Байда Наталія Григорівна | ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

Учитель початкових класів
Вікнинської філії комунального закладу «Хащуватський ліцей»
Гайворонського району Кіровоградської області

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація. У статті йдеться про особливості використання в початковій школі змішаного навчання («Blended Learning»). Наводиться короткий огляд технології змішаного навчання, його основні ознаки. Розглядаються практичні аспекти застосування технологій змішаного навчання.
Ключові слова: інформаційно-цифрова компетентність,  змішане навчання, технології змішаного навчання.

Серед пріоритетних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки чільне місце посідає інформатизація – «упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що забезпечують підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання впродовж життя, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві» [5]. У Концепції нової української школи, що була ухвалена рішенням колегії МОН у 2016 році, серед десяти ключових компетентностей названо й інформаційно-цифрову, яка передбачає  критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, у публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційну й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботу з базами даних, навички безпеки в інтернеті  [4].  Реалізація зазначених завдань спричинила необхідність залучити до організації навчально виховного процесу в школі технології, які зможуть забезпечити оптимальне співвідношення традиційної освітньої системи з сучасними педагогічними інноваціями та засобами ІКТ. Провідне місце посідають інноваційні педагогічні технології електронного, дистанційного та мобільного навчання, зокрема «Blended Learning».
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що дослідники виокремлюють декілька дефініцій поняття «Blended Learning», а саме: дидактично доцільне поєднання традиційних очних та нових форм електронного навчання (P. Краус-Хофман); змішування очного навчання й навчання за допомогою комп’ютера, об’єднання переваг традиційного та дистанційного навчання (К. Бугайчук, І. Габенко); співвідношення очного та дистанційного навчання та виду навчальної діяльності, ступеня індивідуалізації навчання, охоплення контингенту учнів (Ю. Духнич). Спираючись на аналіз наукових публікацій із досліджуваної проблематики, К. Бугайчук виділяє такі типові визначення зазначеної технології. Змішане навчання – це метод, який поєднує в собі традиційне навчання «обличчям до обличчя» і деякі елементи дистанційного навчання. Це цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної і позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання. Учений констатує, що закордонні фахівці трактують «Blended Learning», як поєднання технологій і традиційного навчання в класі на основі гнучкого підходу до навчання, який враховує переваги тренувальних і контролюючих завдань у мережі, але також використовує інші методи, які можуть поліпшити результати і заощадити витрати на навчання [2]. Результати аналізу низки досліджень (К. Бугайчук, І. Воротникової, Л. Данькевич, В. Кухаренка, Н. Рашевської, В. Фандей, Т. Шроль та ін.) дозволили виокремити такі ознаки змішаного навчання:  змішане навчання відноситься до формального навчання в межах діяльності освітніх установ;  це цілеспрямований процес здобуття знань, умінь та навичок у межах певних навчальних дисциплін, частина якого реалізується у віддаленому режимі;  під час вивчення навчальної дисципліни використовуються ІКТ та ТЗО (ПК, мобільні телефони, планшети, проектори тощо);  ІКТ використовуються не тільки для зберігання і доставки навчального матеріалу, але й для реалізації контрольних заходів, організації навчальної взаємодії (консультацій, обговорення);  має місце самоконтроль учня  за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання [3].                                                 Досвід  роботи засвідчує, що доцільно готувати  учнів до впровадження технології змішаного навчання в початковій школі, починаючи з першого класу. Спочатку  за допомогою старших учнів початкової школи в форматі «діти – дітям» допомагаю опанувати модель «Ротація за станціями». Як показує практика, це найбільш доступна і зручна модель, коли здобувачі освіти тільки звикають до змішаного навчання.  Ротація за станціями в початковій школі – це модель організації навчання в класі, коли учні «подорожують» між різними «станціями» (робота в групах) у межах одного чи декількох кабінетів із використанням ІКТ. Спочатку використовую технологію змішаного навчання на уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва. Діти поступово оволодівають способами роботи з відеоматеріалами, умінням працювати в ході відео уроків, правилами пересування від однієї станції до іншої, умінням працювати з інструкцією. Спочатку інструкцію роблю у вигляді серії малюнків, які вказують на порядок виконання завдання на станції. Поступово інструкція набуває вигляду чіткого алгоритму діяльності групи і розподіляє обов’язки  між усіма учасниками. У процесі опанування зазначеної моделі станції визначаю сама. Зміна форми організації навчання першокласників приводить до зміни ролі вчителя. Разом з учнями я є дослідником, розробником, автором і виконавцем водночас. Отриманий досвід на уроках трудового навчання та  образотворчого мистецтва переношу у формат інших предметів. Так, у ході підготовки до уроку природознавства за темою «Осінь в природі твого села» я разом із першокласниками визначаю три станції. Учні об’єднуються в три групи й відправляємося  у подорож. Із новим матеріалом  знайомлю дітей на станціях: «Друг Компік», «Тварини й рослини», «Різнокольорова». На кожній станції школярів чекають інструкції в малюнках із коротким підписом, які чітко описують алгоритм виконання завдання. На першій станції Друг Компік пропонує дітям фрагменти мультфільмів про осінь. Відеоматеріал  підібраю так, щоб, спираючись на життєвий досвід, уточнити знання дітей про осінні явища, уявлення про приналежність рослин і тварин до живої природи. На станції «Тварини й рослини восени» діти знаходять малюнки, які свідчать про зміни в житті тварин і рослин восени, наводять приклади використання дикорослих та культурних рослин, розповідають про життя диких та свійських тварин. На третій станції, «Різнокольоровій»,  переглядаємо презентацію «Куточки рідного села», граємо в гру «Знайди помилку», працюємо з розмальовками. Серією розмальовок є тестова робота. Правильно розфарбовані малюнки свідчать про здатність застосувати здобуті знання[1].

Сучасні діти не такі як були ми, сучасні  діти такі як сьогодення. Використання  вчителем технологій і методик минулого не дає дитині зробити повноцінний крок у її  майбутнє. Тому саме зараз постає питання як навчити, а не завчити дитину, як виховати конкурентно-спроможну, креативну, творчу, впевнену у собі і своєму майбутньому особистість. Змішане навчання («Blended  Learning») і є тим порталом, який відкриє шлях у майбутнє української освіти.

Список використаних джерел:

  1. Бондаренко Т. Використання інноваційних технологій у роботі з першокласниками / Т. Бондаренко, Н. Ендеберя // Пошуки і знахідки: матеріали наукової конференції Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (травень 2017) / [За заг. ред. Т. А. Євтухової]. – Слов’янськ, 2017. – Вип. 17. – С. 18-22.
  2. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів / К. Л. Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання. [Електронний ресурс] – 2016. – Т. 54. – Вип. 4. – С. 1-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_54_4_3
  3. Змішане навчання як нова форма організації ІКТ-освіти / Т. С. Шроль // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. [Електронний ресурс] – 2016. – Вип. 13(1). – С. 166-170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13%281%29__52
  4. Концепція нової української школи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/Новини%20 2016/12/05/konczepcziya.pd
  5. Сисоєва С. О. Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика: навч.-метод. посібник / С. О. Сисоєва, В. В. Осадчий, К. П. Осадча // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – К.; Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 280 с.

Comments

  1. Дякую за цікавий, корисний та змістовний матеріал. Саме в умовах сьогодення змішане навчання є особливо актуальним.Цілком з Вами згодна, що починаючи з першого класу потрібно впроваджувати технології змішаного навчання.Бажаю Вам успіхів!

  2. Змішане навчання не є універсальним інструментом, який в один прекрасний момент переверне усе навчання з ніг на голову, але це той інструмент, який допоможе подивитися на процес отримання знань іншими очима, змінить ставлення до технологій, і найголовніше – дасть можливість спробувати себе у новій ролі. Тож бажаю Вам, колего, досягти успіху саме в цій ролі.

  3. Змішане навчання є перспетивною методикою. Слушним є впровадження його елементів в початковій школі. Практичний досвід вчителя завжди є актуальним та заслуговує на увагу. В статті згадуються дві цікаві знахідки вчительки: інструкції у вигляді малюнків та залучення старшокласників до роботи на станціях. Залучення старшокласників дозволяє розширити можливості учнів початкових класів. Інструкції у вигляді малюнків розвивають візуальне мислення. Дякую за можливість ознайомитися з Вашим досвідом впровадження змішаного навчання.

Залишити відповідь