ТИМОШЕНКО АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА | МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання


Учитель хімії та біології
комунального закладу «Миколаївське навчально-виховне об’єднання»
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Кіровоградської районної ради Кіровоградської області

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

«Той народ, який першим реалізує можливості цифрових комунікацій
і введе їх до навчальної методики, очолюватиме світовий освітній процес»
                             Гордон Драйден

Одним з пріоритетних напрямів програми модернізації загальноосвітньої і вищої школи визнане дистанційне навчання. На рівні загальноосвітніх навчальних закладів дистанційна форма навчання – справа нова. Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти. [1].

Широкі можливості для якісного вивчення хімії як предмету дає впровадження дистанційного навчання. Його визначають як “технологію отримання знань за допомогою телекомунікаційних засобів, коли взаємодія того, кого навчають і викладача проходить на відстані”. [3]

У дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до вчителів. Лекції складають лише невелику частку, процес навчання орієнтує учнів на творчий пошук інформації, вміння самостійно набувати необхідні знання і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань з використанням сучасних технологій. Вчителі дистанційних курсів повинні мати універсальну підготовку – володіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, бути психологічно готовим до роботи з учнями у новому навчально-пізнавальному середовищі. Завдяки таким засобам дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного матеріалу, списки розсилання, створюється нове навчальне середовище, в якому учні почувають себе невід’ємною частиною колективу, що посилює мотивацію до навчання. Вчителі повинні володіти методами створення і підтримки такого навчального середовища, розробляти стратегії проведення цієї взаємодії між учасниками навчального процесу, підвищувати творчу активність і власну кваліфікацію [2].

Актуальність використання інноваційних технологій у вивченні хімії обумовлено тим, що в ній закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісному рівні.

Використання комп’ютерних технологій дозволяє більш глибоко вивчати хімію як науку. Зокрема можна вивчати (спостерігати, змінювати, порівнювати, аналізувати оригінал, безпосереднє вивчення якого неможливе (об’єкти мікросвіту: атоми, молекули) або важко досяжне (процеси, виробництво, технологічне обладнання) або завдання, дослід, який не можна виконати в режимі реального часу (досліди, які супроводжуються виділенням шкідливих речовин, цікаві досліди за відсутністю необхідних реактивів, досліди з використанням цінних реактивів, тощо). Розвиток інформаційно-комп’ютерної інфраструктури  можна простежити залежно від рівнів інформаційно-комп’ютерних систем, які формують критерії якості теоретичної і практичної реалізації педагогічних комп’ютерних засобів [4].

У класах природничого напрямку навчання, досліди, продемонстровані за допомогою відеофрагментів доцільно підкріплювати і в наочності так як це вдосконалює вміння та навички учнів працювати з реактивами, хімічним посудом тощо [5].

Інноваційні технології навчання сприяють творчому засвоєнню знань. При цьому, навчальний процес характеризується значною інтенсивністю, підвищеним інтересом. Набуті знання відрізняються глибиною, науковістю, міцністю.

Висновки:  
        На життя сучасного учня впливають нові інформаційні технології. Комп’ютерна грамотність та комунікативна освіченість учнів є компетенціями, що формуються тільки в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій і забезпечують успішний результат у широкому спектрі освітньої діяльності.

Досвід застосування комп’ютерних технологій на уроках хімії стверджує, що для одержання високого навчального ефекту важливо їхнє систематичне використання, на всіх етапах уроків:

– актуалізації  опорних знань;
– мотивації навчальної діяльності;
– вивченні нового матеріалу;
– узагальнення та закріплення знань;
– контролю засвоєння знань,

Використання  педагогічних програмних засобів у навчанні природничих дисциплін дає можливість:

1) індивідуалізувати і диференціювати процес навчання за рахунок можливості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу;
2) здійснювати контроль зі зворотним зв’язком, з діагностикою помилок і оцінкою результатів навчальної діяльності;
3) здійснювати самоконтроль і самокорекцію знань;
4) здійснювати тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовку учнів;
5) проводити лабораторні роботи в умовах імітації в комп’ютерній програмі реального чи досвіду експерименту;
6) формувати культуру навчальної діяльності.

Вдале використання дистанційного навчання підвищує інтерес учнів до вивчення хімії, зростає їх активність, посилює у них прагнення здобувати знання самостійно. На уроці створюється атмосфера співробітництва, розуміння і доброзичливості.

Перелік використаних джерел:

  1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. (затверджено Постановою МОН України В.Г.Кременем 20 грудня 2000р.)
  2. Биков В. Ю. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби технології : монографія / [В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, Ю. О. Жук та ін.] / Академія педагогічних наук України, Інститут засобів навчання. – Київ : Атіка, 2005. – С. 77–140.
  3. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації / Н. Клокар // Шлях освіти. – 2007. – №4 (46). – С. 38–41.
  4. Ковальська К.Р. Дистанційне навчання як перспективна форма розвитку предметно-орієнтованих професійних компетентностей учителів. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/

 

 

Comments

  1. Впевнена, що використання комп’ютерних технологій дозволяє більш глибоко вивчати не тільки хімію, тому теж використовую дуже часто Інтернет і комп’ютер на своїх уроках.

Залишити відповідь