ТУР ІННА ВОЛОДИМИРІВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання


Учитель хімії
комунального закладу “Заваллівський ліцей”
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ

У  статті розглянуто актуальність та можливості впровадження елементів дистанційного навчання при викладанні хімії.

Дистанційна форма навчання  успішно використовується у вищій освіті, при професійній підготовці та перепідготовці кадрів. На рівні школи дистанційне навчання  – справа нова. Але впровадження елементів дистанційного навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти. Адже використання дистанційної форми навчання забезпечує швидке оновлення знань за підтримки інформаційних ресурсів, що обираються учнями зі світових електронних інформаційних мереж. Ця форма сприяє забезпеченню рівного доступу до якісної освіти широких верств різних категорій учнів. Актуальність дистанційного навчання не викликає сумнівів, оскільки придбання нових знань і навичок, необхідних в епоху інформаційного суспільства дає  можливості учням самореалізуватися.

Дистанційне навчання – форма організації і реалізації навчально-виховного процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово й переважно екстериторіально (на відстані, яка не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, коли учасники територіально перебувають за межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов’язковою) [1].

Т. Дерба виділяє наступні інструменти спілкування у дистанційному навчанні.

Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів між собою.

Форум – найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму (мережевий викладач) реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проектом, створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проекту усіма учасниками навчального процесу (веб-конференція).

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат.

Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення відеоконференції необхідна її чітка підготовка: створення програм (цим займається мережевий викладач), своєчасна інформація на сайті і розсилка за списком (виконує педагог-куратор). Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли учні і викладач знаходяться на відстані, у режимі реального часу. Викладач і учні можуть бачити один одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом [2].

Блог– (веб-щоденник) це сайт, який є стрічкою записів (постів), які увесь час доповнюються, сортуються за часом та датами. Його створювати набагато легше, ніж сайти, тому будь-який вчитель здатний на це. На ньому можна розміщувати текст, зображення, мультимедіа. Блог дає можливість залишати коментарі тим, хто його відвідує, а тому є  інтерактивним середовищем спілкування учнів та вчителя. За допомогою цього сервісу вчитель-предметник може збирати інформацію, анкетувати учнів, організовувати проектну діяльність або проводити рефлексію після будь-яких заходів. Це ефективний засіб популяризації предмета.

Вебінар –це технологія, що, за словами Царенко В.О., дає можливість повною мірою відтворити умови колаборативної (спільної) форми організації навчання, а саме семінарських і лабораторних занять, лекцій тощо – вебінар. При цьому учасники вебінару можуть фізично знаходитися в різних місцях, а їх взаємодія забезпечується завдяки активному застосуванню засобів аудіо- та відеообміну даними і спільної роботи з різноманітними об’єктами [4].

На уроках вважаю доцільним використовувати елементи дистанційного навчання. До них можна віднести: використання навчальних матеріалів на WWW – сервісах, використання відеоконференцій, електронної пошти тощо. Я використовую у своїй роботі інструменти і сервіси Google. Широкі можливості для дистанційного навчання дають такі сервіси хмарної платформи Google: календар Google, електронна пошта Gmail,  диск Google, сайти Google, Google Docs.Диск Google – сховище зберігання власних файлів та можливість настройки прав доступу до них.Google Docs – сервіс для створення документів, таблиць, презентацій можливістю надання прав спільного доступу декільком користувачам.

Створення Google Форм слід використовувати для створення опитувань, анкетувань, тестів з підрахунком балів за кожну відповідь. Зникає неохідність роздруковувати тести кожному учневі. Результати тесту не загубляться, так як зберігаються в хмарі Google. Flubaroo – доповнення до Форм Google для перевірки тестів, який дає можливість перевірити відповіді учнів на запитання тесту отримати звіт і аналіз успішності по кожній дитині.

Для дистанційного вивчення хімії доцільно використовувати інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps. Він призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу. Сервіс Learningapps надає можливість отримання коду для того, щоб інтерактивні завдання були розміщені на сторінки сайтів або блогів викладачів і учнів.

Викладання хімії специфічне, оскільки передбачає проведення практичних та лабораторних  робіт. Віртуальні роботи використовую тоді, коли відсутні реактиви. Для візуалізації хімічного обладнання і хімічних процесів використовуються ресурси 3D графіки й анімації [3]. Використовую в своїй роботі віртуальну лабораторію “ВиртуЛаб” ,що дає можливість змінювати деякі параметри перебігу дослідів і бачити зміни, що відбуваються.

Включення елементів дистанційного навчання дозволяє учневі відчути самостійність та  відповідальність, що підвищує його мотивацію до навчання,а також вносить елементи новизни у процес навчання для учнів і вчителя при вивченні хімії. Дистанційне  навчання дозволяє учням проводити шкільну дослідницьку діяльність, бути активними учасниками Інтернет-олімпіад, творчих конкурсів,готуватися до ЗНО.

Перелік використаних джерел:

1. Биков В.Ю. Дистанційне навчання // Енциклопедія освіти України / Акад. пед. наук України; Головний ред. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 191
2. Дерба Тамара Олександрівна. Дистанційне навчання школярів. – Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/ITZN/em13/content/09dtossi. htm
3.  Дорофеев М. В. Влияние взаимодействия школьников с виртуальной лабораторией на познавательный интерес к реальному химическому эксперименту / М. В.Дорофеев, М. Г. Лущай, Н. А. Нагин // Вестник Московского городского педагогического университета. — Москва-Йошкар-Ола, 2008. — № 1 (11). — С. 211–213.
4. Царенко В.О. Вебінар як технологія навчального співробітництва учнів і вчителів середніх шкіл. – [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ite. ksu. ks. ua/webfm_send/208

 

Comments

  1. Дякую, Інно Володимирівно, за короткий перелік зручних інструментів, що можна використовувати для дистанційного навчання. Думаю, що вони знадоблятьсядля організації дистанційного навчання також у позаурочний час.

Залишити відповідь