Кондратюк Юлія Юріївна | ОСНОВНІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Учитель хімії та біології
Іванівської загальноосвітньої філії комунального закладу “Соколівське навчально-виховне обєднання”
Соколівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області

 

 

ОСНОВНІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

       Використання змішаного навчання надає можливість застосовувати ефективні елементи традиційного навчання, які накопичувались завдяки досвіду освітньої науки, та доцільно доповнювати його сучасними інноваційними засобами навчання (дистанційне, хмарне, мобільне). Змішане навчання активізує аналітичні здібності учнів та розвиває критичне мислення за рахунок того, що учні отримують навчальний матеріал не тільки від вчителя на уроці, але й під час самостійної роботи, обирати та обробляти необхідний матеріал. Застосування у змішаному навчанні нових методів, інструментів та сучасних засобів дозволяє більш повно використовувати потенціал навчального контенту. Тож сучасні інноваційні технології під час змішаного навчання надають необмежені можливості щодо самостійної роботи учнів, виступають чинником впливу на розвиток творчої діяльності, мотивують учнів для отримання та закріплення нових знань. Все це дає можливість як найкраще підготувати учня, котрий володіє необхідними компетенціями, для подальшого успішного професійного зростання.

Сучасний вчитель має бути готовим до глобальних змін, які відбуваються в освіті, володіти предметними компетенціями та методиками впровадження інноваційних технологій в навчальних процес свого предмету. Н.В. Морзе зазначає, що сучасні технології змінили комунікацію, співпрацю, навчання, тому що знання знаходяться не лише на паперових носіях та пам’яті людини, а в мережах, спільнотах; люди навчаються через створення та підтримку зав’язків з «обізнаними» людьми, що сприяє навчальній діяльності поза стінами класних кімнат [1].

Змішане навчання – це освітня технологія, в рамках якої особа, що навчається, отримує знання, набуває навичок та формує компетентності і самостійно онлайн, і очно із вчителем та іншими учасниками процесу навчання. Такий підхід дає можливість контролювати час, місце, темп та шлях опанування навчальним матеріалом. Змішане навчання дозволяє суміщати традиційні методики та актуальні технології.

Моделі змішаного навчання в контексті персоналізації освіти [2]:

 1. Модель «нового профілю». Дана модель персоналізації навчання звільняє час учнів на користь власних освітніх інтересів. При формуванні нового профілю за певними критеріями формуються групи учнів з класів або навчальних груп однієї паралелі. Зона відповідальності на період навчання розподіляється між батьками і навчальним закладом (у випадку шкільної освіти).Обрані предмети нового профілю вивчаються онлайн, інші заняття проходять у звичайному режимі.
 2. Міжшкільна група. Вона формується з учнів різних шкіл, які виявили бажання вивчати той чи інший предмет у рамках основної або додаткової освіти. Найчастіше високу зацікавленість у самостійному інтенсивному проходженні деяких курсів виявляють батьки обдарованих дітей, які, у силу своїх здібностей, можуть у 2–3, а іноді і в 4 рази швидше однокласників освоїти навчальну програму. Час, що звільнився, вони можуть витратити на самореалізацію в різних сферах своїх інтересів.
 3. Індивідуальний навчальний план. При складанні індивідуального навчального плану розклад оптимізується для кожного учня з урахуванням його освітніх потреб. Група учнів, що займаються за цією моделлю, створюється на базі малих груп співробітництва зі змінним складом учнів. Формування груп може відбуватися так. Уявіть, що виникає ситуація, коли відкрити предметну групу відповідно до освітніх потреб учнів не представляється можливим через її нечисленність. У таких випадках створюється міжшкільна навчальна група дистанційного навчання, що включає в себе як учнів зі шкіл, які вже працюють за індивідуальним навчальним планом, так і учнів з інших освітніх організацій. Останні дві моделі особливо доцільні для учнів з особливими освітніми потребами (обдаровані діти, маломобільні діти і т. ін.), а також для учнів, які проживають на віддалених територіях і не мають можливість відвідувати районні базові навчальні заклади.[3]

Запровадження моделей змішаного навчання потребує від усіх зацікавлених суб’єктів систематичної і цілеспрямованої роботи. Така стратегія впровадження, на мою думку, має включати в себе декілька етапів:

 1. Визначте мету. Змішане навчання – це технології, витрати, зміна алгоритму роботи учнів і викладачів. Це масштабна зміна освітнього процесу, і вона повинна бути не даниною моді, а вирішенням конкретного завдання. Таким завданням може бути: підвищення загальної успішності або цифрової грамотності; автоматизація оцінки аудиторії; удосконалення методики викладання певних навчальних дисциплін, розвиток комунікативних компетентностей учнів тощо. Отже, перед тим, як починати розробляти стратегію впровадження змішаного навчання, треба відповісти на кілька запитань:

– Навіщо навчальному закладу змішане навчання?

– Які переваги дає його впровадження?

– Що треба змінити у навчальному закладі для реалізації цього проекту?

– Які кроки треба зробити навчальному закладу для його успішної реалізації [28, с. 156]?

 1. Виберіть модель Blended Learning. У цьому аспекті треба пам’ятати, що модель змішаного навчання теж повинна працювати на розв’язання конкретних завдань, що поставлені навчальним закладом. Слід розуміти, що не кожна модель підходить для відповідної навчальної дисципліни, попри це, інколи не слід починати з масштабного реформування, – слід провести пілотний проект з декількох дисциплін, який потім може розповсюдитися й на інші.
 2. Врахуйте технічну і кадрову складову. Головне, щоб під час реалізації змішаного навчання не заважали такі причини, як відсутність Wi-Fi, ПК, програмного забезпечення. Витрати на програми і навчальний матеріал можна істотно скоротити, використовуючи безкоштовний контент і програмні продукти з відкритим кодом. Забезпечте проходження викладачами навчальних курсів з організації змішаного навчання.
 3. Забезпечте методичну і нормативну підтримку змін. Слід розробити методичні рекомендації і нормативні вимоги до організації освітнього процесу за моделюю змішаного навчання. Це стосується розподілу матеріалу на «онлайн» та «очну частину», розробки інструктивних матеріалів для вчителів і учнів, рекомендації щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій для викладання певних дисциплін і методів активного навчання в класі. [4]

Завдання змішаного навчання не в тому, щоб витиснути традиційне навчання “вчитель-учень”, а в тому, щоб ефективно інтегруватися в нього. Очевидно, при правильній організації змішане навчання здатне забезпечити найвищу якість утворення. У цьому випадку завдання доставки матеріалів вчительського курсу можна в значній мірі здійснити електронними засобами, у той час як під час очних зустрічей вчитель може сфокусуватися на питаннях учнів, на роз’ясненні складних моментів, на організації дискусій, тобто для активізації процесу навчання. Змішані форми навчання надають нові можливості для більше активного залучення учнів в освітній процес.

Список використаних джерел:

 1. Морзе Н.В. Основні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://leader.ciit.zp.ua/files/plan/2013/prez30.11.13.pdf .
 2. Смешанное обучение: 6 моделей для применения в современной школе [Електронний ресурс]: Офіційний блог освітнього проекту «Мобильное электронное образование». – Режим доступу: http://goo.gl/ktkiVu (Назва з екрану).
 3. Капустин Ю. И. Педагогические и организационные условия эффективного сочетания очного обучения и применения технологий дистанционного образования : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. „Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)” / Ю. И. Капустин. — М. : 2007.
 4. Кухаренко В.М. Системний підхід до змішаного навчання [Текст] / В.М.Кухаренко // Інформаційні технології в освіті. – 2015.

 

Залишити відповідь