Гречанюк Людмила Миколаївна | ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Учитель зарубіжної літератури 
Комунального закладу «Заваллівський ліцей»
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

«Ми позбавляємо дітей майбутнього,
якщо продовжимо вчити сьогодні так, як вчили цього вчора»
Дж. Дьюї

       Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки, застосування її у всіх галузях, повсякденному житті.  можливість комп’ютера зберігати, представляти та обробляти будь-яку інформацію зумовило її використання в освітній діяльності. Практично неможливо уявити сучасний навчальний процес без соціальних сервісів. Серед сучасних підходів до навчання провідне місце займає змішане навчання.

   Змішане навчання – це методика освіти, згідно з якою учень опановує одну частину навчального матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає на уроці. Цей метод ураховує індивідуальні потреби кожного учня, а не цілої групи, а для вчителя змішане навчання дає змогу відійти від традиційної  урочної системи, а також допомагає надати здобувачам освіти більше свободи і можливостей керувати власним процесом навчання; збільшити частку роботи й завдань, що передбачають самостійне вивчення  навчального матеріалу з урахуванням певних потреб здобувачів освіти; урізноманітнити завдання, визначити хто із здобувачів освіти і які теми опановує краще та давати їм змогу навчатися один в одного. Отже, змішане навчання сприятиме мимовільному опануванню учнями необхідних навичок ХХІ століття.

Під час змішаного навчання учень засвоює навчальний матеріал до приходу у клас. Причому зміст та напрями вивчення теми учитель визначає самостійно і подає учню на відповідній інтерактивній платформі. Здобувач освіти отримує знання самостійно, опрацьовує матеріал у власному темпі і готується до виконання завдань. Учитель в ході проведення занять не просто перевіряє засвоєння знань, а готує завдання на застосування отриманих знань, на визначення умінь і компетентностей. Таким чином розвивається самостійність здобувача освіти, уміння застосовувати отриману інформацію, розвиток аналітичної діяльності.

Головне завдання сучасної школи – розвиток умінь і навичок, формування уміння самостійно здобувати знання упродовж всього   життя. Ці вміння знадобляться здобувачам освіти для швидкої адаптації до будь-яких змін та сприятимуть самореалізації їх у високотехнологічному середовищі.

Основні компоненти змішаного навчання: живе спілкування, що передбачає роботу в класі з вчителем та іншими учнями;онлайн-контент(самостійне опрацювання матеріалу  здобувачем освіти у зручному для нього темпі); співпраця (робота з однолітками та робота з учителем);оцінювання  діяльності( учні можуть стежити за своїм прогресом, а вчитель-оцінювати їх знання та корегувати процес навчання через індивідуальне інструктування);додаткові матеріали (схеми, корисні ресурси, роздруковані матеріали)

Серед переваг змішаного навчання дослідники називають: можливість аналізувати зібрану інформацію, пристосувати процес навчання та оцінювання відповідно до індивідуальних особливостей кожного. Відмічаютьтакожможливістьотримання позитивного навчальногодосвіду як при індивідуальнійроботі, так і під час спільногонавчання у віртуальномукласі, щопризводить до відчуттяуспіху. Підсумовуючи, можнастверджувати, щоперевагамизмішаногонавчання є:  індивідуалізаціянавчання;  можливістьсаморозвитку, самостійногонавчання;  мотиваціяздобувачівосвіти, виникненнявідчуттяуспіху;  можливістьпроведеннятестуваннявеликоїкількостіздобувачівосвіти та отриманнянегайногозворотногозв’язку;  збільшеннянавчального часу та кількостіматеріалів;охопленнявеликоїкількостіучасниківнавчання;  можливістьпокращити умовироботи;  економіяматеріальнихресурсів; опанування як здобувачами освіти, так й іншими учасниками освітнього процесу інтерактивних навчальних програм;  зменшення комп’ютерної неграмотності;  навчання в командах (змішане навчання – це командний вид діяльності, який робить процес навчання соціальним і прозорим);  виконання частини роботи у звичних комфортних умовах;  економічність за рахунок скорочення кількості поїздок; урахування індивідуальних характеристик здобувачів освіти в організації взаємодії з вчителем.

Змішане навчання є прогресивним винаходом суспільства. Для системи освіти таке навчання, насамперед, відповідає принципу гуманістичності, згідно з яким для кожного індивідуума передбачена можливість навчатися (незалежно від соціального статусу, географічної або тимчасової ізольованості, соціальної незахищеності та неможливості відвідувати освітні заклади через фізичні вади або зайнятість).

Отже, змішаний підхід до навчання є однією з найбільш актуальних освітніх технологій сьогодення, оскільки дозволяє скористатися гнучкістю і зручністю дистанційного курсу та перевагами традиційного класу. Узагальнюючи сказане, змішане навчання – це не просто використання технічних засобів навчання, тобто механічне додавання сучасних інтерактивних технологій до традиційних, а якісно новий підхід, що трансформує структуру та зміст навчання, змінюючи традиційні ролі вчителя та здобувача освіти, а також і навчальне середовище. Змішаненавчаннязавждивикористовувалося в навчанні, однак у минуломуйогоскладовібулиобмеженілекціями, книгами абороздавальнимматеріалом. Сьогоднізакладиосвітимаютьбезлічпідходів до навчання за вибором, зокремасинхронні й асинхронніформати в мережі.
Недоліком змішаного навчання є залежність від технічних засобів навчання – вони повинні бути надійними, легкими у користуванні, а також сучасними, інакше бажаного впливу не буде. Отже, питання технічної підтримки є дуже важливим.  Також відмічається нерегулярність перегляду уроків і, як наслідок, відставання здобувачів освіти.  Крім того, комп’ютернанеграмотністьможе стати на завадітим, хтохочеотримати доступ до матеріалів курсу.  Зіншого боку, необхідністьотриматикращупідготовкуроботи з комп’ютеромможепризвести до підвищеннямотивації, спонукаючилюдинуопановуватикомп’ютерну науку. Недоліком є і те, що вчителю потрібен час, щоб розмістити необхідний матеріал у мережі; вчителі потребують підготовки щодо застосування цього методу навчання, щоб зробити його ефективним;  здобувачам освіти необхідно показати, як використовувати засоби технологій і що від них очікується;  здобувачі освіти повинні витрачати певну частину свого вільного часу на навчання.

Практичне значення змішаного навчання полягає у необхідності змінювати практику вчительської роботи, щоб сприяти активному навчанню здобувачів освіти і розвитку в них самостійного навчання, логічного мислення, щоб вони не просто запам’ятовували навчальний матеріал, а запитували, досліджували, творили! Через освіту ми повинні підготувати людину здатну і бажаючу творити і сприймати зміни і нововведення.

Змішане навчання – це нова концепція взаємодії частини освітнього процесу, що відкриває нові перспективи й можливості як для учнів так і для вчителів.

Список використаних джерел:

 1. Чугай О.Ю., Змішане або гібридне навчання як трансформація традиційної освітньої моделі / О.Ю.Чугай // Новітні освітні технології в контексті Євроінтеграції: Матеріали XМіжнар. наук.-пр. конференції. 14 січня 2015 р. – К. : ЦУЛ. – С. 154-158.
 2. Єрмаков І. Г., Педагогіка життєтворчості: орієнтири для ХХІ століття, кроки до компетентності та інтеграції в суспільстві: науково-методичний збірник, к.: Контекст. 2000.
 3. Теорія та практика змішаного навчання: монографія за ред. В. М. Кухаренко, Харків: «Міськдрук», НТУ «ХІІІ», 2016.

Comments

 1. Шановна колего, ваша стаття ще раз переконала мене в тому, що змішане навчання – це одна з актуальних освітніх технологій сьогодення. Адже школа покликана формувати активну, творчу особистість, готову до самореалізації у високотехнологічному середовищі. Дякую.

 2. Шановна колего, ваша стаття ще раз переконала мене в тому, що змішане навчання – це одна з актуальних освітніх технологій сьогодення. Адже школа покликана формувати активну, творчу особистість, готову до самореалізації . Дякую.

 3. Дякую. Стаття актуальна в даний час, піднімає серйозні питання. Змішане навчання – нові перспективи у підготовці дітей до якісного навчання. Успіхів.

 4. Ознайомилася зі статтею про змішане навчання. Поряд із позитивними моментами такого навчання слід звернути увагу і на недоліки. А недоліки полягають у тому, що всі технічні засоби повинні бути легкі у користуванні та належному стані, учитель має бути добре підготовлений, повинен уміти при потребі допомогти учневі під час роботи.
  Стаття цікава, вона вказує нам на те, що змішане навчання відкриває нові песпективи і можливості і для учнів, і для вчителів.
  Дякую Людмилі Миколаївні. Бажаю творчих успіхів.

Залишити відповідь