Форостяна Вікторія Іванівна | ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Практичний психолог
Комунального закладу «Гайворонський ліцей №1»
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Анотація. У статті розглядаються основні положення організації змішаного навчання у навчальному закладі. Пропонується аналіз недоліків та переваг змішаного навчання.

Актуальність теми пояснюється тим, що сьогоднішні умови зобов’язують педагогів володіти сучасними інформаційними технологіями, що, в свою чергу,  викликають  появу нових форм організації освітнього процесу. Одна з цих форм – змішане навчання.

У ХХІ столітті постає необхідність переглянути організацію освіти та ролі педагогів. У сучасному світі  заклади освіти повинні вирішувати нові завдання – навчати учнів, що  здатні критично мислити та швидко реагувати на економічні, соціальні та культурні проблеми. В умовах змішаного навчання технологіїелектронного навчання мають доповнювати традиційні, розширюючи можливості уроку.

Аналіз останніх публікацій.  За останні роки чимало дослідників намагалися проаналізувати зміст поняття  «змішаного навчання» та вплив інтернеттехнологій на учнів. Зокрема, слід згадати здобутки Воротникової І. П., Данькевич Л. Р., Кухаренка В. М., та ін. На думку І. Адамової та М. Уграк, перевагами використання он-лайн технологій є можливість отримати найсучаснішу інформацію з мінімальними витратами часу [1]. В. Мирошниченко інтернет-навчання вважає безмежним джерелом інформації, яке дозволяє швидко й широко розкрити певне питання; це можливість інтерактивного спілкування [3]. О. Бовкун пропонує такі варіанти використання учнями інтернет-ресурсів: спілкування за допомогою форумів, чатів, відеоконференцій, участь в інтернет-олімпіадах; написання проектної роботи, що передбачає широке використання інтернет-ресурсів, адже розвиває не тільки пізнавальні навички, а й уміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі [2].

При змішаному навчаннірозширюються освітні можливості учнів, відбувається взаємодія між вчителями та учнями не тільки дистанційно, але й очно при організації різноманітнихформ навчання із застосуванням різних методів і засобів навчання. Процес навчання затакою моделлю стає цікавішим та більш насиченим, спрямованим на розвиток навичок самоконтролю. Він дозволяє збільшити частку самостійної роботи учнів,відповідає їх особистісним запитам, надає їм нові можливості для засвоєння навчальногоматеріалу у зручний для них час, будь-якому місці, потрібному темпі та для активноївзаємодії між викладачем і студентами, плідно використовувати час, легше контролювати процес навчання кожного студента тощо[4].

Для ефективного впровадження технології «змішаного» навчання потрібні додаткові зусилля  з боку педагогів та учнів. Перш за все потрібно встановити чіткі правила для ефективної взаємодії, тому що сплановані дії допомагають уникнути зайвого стресу:

 1. Всі інструкції, що ви даєте щодо навчання, мають бути зрозумілими для всіх учнів.
 2. Визначтесь з платформою на якій будете працювати та впевніться в тому, що учні знають як виконувати завдання та куди вносити відповіді.
 3. Встановіть чіткий графік зв’язку та обміну інформацією. Надсилайте необхідні матеріали чи проводьте зустрічі в зазначений час.
 4. Зворотній зв’язок – обов’язковий.
 5. Проводьте зустрічі не лише з учнями, а й з колегами. Це потрібно для того, щоб отримати підтримку, а також обговорювати методи роботи колег та обирати кращі з них.

Крім того вчителю необхідно  чітко  розподілити  матеріал  для самостійного вивчення, для індивідуального заняття і для групової роботи. Дистанційна  частина  обов’язково  має  містити  види роботи для роботи у групі, творчі, лабораторні і практичні завдання, довідкові матеріали та посилання  на  додаткові  матеріали  у  мережі,  проміжні  тести  для перевірки знань різного рівня та складності. Перевірка знань обов’язково має проводитися не лише онлайн або на платформі, а й в аудиторії.

Змішане навчання персоналізоване і враховує індивідуальні потреби кожного слухача, а не цілої аудиторії загалом. Всі діти різні, і вчителю необхідно знайти підхід до кожного і сформувати в учня правильне ставлення до навчання. Не можна забувати про співпрацю з батьками, адже значну частину часу діти навчатимуться поза межами школи. Тому необхідно чітко визначити, чи батьки можуть і хочуть бути залученими до цього.

Недоліки змішаного навчання:

 1. Недостатнє технічне забезпечення учасників освітнього процесу.
 2. Небажання вдосконалюватись та здобувати нові знання деяких педагогів.
 3. Недостатній рівень самоконтролю та самоорганізації деяких учнів.

Переваги змішаного навчання:

 1. Виховує відповідальність в учнів.
 2. Більше свободи для учнів – вони самі вирішують, коли здобувати знання.
 3. Підсилює цифрові навички дітей та спонукає їх самостійно навчатися.
 4. За допомогою технологій час на перевірку домашніх завдань скорочується в рази.
 5. Підвищуєтьсямотивація учнів через комунікативну діяльність у групах.
 6. Охоплення великої кількості учасників навчаня.

Як бачимо – переваг набагато більше, тому що змішане навчання – це не просто використання технічних засобів,  а новий підхід, що трансформує структуру й зміст навчання.Згідно з теорією множинного інтелекту Говарда Гарднера, кожна людина має різні види інтелекту, такі як: вербальний, логіко-математичний, візуальний, кінестатичний, міжособистісний, внутрішньо-особистісний, музичний, натуралістичний. Використання змішаного навчання дає змогу розкрити потенціал кожного відповідно до його індивідуальних потреб та можливостей.

Отже, можна зробити висновок, що в умовах сучасного інформаційного простору функціонування якісної освіти неможливе без використання технологій змішаного навчання, які впливають на формування особистості учня. Ця технологія має величезний освітній потенціал, при її використанні відбувається становлення нової особистості, яка здатна критично мислити, критично сприймати й відбирати з величезного потоку потрібну інформацію та орієнтуватися в ній.Blended learning – це дійсно вимога часу і пандемія лише наблизила ці невідворотні зміни! Але міняти слід всю систему, при цьому задіяні повинні бути педагоги-практики, а не лише вчені з науковими званнями. Тому що потрібно не теоретичні матеріали створювати, а розібратися, як у кожній конкретній школі організувати освітній процес в нових умовах!

Список використаних джерел:

 1. Адамова І. З. Використання інтернет-технологій у навчальному процесі / І. З. Адамова, М. І. Уграк // Вісник Чернівецького торговельноекономічного інституту. Економічні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 374-379.
 2. Бовкун О. В. Використання засобів ІКТ для підвищення ефективності уроку історії. – [Електронний ресурс] / О. В. Бовкун. – Режим доступу: klasnaocinka.com.ua/ru/article/vikoristannya-zasobiv-ikt-dlyapidvishchennya-efek.html
 3. Мирошниченко В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності. – [Електронний ресурс] / В. О. Мирошниченко. – Режим доступу: pidruchniki.com/…/didaktichni_mozhlivosti_internet-tehnologiy
 4. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко, С.М. Березенська, К. Л. Бугайчук, Н. Ю. Олійник, Т. О. Олійник,О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко,  А.  Л.  Столяревська;  за  ред.  В.М.  Кухаренка.–Харків: Міськдрук, НТУ «ХПІ», 2016. –284 с.

Comments

 1. Дякую за статтю. Чіткі правила для провадження даної технології допоможуть краще організувати співпрацю вчителя та учнів. Бажаю успіхів!

 2. Пані Вікторія! Із задоволення прочитав Вашу статтю. Ви талановита та творча психологиня. Дійсно, змішане навчання має свої переваги та недоліки, та за ним – майбутнє, і нікуди ми від цього не дінемося. Дякую!

Залишити відповідь