ВІДІБОРЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА | ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ»

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Методист науково-методичної лабораторії суспільствознавчих дисциплін
комунального закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”

 

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС
«ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ»

В роботі вказуються структура та переваги дистанційного курсу «Формування інформаційної компетентності на уроках історії».

В умовах реформування системи освіти України, все більше уваги приділяється самоосвітній діяльності вчителів. Комунальний заклад “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського” на базі системи Moodle пропонує цілу серію курсів у міжкурсовий період. Одним з них є курс «Формування інформаційної компетентності на уроках історії».

Курс призначено для вчителів, які займаються формуванням в учнів інформаційної компетентності, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання.

Ми живемо в епоху інформатизації суспільства, розвитку глобального інформаційного простору, а тому інформації, що знаходиться в підручниках та довідниках, недостатньо для формування загальної цілісної картини світу. Суспільство розвивається настільки швидко, що нові знання моментально застарівають. Парадигма сучасної освіти спрямована на подолання існуючих протиріч між зростанням інформації та обмеженими можливостями її засвоєння людиною. Для того, аби бути конкурентоспроможними в сучасному світі, здобувачам освіти необхідно навчитися володіти методами аналізу і синтезу, абстрагування й узагальнення інформації з різноманітних джерел, умінням встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити обґрунтовані висновки, тобто бути інформаційно-компетентними особистостями.

На курсі «Формування інформаційної компетентності на уроках історії» розглядаються питання інформаційної компетентності, її складників, місця в сучасній дидактиці та необхідність її формування для ефективної реалізації фахівця в сучасному глобалізованому світі. Вчителі мають змогу розвинути свої професійні навички, використовуючи інструменти для візуалізації даних, дотримуючись принципів академічної доброчесності. Адже справжній професіонал здатен до пошуку та добору відповідної інформації для успішного навчання здобувачів освіти, та обміну знаннями з колегами за допомогою віртуальних платформ.

Загальна мета до курсу:

 • удосконалення вмінь та навичок формування інформаційної компетентності  уроках історії;
 • висловлення необхідності дотримання академічної доброчесності, авторського права, прав інтелектуальної власності;
 • навчитися створювати інфографіку та доцільно її застосовувати в навчальному процесі.

Завдання курсу:

 • визначити значення поняття “інформаційна компетентність”;
 • розглянути стратегії та прийоми, що сприяють розвитку інформаційної компетентності;
 • проаналізувати методику підготовки уроків з використанням інформаційної компетентності;
 • підготувати матеріали до уроків історії із затосуванням елементів інформаційної компетентності.

Програма курсу розрахована на 15 годин та складається з таких частин:

Установче заняття, яке включає «Форум знайомство» та «Вхідне тестування»

Теми 1 «Теоретичні основи формування інформаційних компетентностей на уроках історії».

Теми 2 «Методика формування інформаційної компетентності на уроках історії»

Залік «Вихідне тестування»

Здобувачі освіти отримують завдання, співпрацюють один з одним, обговорюють  на форумах питання, передбачені курсом, працюють у зручний для себе час, користуючись теоретичним матеріалом та глосарієм. Здобувач освіти у будь-який час може поспілкуватися з тьютором, надіславши йому повідомлення. На курсі здобувачі освіти отримують практичні навики, які їм знадобляться в повсякденній роботі, а не просто набір голих фактів.

Результат навчання:

 • Розуміння базових понять щодо формування інформаційної компетентності на уроках історії;
 • Вдала презентація з урахуванням принципів академічної доброчесності та інтелектуальної власності;
 • Створена інфографіка та розроблений конспект уроку з історії з метою формування інформаційної компетентності;
 • Сертифікат про успішне завершення навчання за 15-годинним курсом “Формування інформаційної компетентності на уроках історії”.

Перелік використаних джерел:

         1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с.

 1. Мигович С. М. Інформаційна компетентність – необхідна умова використання мережевих технологій в освіті / С. М. Мигович // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Випуск 34. Педагогічні науки. – Сімферополь: КІПУ, 2012. — 162 с.
 2. Овчарук О.В. Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи //Комп’ютер у школі та сім’ї №7, 2013 с. 5-6  Режим доступу file:///C:/Users/admin_sonic/Downloads/komp_2013_7_2.pdf   

Comments

Залишити відповідь