Блашків Галина Василівна | ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Заступник завідувача Гайворонської філії №1
Комунального закладу “Гайворонський ліцей №2”
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Анотація. У тезових матеріалах автором проведений аналіз терміну «змішане навчання» та наведені основні особливості навчальної технології. Наведені психолого-педагогічні аспекти в системі змішаного навчання.

Питання вивчення технології змішаного навчання в теперішній час є особливо актуальним у освітньому середовищі, оскільки сучасне покоління учнів (здобувачів освіти) з різним соціально-культурним рівнем та з різними мотивами до навчання мають змогу отримати якісні знання, навички та досвід, які відповідають нинішнім реаліям. Практична новизна обраної теми: результати аналізу психолого-педагогічних аспектів організації технології змішаного навчання допоможуть в подальших спробах упровадження системи змішаного навчання в закладах освіти, з врахуванням психологічних та педагогічних чинників.

Загальні особливості організації технології змішаного навчання

      Нинішнє «цифрове покоління» не лише користується новітніми технологіями у всіх сферах життя, але й очікує на ефективність та доступність їх у освітньому середовищі. Сучасна молодь прагне гнучко, мобільно та ефективно навчатись.  Найкращим способом для втілення такої ідеї є запровадження системи змішаного навчання. Система змішаного навчання носить назву гібридного (англ. hybridlearningабоblendedlearning), оскільки «гібрид» поєднує використання нових IT технологій та традиційних форм навчальної діяльності. Змішане навчання не можна ототожнювати з дистанційним навчанням онлайн: технології змішаного навчання передбачають активну особисту взаємодію між педагогом та учнями.Під час розробки навчальних курсів у системі ЗН навчальний матеріал гнучко розподіляють між онлайн та офлайн частинами навчальної діяльності.

Психолого-педагогічні аспекти організації змішаного навчання

     Система змішаного навчання ефективно діятиме при умові дотримання психологічної підтримки учнів (здобувачів освіти), яка допоможе створити сприятливий психологічний мікроклімат при проведені не лише аудиторних занять, а й у навчанні дистанційно [1.70]. Психолого-педагогічні аспекти в організації змішаного навчання акцентують увагу на наданні допомоги учням (здобувачам освіти) в процесі формування індивідуального стилю, який орієнтований на успішне засвоєння знань, умінь та навичок в очній та дистанцій навчальній діяльності.

Ще одним важливим психолого-педагогічним аспектом при запровадженні системи змішаного навчання є отримання зворотнього зв’язку між вчителем та учнем, який повинен забезпечити учневі психологічний комфорт. Зворотній зв’язок сприяє міжособистісному спілкуванню, в якому перший не лише сприймає, а й оцінює поведінку другого.

У разі порушення міжособистісного спілкування може виникнути комунікативний бар’єр і як наслідок сформується бар’єр відносин у системі педагог-учень. Під комунікативним бар’єром у психологічній науці прийнято розглядати психологічну перешкоду, яка заважає адекватній передачі інформації між учасниками комунікації. Комунікативний бар’єр між педагогом та учнем викликає почуття недовіри та суб’єктивного ставлення до вчителя та матеріалу, який він подає.

Психологічні та педагогічні компоненти змішаного навчання:

 1. Міжособистісна комунікація. Технології змішаного навчання передбачають спілкування і в аудиторіях, і в онлайнзастосунках чи чатах, таким чином зберігаючи таку необхідну складову навчального процесу, як спілкування.
 2. Розвиток самостійності. Під час змішаного навчання учні мають змогу самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, здійснювати пошук та аналіз інформації, розвиваючи аналітичне мислення та пізнавальні процеси.
 3. Робота в колективі. Цей компонент поєднує два аспекти: робота між однолітками і робота між учнями та педагогами. У процесі роботи з однокласниками учні мають змогу ділитись власним життєвим досвідом та знаходити нові рішення проблемних ситуацій. Через особисту роботу з тьютером (наставником, який в першу чергу, допомагає стати дитині самостійною) учні можуть отримувати відповіді на особисті запитання та уточнювати необхідну інформацію. Така співпраця може відбуватися як ваудиторії,під час групових занять, так і через чати та спеціальні програми.
 4. Оцінка роботи.Оцінювання є важливим компонентом як для учнів, так і для педагогів, оскільки виконуючи роботу діти хочуть отримати зворотній зв’язок. За допомогою оцінювання педагог може зрозуміти, як добре учні сприймають навчальний матеріал, завдяки чому можуть покращити освітній процес.

Технології змішаного навчання враховують психологічні потреби теперішнього покоління учнів, оскільки подача навчального матеріалу сприятлива для сучасних дітей та підвищують мотивацію до навчання.

Висновки. Система змішаного навчання гнучка та масова, з переважанням позитивних ефективних аспектів, якщо порівнювати з традиційною системою освіти. Технологія змішаного навчання відіграє позитивний вплив на особистість учня (здобувача освіти) при умові врахування психолого-педагогічних особливостей у побудові такого типу навчання. Організація системи змішаного навчання є актуальним та важливим психологічним та педагогічним завданням, оскільки формує інформаційну культуру молоді, опосередковує розумову, творчу та комунікативну діяльність, розвиває самостійність та аналітичне мислення, усе це в поєднанні з традиційним спілкуванням та навчанням в класах.

Список використаних джерел:

 1. Балашова Ю.В. Когнитивные и личностныеособенностистудентов очного и дистанционногообучения: дис. … кандидата психол. наук : 19.00.01 / Балашова ЮлияВладимировна. – М., 2001. – 180 с.
 2. Исаев А.В. Психологиядистанционногообучения: эмоциональный фактор восприятияучебногоматериала // Среднеепрофессиональноеобразование. 2008. № 7.
 3. Кухаренко В.М. Експеримент «Дистанційне навчання для середньої школи» //Комп‘ютер у школі та сім‘ї: Наук.-метод. журнал. 2007. №4.
 4. Рашевська Н.В. Змішане навчання як психолого-педагогічна проблема. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси : ЧНУ, 2010. Вип. 191. 89–96 с.
 5. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В.М. Кухаренко та ін.; ред. В.М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Харків : КП “Міськдрук”, 2016. 284 с.

Comments

 1. Дякую за цікавий та змістовний матеріал. Використання технологій змішаного навчання в сучасних умовах особливо актуальний,

 2. Сучасний учитель має бути обізнаний в багатьох сферах. Тим паче коли життя вносить свої корективи. Дякую за статтю, яка розкрила аспекти технології змішаного навчання. Бажаю Вам натхнення, творчих учнів.

Залишити відповідь