УГРІМОВ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ | ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель географії та біології, директор
Смолінського навчально-виховного об’єднання
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-
позашкільний навчальний заклад” Смолінської селищної ради
Маловисківського району Кіровоградської області

 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Сучасна школа – це заклад загальної середньої освіти, який дає учням фундаментальні знання і показує їхнє застосування в житті. Формує компетентністний потенціал учня, навчає наскрізним змістовним лініям предметів з використанням освітніх інновацій.

Метою сучасної середньої освіти є розвиток і соціалізація особистості здобувачів освіти, формування їхньої національної свідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення та поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін.

На сучасному етапі розвитку шкільної освіти характерною є зміна освітньої парадигми та підвищення компетентнісної спрямованості. Зростає роль умінь здобувати, переробляти інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення дитини через формування предметних і ключових компетентностей, зокрема через дистанційну форму навчання.

Зарубіжними та вітчизняними науковцями виділено ключові, загальнопредметні і предметні компетентності, які визначають якість сучасної освіти [3, с.2].

У своїй роботі формую в здобувачів освіти ключові компетентності.

Математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях – це важливі компетентності, які здобуваються на уроках природничо-математичного циклу, вони формують наскрізні лінії навчання. Поряд з ними розкриваються і всі інші компетентності такі, як:

 • Спілкування державною (рідною) мовою – найбільше реалізується на уроках природничого циклу, адже вони є «розмовними». Учні розкривають причинно-наслідкові зв’язки, аналізують, порівнюють, моніторять, роблять висновки та прогнозують. Відповіді на уроках цього циклу мають бути розгорнуті, побудовані логічно і змістовно.
 • Спілкування іноземними мовами – невід’ємною частиною предметів цього циклу є оперування термінами, які походять з інших мов, іноді і записуються іншою мовою (англійська, латинь і т.д.). Наприклад: const (англ.) – константа, sin (англ.) – синус, Homo sapiens (лат.)  – Людина розумна.
 • Інформаційно-цифрова компетентність – реалізується через використання сучасних цифрових технологій та пристроїв для спостереження за довкіллям, явищами й процесами живої природи. Це є дуже цікавим для учнів усіх вікових категорій. Якщо матеріально-технічна база не дає змоги проводити спостереження в школі можна організувати навчальну екскурсію до метеорологічної станції (місто Кропивницький, Державна льотна академія України) у 6 класі під час вивчення теми «Атмосфера». Робота з ГІС-технологіями (геоінформаційна система) – обробка активних географічних карт. При дистанційному навчанні або на позакласних тематичних заходах – метод «Чого не вистачає?». Учень має відповісти чого не вистачає, а потім цей об’єкт з’явиться на екрані. Наприклад: На карті кліматичних поясів Африки відсутній екваторіальний пояс.
 • Уміння вчитися впродовж життя – реалізується «самостійно». Все розвивається дуже швидко. Якщо особа хоче бути конкурентною, цікавою у розмові і обізнаною у тому, що відбувається в світі вона має здобувати нові, актуальні знання. У закладі освіти здобувачів знань завжди потрібно інформувати про нові відкриття, досягнення науки. Це можна зробити дистанційно – задати актуальне питання на яке потрібно знайти відповідь. Якщо учень почує з цього хоча б одне слово, яке його зацікавить – він неодмінно задасть питання чи пошукає про це в мережі Internet.
 • Ініціативність та підприємливість – добре її розкривати на уроках математики та економіки. На уроках економіки, яка вивчається в 11-ому класі, коли учні думають про своє майбутнє і мають економічні знання є тема «Бізнес-план», яка досить гарно розкриває підприємливість учнів.
 • Соціальна і громадська компетентності – формуються під час взаємодії учнів у групах, командах (виконують разом проекти, тощо). Громадська компетентність показує власне ставлення і позицію учня до питань, які вивчаються або є проблемними. В більшості тем предметів природничого циклу можна, щоб учні самостійно вибирали ролі: «оптиміст – реаліст – песиміст», «за – утримався – проти», «позитивне – негативне».
 • Обізнаність і самовираження у сфері культури – важлива складова предметів природничого циклу. Біологія її реалізує через поєднання тем: «Опорно-руховий апарат і балет», «Поезія і слух», «Образотворче мистецтво і фізіологія зору» та іншу. В географії вивчення промислів, культури українського народу. Також інших соціальних особливостей інших країн і регіонів світу. Такі теми здобувач освіти може досліджувати самостійно і ділитися тезами з іншими дослідниками або вчителем.
 • Екологічна грамотність і здорове життя – це складова, яка є актуальною для сьогодення. Перше, що мають дізнатися учні – людина це компонент комплексу, а не її центр. Тобто людина має такі самі права на Землю, як і інші компоненти природи. Здорове життя напряму пов’язане з екологією і свого ставлення до свого здоров’я. Ця компетентність формується найкраще під час вивчення анатомії і фізіології людини у 8 класі. В кожній із тем є опис, ілюстрація хвороб і захворювань, описано чим вони спричинені. Крім уроків, таку компетентність можна формувати і в позаурочний час – написанням науково-дослідницьких робіт, які стосуються даних тем. З досвіду роботи, вивчення теми: «Урановидобувна промисловість України та її вплив на довкілля» викликало суспільний резонанс, адже видобуток, переробка і використання урану напряму пов’язано з онкологічними захворюваннями (рак легень).  Це видно із співставлення карт.

Ще однією складовою формування природничо-математичних компетентностей та технологій є проведення інтегрованих дистанційних позакласних заходів або уроків.

Приклад фрагменту інтегрованого уроку математики і географії:

Завдання. Знайти  значення виразу і  ви дізнаєтеся скільки  гірських систем розташовано в Україні.

(29 28 = ?),  відповідь: 2.

Учитель. Карпати і Кримські гори.

Природничо-математичні знання сприяють соціалізації здобувачів освіти, тобто формуванню компетентностей у різних сферах діяльності: пізнавальній, суспільно-громадській, трудовій, побутовій, культурній. Формування ключових компетентностей повинно відбуватися у тісній взаємодії з іншими предметами та позашкільною діяльністю, зокрема дистанційно. Для підвищення  якості роботи постійно проводжу аналіз навчальних досягнень, результатів участі школярів у предметних інтернет-олімпіадах та конкурсах. Постійно триває обмін досвідом з учителями за допомогою різних методичних форм роботи (творчі групи, семінари-практикуми, наукові пікніки, зокрема і дистанційно). Адже творчі учителі спроможні реалізувати поставлене суспільством перед закладом освіти завдання: сформувати людину, здатну творчо мислити, приймати рішення, мати власну позицію, адаптуватися до умов життя, тобто бути людиною компетентною, успішною і бути корисною для суспільства [1, с.30].

Перелік використаних джерел:

 1. Л. Хлань, С. Литвин, Л. Ткаченко, Т. Ціперко – Кіровоград. : Вид-во Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2013. – 47 с.
 2. Ляшенко В.І., Топольний Ф.П., Мостіпан М.І., Лісова Т.С. Екологічна безпека уранового виробництва (За редакцією доктора біологічних наук, професора  Ф.П. Топольного), Кіровоград: КОД, 2010. – 215 с.
 3. Степаненко В.А. «Формування ключових предметних компетентностей на уроках математики та природознавства» (За редакцією Ю. Бережко), Суми. – 9 с.

Comments

 1. Доброго дня, колеги! (29 2–8 = ?), відповідь: 2. Хочу звернути увагу на те, що цифри 9 і 8 – то показник степеня. Відповідно 2 в 1 степені буде 2. Тобто Україна має 2 гірські системи.

Залишити відповідь