Яремчук Олена Олександрівна | ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Учитель математики
Гімназії №9  Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

    Зміни, які відбулися в суспільстві наприкінці ХХ сторіччя, призвели до необхідності заміни авторитарної системи синхронного управління навчальною аудиторією асинхронним навчанням.

Розвиток комп’ютерних технологій став однією з перспективних платформ для розвитку сучасної системи дистанційної освіти, електронного навчання
(e-learning), мобільного навчання (m-learning), які ефективно використовуються для різноманітних форм навчання.

В зв’язку з розвитком e-learning визначився новий напрям – змішане навчання (далі – ЗН) (blended learning). Змішане навчання (англ. blended learning) — це різновид гібридної методики, коли відбувається поєднання он-лайн навчання, традиційного та самостійного навчання. Мається на увазі не просто використання сучасних інтерактивних технологій на додаток до традиційних,  а якісно новий підхід до навчання, що трансформує, а іноді і «перевертає» клас (англ. flipped classroom). На платформі Classroom гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області успішно працює вже декілька років.

У зв’язку з цим дистанційне навчання почало рухатися в новому напрямі, в якому:

1. E-learning є значно поширенішим і вагомішим, ніж дистанційне навчання.

2. Дистанційне навчання перемістилося на робоче місце.

3. Широкого використання набуло blended learning.

4. Е-learning стало менш орієнтованим на курс лекцій і більш орієнтованим на одержання конкретних знань.

5. Е-learning стало більш адаптованим до різних рівнів навчання.

6. Традиційні технології відійшли на другий план.

Такі інструменти ЗН, як діагностика, оцінка та зворотний зв’язок, приклади кращих розв’язків тієї чи іншої проблеми дають можливість спрямувати роботу тих, хто навчається, у потрібне русло, одержати відповідні напрацювання, змоделювати необхідні дії, ситуації.

Серед переваг змішаного навчання можна виділити:

 • реалізацію особистісно-орієнтованого підходу(індивідуалізації та диференціації навчання);
 • оптимальний розподіл освітніх ресурсів;
 • підвищення успішностіза рахунок використання компетентістно-орієнтованого підходу.
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій покращує відношення до отримання знань, а також якість комунікації та взаємодіїміж учнями і вчителями.
 • Змішане навчання розвиває вміння самостійно організовувати та плануватироботу, отримувати і аналізувати знання, шукати і відбирати інформацію, приймати рішення, займатисясамоосвітою. Крім того, воно дозволяє формувати навички презентації проектів з використанням різних засобівІКТ.

До недоліків змішаного навчання слід віднести нерівномірну і неоднорідну комп’ютерну грамотність, як учнів так і вчителів. Зазвичай, однією із основних перешкод впровадження цього підходу стає низькийрівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями. До інших недоліків можна віднести значнустепінь залежності процесу навчання від техніки, Інтернету, стабільності онлайн-режиму, безлімітних тарифівтощо. Змішане навчання також передбачає роботу в режимі онлайн-конференції, проведення вебінарів, увіртуальній класній кімнаті. Однак, матеріальні витрати можна істотно зменшити за рахунок безплатнихконтентів. Крім того, змішане навчання потребує технічної підтримки і значних затрат на створеннявідеоматеріалів, навчальних програм і модулів для тестування.

Список використаних джерел: 

 1. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf
 2. Минина А.А. Модель смешанного обучения иностранным языкам: преимущества и недостатки [Електроннийресурс] / А.А. Минина. – Режим доступу: http://www.nop-dipo.ru/ru/node/473. − Назва з екрану.
 3. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8i7vJ5rbsAhVCr4sKHWOhBWgQFjAHegQIBhAC
 4. https://uk.wikipedia.org/wiki/Змішане_навчання
 5. http://aphd.ua/pro-sut-tekhnolohi-zmishanoho–navchannia-/

 

Comments

 1. Дякую автору за цікаву та повчальну статтю, де розглядається розвиток комп’ютерних технологій, який став однією з перспективних платформ для розвитку сучасної системи дистанційної освіти. Бажаю автору творчої наснаги та успіхів на педагогічній ниві.

 2. Google Classroom – платформа, розроблена для освітніх потреб. У Класі зручно працювати і вчителю і учню, оскільки сервіс забезпечує користувачів універсальним робочим апаратом, має зручний інтерфейс і можливості, необхідні учасникам освітнього процесу. Дякую)))

Залишити відповідь