СКУРЕНКО ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА | ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняУчитель української мови та літератури
комунального закладу «Миколаївське навчально-виховне об’єднання
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Кіровоградської районної ради
Кіровоградської області

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація. У статті акцентовано увагу на перевагах та методах дистанційної освіти, особливостях вивчення української мови за допомогою дистанційних засобів.

Дистанційне навчання – це потреба сьогодення. Швидкий темп життя, швидкі зміни в усіх сферах не дають можливості зупинитись і відпочити від навчання чи від потоку інформації. А отже, наші учні, які пропустили уроки з певних причин чи мають бажання опрацювати додатково матеріал, мають можливість дистанційного навчання. У практику роботи вчителя активно входять нові методи, технології навчання. Сучасний учитель і учень готуються до уроку не лише за допомогою підручника. Перш за все використовують мережу Інтернет, сучасні педагогічні програмні засоби, електронні підручники, довідники. Однією з нових технологій, які використовуються на уроках української мови та літератури, заняттях факультативу є дистанційне навчання.

На сьогодні в Україні вже сформована Концепція науково-педагогічного проекту «Дистанційне навчання учнів», в якій розглянуто стан та проблеми впровадження дистанційної форми навчання у навчальних закладах України та детально розглянуто методологічні засади, підходи, умови, принципи, критерії реалізації проекту. Дистанційне навчання включає в себе сучасні форми і методи конструювання та відображення змісту навчання, елементи модульного і комп’ютерного навчання, теорії та практики, самостійної роботи учнів, застосування у навчанні сучасних інформаційних технологій, комп’ютерів, телекомунікацій і являє собою цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії школярів і вчителя [4].

 До переваг дистанційного навчання належить доступність інформації та зменшення соціальної дистанції.  

У своїй роботі я часто використовую Інтернет та сервіси Google ( сайт, таблиці, блог, клас, диск, You Tube).

Перевагами використання Google Sites є:

 • доступність: достатньо мати електронну пошту на Gmail;
 • безкоштовність;
 • україномовний інтерфейс;
 • можливість додавати малюнки, документи, презентації, таблиці, форми тощо, які зберігаються на Диску Google (15 Гб);
 • потужний пошук від Google на Сайтах, який дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію на всіх внутрішніх сайтах.

Сторінка Google+ – це обличчя сайту в службі Google.

На своїй сторінці ділюсь з учнями та колегами статтями, фотографіями, відеороликами YouTube, розміщую трансляції наживо.

Також Сторінки Google+ надають можливість консультуватися з колегами, стежити за новинами групи.

Велику роль відіграє сайт у підготовці випускників до ЗНО. Діти вчаться також працювати у Google Класі, виконують різні завдання, переглядають відеоуроки.

Підготовча робота з написання творчих робіт, проектів забирає велику кількість часу. Не завжди в напруженому шкільному житті можна знайти для цього час. Для себе і своїх талановитих учнів я обрала дистанційну підготовку. Учням пропонується перелік літератури, головним чином електронні джерела і бібліотеки, а також я складаю питання, які вони мають за ними опрацювати. Це дозволяє оперативно скоригувати помилки, зорієнтувати учнів в написанні роботи, в пошуку інформації.

Також дистанційна підготовка ефективно працює під час підготовки учнів до участі у конкурсах, турнірах, олімпіадах Так, наприклад, жоден учитель в класі не може спостерігати одночасно, як і що пишуть у своїх зошитах учні, присутні на уроці. Але саме така можливість є в електронному диктанті. Учні виконують завдання в документі Google і заздалегідь надають доступ вчителю на читання або коментування. Це зручно в тих випадках, коли учневі потрібна моментальна допомога або консультація: він задає питання на полях свого документа і тут же отримує відповідь від учителя прямо в документі, причому історія листування зберігається в коментарях.   

В табличних документах є можливість коментувати кожну клітинку, що особливо зручно, якщо колективна таблиця поділена на «зони», в яких працюють різні учасники або цілі команди [2].

Головний принцип дистанційного навчання – опора на самостійну роботу учня. Тому і серед форм контролю з’являється все більше таких, які припускають самостійне планування учнем часу навчальних занять і самоконтроль. Наприклад, в курсах з кількома етапами і довгостроковими завданнями може бути дуже корисною таблиця просування, створена за допомогою табличного редактора і з доступом, відкритим на редагування для всіх учасників навчання.

Дистанційне навчання, як ніяке інше, потребує нових видів оцінювання: супроводжуючого і спрямовуючого дії учня. Часто використовую таблиці самооцінювання. Контрольне самооцінювання здійснюється, як правило, до початку і після закінчення курсу. Контроль – це перевірка результатів теоретичного і практичного засвоєння учнем навчального матеріалу. У дистанційному навчанні виправдав себе тестовий контроль. Тести добре пристосовані для самоконтролю і дуже корисні для індивідуальних занять [9].

Залежно від мети і тематики дистанційного навчання  залучаю й додаткові матеріали: глосарії, хрестоматії, перелік документів Інтернет-публікацій і літератури, можливі міжпредметні зв’язки з іншими дисциплінами.

На сьогодні у системі дистанційного навчання можна виділити такі основні засоби: електронні мережеві підручники; навчальні й контрольні завдання; електронні практикуми; дослідницькі проектні роботи; інформаційні ресурси; дистанційні олімпіади і конкурси; форуми, конференції, спілкування on-line.

Дистанційні технології отримання освіти можна розглядати як «природний етап еволюції системи освіти від класичного університету до віртуального, тобто як рух від дошки і крейди до комп’ютерних навчальних програм, як рух від книжкової бібліотеки до електронної, рух від навчальної аудиторії до віртуальної аудиторії будь-якого масштабу…» [3].

Отже, актуальним на сьогодні є дистанційна технологія навчання, яка надає можливість в одному навчальному модулі зосередити певну кількість навчального матеріалу на урок, звужує коло пошуку, економить час учителя та учнів на уроці.

Бібліографія

 1. Гороховський О. І. Методичні аспекти створення навчальної літератури для дистанційного навчання / О. І. Гороховський – К., 2007.
 2. Гуржій А. М. Інформаційні технології в освіті / А. М. Гуржій //Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К. : ІЗМН, 1998. – Вип. ІІ. – С.
 3. Дмитренко П. В., Дистанційна освіта / П. В. Дмитренко, Ю. А. Пасічник. – К. : НПУ, 1999. – 25 с.
 4. Концепція діяльності Українського центру дистанційної освіти Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». – К. : КПІ, 2000.
 5. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – К. : КПІ, 2000. – 12 с.
 6. Степаненко С. В. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в Європейський освітній простір / С. В. Степаненко //Вища школа. – 2007. – № 2. – С.
 7. Татарчук Г. М. Институционализация дистанционного обучения: социологический аспект / Г. М. Татарчук //Образование. – 2000. – № 1.
 8. Трайнев В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии : учеб. пособие /В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. – К. : Освіта, 2008.
 9. Триндаде А. Р. Информационные и коммуникационные технологии и развитие человеческих ресурсов / А. Р. Триндаде //Дистанционное образование. – 2000. – № 2.
 10. Шуневич Б. І. Дистанційна освіта : теорії індустріалізації викладання / Б. І. Шуневич //Педагогіка і психологія професійної освіти. –2002. – № 5. – С. 45–50.
 11. http://edu.minfin.gov.ua/LearningProcess/RemoteEducation/Pages/Проблеми-впровадження-дистанційної-освіти-в-Україні.aspx
 12. www.distance-learning.com.ua
 13. http://www.forest.lviv.ua/statti/distance.html
 14. http://www.osvita.org.ua/distance/

Залишити відповідь