ЗУБКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняДиректор
Камбурліївської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів
Онуфріївська районна рада
Кіровоградська область

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

У статті здійснено опис організації дистанційної освіти у закладах загальної середньої освіти. Актуальність теми зумовлена необхідністю впровадження дистанційного навчання та використанням можливостей, які дає  здобувачам освіти електронне навчання. Названо переваги та недоліки дистанційного навчання над традиційним. Наголошено на необхідності спеціальної підготовки вчителів до роботи за дистанційною формою навчання.

Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційно-комп’ютерні  технології, системотехнічне забезпечення, форми навчання, види занять за дистанційною формою.

Відповідно до Закону України «Про освіту» особа має право здобувати освіту в різних формах, серед яких є і дистанційна.

Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Основні засади організації та запровадження дистанційного навчання визначає Положення, затверджене наказом МОНУ № 466 від 25.04.2013, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015. Це Положення поширюється  і на дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти.

Метою дистанційного навчання у ЗЗСО є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми рівнями відповідно до державних стандартів освіти.

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти.

Дистанційна форма навчання у ЗЗСО передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній  рівень, запроваджується відповідно до рішення педагогічної ради та за наявності кадрового і системотехнічного забезпечення.

Згідно з Положенням, дистанційне навчання  може організовуватися для учнів, які з будь-яких причин не можуть відвідувати навчальні заняття в закладах загальної середньої освіти. Серед таких причин є стан здоров’я учня, проживання за межею пішохідної доступності до закладу, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, проживання або перебування за кордоном, на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. Також дистанційно можуть навчатися учні, які за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень опанували програмовий матеріал відповідного класу на 10, 11 або 12 балів.

Зарахування чи переведення на дистанційну форму навчання здійснюється за письмовою заявою повнолітньої особи та батьків  (чи законного представника) неповнолітньої особи. Приймання відповідних заяв учнів випускних класів ЗЗСО закінчується до початку другого семестру навчання. Рішення щодо навчання учня  за дистанційною формою приймається педагогічною радою та оформлюється наказом керівника.

Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у різних формах, серед яких: самостійна робота, навчальні заняття, контрольні роботи.

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання можуть бути лекція, семінар, урок, практичні заняття, консультації, які проводяться з учнями  дистанційно у синхронному (учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання) або асинхронному (учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі) режимі відповідно до навчального плану, через мережу Інтернет.

Контрольні заходи з навчального предмета за дистанційною формою навчання у ЗЗСО включають проміжний (тематичний, модульний), підсумковий та інші визначені контролі знань, умінь та навичок, набутих учнем у процесі навчання.

Усі контрольні заходи можуть здійснюватись відповідно до рішення навчального закладу дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається, або очно.

Державна підсумкова атестація учнів здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

У ЗЗСО використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категорії учнів: з особливими потребами; обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми; особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до закладу освіти населених пунктах; учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований ЗЗСО, та учні, які за сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть систематично відвідувати школу; особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі; особи, які готуються до вступу до ВНЗ; громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись ЗЗСО при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні додаткових (факультативних) предметів; навчанні учнів під час хвороби; виконанні науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук України; участі у дистанційних олімпіадах, конкурсах; отриманні консультацій тощо.

Перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються закладами освіти за погодженням із законними представниками учня.

ЗЗСО можуть організувати дистанційне навчання лише за наявності системотехнічного забезпечення, яке включає: апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відео-зв’язку тощо), інформаційно-комунікаційне забезпечення;

програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому числі для осіб з особливими потребами).

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін, необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни. Веб-ресурси можуть містити методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю, документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять), відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів, мультимедійні лекційні матеріали, термінологічні словники, практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання, пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою вчителем, електронні бібліотеки чи посилання на них, бібліографії тощо.

 Дистанційне навчання має як переваги перед очним навчанням, так і недоліки (проблеми).       

 Переваги дистанційного навчання: весь освітній процес проходить за індивідуальним розкладом у зручний для учня час та в зручному місці, адже потреби приходити до школи на уроки немає; тривалість занять і їхню інтенсивність учень (учениця) регулює самостійно; синхронний і асинхронний режими взаємодії учасників навчального процесу: викладач – учень, учень – учень, учень – навчальна група; можливість залучення до навчання спеціалістів із певних галузей; одночасне з вивченням інших предметів практичне засвоєння інструментів ІКТ – створення додаткових умов для впровадження ІКТ в освітні системи тощо.

Найпоширеніші проблеми:  відсутність особистого спілкування між вчителем та учнем; відсутність в учня сильної особистої мотивації, вміння навчатися самостійно, без постійної підтримки з боку вчителя; відсутність можливості практичного застосування отриманих знань із наступним обговоренням виниклих питань з вчителем і роз’яснення ситуації на конкретних прикладах;  учні не завжди можуть забезпечити себе достатнім технічним обладнанням – мати комп’ютер та постійний вихід у Інтернет, відсутність  спеціальної підготовки вчителів до роботи за дистанційною формою навчання.

Отже, дистанційне навчання – це не лише комплекс освітніх послуг, що надається за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а й могутній засіб пізнання.

Список використаної літератури

  1. Положення  про дистанційне навчання,  затверджене наказом МОНУ № 466 від 25.04.2013, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015.
  2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ Автор-укладач Н.П.Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2009.
  3. В. М. Прибилова. Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України

https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/…/8312

  1. Ярощук К.І., Гужва К.С. Особливості організації дистанційного навчання учнів старших класів з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій. visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1913

Залишити відповідь