixit» – научно-педагогический журнал Восточной Сибири. – 2014 – №2 (14). – С. 70–76.
 7. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка. – Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с.
 8. NewMediaConsortiumNames. 10 Top Metatrends «Shaping Educational Technology». The Chronicle of High Education, March 10, 2014 http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/new-media-consortium-names-10-top-metatrends-shaping-educational-technology/35234.
 9. Innovations in learning technologies for English language teaching / Ed. G. Motteram. – British Council, 2013. – 197 p.
 10. Majumdar A. Blended Learning:Different combinations that work / Majumdar A. http://www.gc-solutions.net/blog/blended-learning-different-combinations-that-work/.

 

 

Comments

 1. Дякую автору за цікаву та змістовну статтю, де змішане навчання розглядається як поєднання очно-заочного режимів взаємодії викладача і учнів, що здійснюється комбінуванням особистого спілкування з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

 2. Дякую Ірині Олександрівні за статтю, в якій досліджено основні тенденції використання змішаного навчання у викладанні іноземних мов та окреслено шляхи підвищення ефективності поєднання традиційних та інноваційних технологій у іншомовній підготовці учнів.

Залишити відповідь