Васілєвська Тетяна Володимирівна | ФОРМУВАННЯ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Учитель зарубіжної літератури
Вікнинської філії комунального закладу “Хащуватський ліцей”
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

ФОРМУВАННЯ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Анотація: Стаття присвячена методологічним засадам  підготовки вчителя до змішаного навчання. Описані методи, форми організації та засоби, які використовуються в змішаному навчанні. В статті висвітлюється актуальна проблема формування ІКТ-компетентності вчителя в загальноосвітніх навчальних закладах. Визначене поняття моделі змішаного навчання, висвітлені переваги та недоліки його використання у навчальному процесі ЗНЗ, описані аспекти формування ІКТ-компетентності  в цій моделі навчання.

В даний час відбувається процес впровадження нових педагогічних технологій в систему дистанційного навчання. Механізмом проведення цих перетворень в нашій країні стає реалізація концепції змішаного навчання  – це відносно новий підхід у навчальному процесі середньої освіти, що створює сприятливе освітнє інформаційне середовище, систему комунікацій, які надають необхідну навчальну інформацію. На сьогоднішній день у вітчизняній та зарубіжній термінології існує багато різних підходів щодо визначення поняття змішаного навчання.
Термін «змішане навчання має різні визначення у літературі. Загалом – це поєднання офлайн- та онлайн- навчання у різних пропорціях.

Основними елементами моделі змішаного навчання є лекційні та практичні уроки, семінари, практичні завдання (самостійні та контрольні роботи, реферати, доклади та ін.), навчальні матеріали (підручники, методичні посібники), онлайн спілкування (чат, форум, e-mail), індивідуальні та групові онлайн проєкти, віртуальна класна кімната, аудіо та відео лекції, анімації та симуляції .

При засвоєнні та впровадженні методик змішаного навчання ЗНЗ  я стикаюся з такими складнощами, як: організація створення необхідної навчальної інформації, перетворення її в електронний освітній ресурс та розробка засобів передачі його з максимальною ефективністю здобувачам освіти. Під електронним освітнім ресурсом (ЕОР) розуміються навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу [1]. Мова йде про представлення електронних матеріалів у вигляді чітко структурованої, наглядної та ефективної навчальної інформації, яка зручна для розуміння та сприйняття учнями, для подолання цього мені потрібно на достатньо високому рівні володіти навичками використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в своїй діяльності [2] .

Модель змішаного навчання не передбачає відмови від класичної моделі, оскільки очна освіта дає важливі мовні, соціокультурні навички і має емоційну складову, а стає лише підходом, який навчальні заклади можуть застосовувати «тут і зараз», в реаліях звичайної школи, актуалізуючи навчально-виховний процес. Я у класі – це, насамперед, особистість, зі своєю життєвою позицією, професійною філософією, жива та емоційна, яка може бути різною: сумною, веселою, сердитою, доброю…  Залишаюся в освітньому процесі, але моя роль кардинально змінюється. Проте і електронне навчання має свою сильну сторону, перш за все, це індивідуалізація. Учнів багато, і неможливо кожному приділити достатньо уваги і часу – при електронній формі навчання контактую безпосередньо тільки з конкретним здобувачем освіти. Основне  моє завдання  в моделі змішаного навчання – це грамотно скласти курс і розподілити навчальний матеріал. Необхідно вирішити, що потрібно проходити в класі, що можна засвоїти, вивчити і вирішити вдома, які завдання підходять для індивідуальних занять, а які – для групової роботи над проєктом.  Базовий матеріал викладаю на уроках в класі, а розширений і поглиблений здобувачі освіти освоюють в процесі електронного навчання. Уроки проходять у формі захисту проєктів, презентацій, дебатів або дискусій. Електронний блок  містить проєкти для роботи в групі, творчі, лабораторні та практичні завдання, довідкові матеріали і посилання на додаткові матеріали в мережі Інтернет, проміжні та перевірочні тести, а також завдання підвищеної складності для обдарованих учнів . Модель змішаного навчання має як ряд переваг, так і деякі недоліки. До основних переваг відношу можливість збору даних , одночасне навчання групи учнів, перерозподіл мною освітніх інформаційних ресурсів між учнями, розвиток  навичок самостійного навчання та самоконтролю, підвищує цікавість учнів до отримання знань .

Незважаючи на явні переваги, використання моделі змішаного навчання має ряд недоліків, до яких можна віднести небажання багатьох вчителів використовувати електронне навчання, низький рівень володіння технологіями вчителів та здобувачів освіти, залежність від техніки та Інтернету. Слід відмітити, що впровадження змішаної форми навчання вимагає досить великих зусиль. Готовність вчителя використовувати комп’ютерні технології у навчальному процесі є необхідною умовою інформатизації освіти. Саме упровадження ІКТ у навчальний процес вдосконалить його, зробить доступною та ефективною освіту, підготовить молоде покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Як зазначає В. Биков, «у діяльності навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації проблемам інформатизації повинна приділятися першочергова увага» [3]. На сьогоднішній день перед сучасним вчителем стоїть непросте завдання: навчаючись і перебудовуючись, навчити і підготувати інших. Система змішаного навчання може оптимізувати витрати на використання приміщення чи розробку додаткових матеріалів.  Так, здобувачі освіти працюють онлайн і не потребують, наприклад, роздрукованих додатків для певного матеріалу. Змішане навчання може вирішити проблему з наданням підручників. Формування ІКТ компетентності вчителя в моделі змішаного навчання заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість бути сучасним, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. ІКТ компетентність стає обов’язковою складовою професійної компетентності вчителя .  Можна стверджувати, що впровадження у навчальний процес змішаного навчання можливо лише за умовою наявності у вчителя ІКТ-компетентності, тої властивості, яка в умовах інформатизації освітнього простору надає  можливість застосовувати ІКТ у процесі навчання.

 Список використаних джерел:

  1. Кривонос О.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні: навч. посібник / Кривонос О.М. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 182 с.
  2. Кухаренко В.М. Змішане навчання. Вебінар. [Електронний ресурс] /Володимир Миколайович Кухаренко/ – Режим доступу: http://www.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended.
  3. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти / В.Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України; Ун-т менеджменту освіти АПН України; гол. ред. : В.Ю. Биков. – 2010. – №1(15) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

  1. Тетяно Володимирівно, дякую за актуальну статтю. Погоджуюсь з Вами, що впровадження в навчальний процес технології змішаного навчання можливе лише за умови наявності у вчителя ІКТ-компетентності. Творчих успіхів Вам!

  2. Дякую за змістовну статтю. Погоджуюся, що поки вчитель не усвідомить, що освіта сьогодення вимагає ІКТ компетентного педагога, то змішане навчання не буде результативним.

  3. Дякую за таку інформативну статтю, погоджуюсь, що змішане навчання вимагає компетентного педагога, лише тоді воно буде ефективним.

  4. Змішане навчання – це поєднання онлайн та офлайн-навчання у один ланцюжок, що творить «навчальний досвід» учня та самодостатній логічний курс чи предмет. Ви, Тетяно Володимирівно, впроваджуєте в своїй роботі таке поєднання уже давно. Упіхів Вам у подальшій роботі.

Залишити відповідь