ПЕТРОВА НІНА МИКОЛАЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняЗаступник директора з навчально-виховної роботи,
вчитель української мови та літератури
Смолінського навчально-виховного об’єднання
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія- позашкільний навчальний заклад”
Смолінської селищної ради
Маловисківського району
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

У тексті тез обгрунтовано актуальність проблеми, розкрито поняття дистанційного навчання, його практичне значення, використання закладами освіти технологій дистанційного навчання під час карантинів, хвороби здобувачів знань, виконанні науково-дослідницьких робіт; участі у дистанційних олімпіадах, конкурсах тощо. Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти.  

 Економічні і соціокультурні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, швидкісні зміни в способах поширення та використання інформації зумовлюють еволюцію освітніх технологій, сприяють активному впровадженню дистанційної освіти  – одного з напрямків реформування й розвитку освітньої системи України.

У статті 9 Закону України про освіту говориться, що особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх. Однією з форм здобуття освіти є дистанційна.      

«Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» [4, ст. 9].

       Ефективність застосування дистанційних технологій в освітній галузі значною мірою залежить від рівня підготовленості педагога до реалізації дистанційного навчання та матеріально-технічного забезпечення, а також від готовності учнів навчатися в умовах дистанційної освіти. Технології дистанційного навчання мають яскраво виражену особистісно орієнтовану спрямованість і здатні забезпечити активізацію пізнавальної діяльності учнів, зворотній зв’язок, кваліфіковану допомогу та інтеграцію здобувача освіти в спеціально створений освітній простір.

Дистанційні технології можуть ефективно використовуватися в процесі викладання гуманітарних дисциплін. Організація такого навчання має враховувати, що для гуманітарних предметів характерне переважання образного способу засвоєння інформації, потреба працювати з великою кількістю суперечливої інформації, невисокий рівень володіння інформаційними технологіями, варіативність вибору у зверненні до мережі Інтернет.

Класів чи окремих учнів, які б навчалися у Смолінському НВО дистанційно, немає, але технології дистанційного навчання використовуються ЗЗСО при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину, навчанні учнів під час хвороби; виконанні науково-дослідницьких робіт; участі у дистанційних олімпіадах, конкурсах; отриманні консультацій тощо.    

Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти.

Навчання у співробітництві – це одна з дистанційних технологій, спільне

(розподілене) навчальне дослідження, у результаті якого учні працюють разом, колективно конструюючи, продукуючи нові знання;  учень набагато краще вчиться, якщо він уміє встановлювати соціальні контакти з іншими членами колективу (через чат, вайбер, електронну пошту, скайп і т. п.).  

       Від уміння спілкуватися з іншими членами колективу залежить і вміння учнів грамотно та логічно писати; у процесі соціальних контактів між учнями  створюється навчальне співтовариство людей, які володіють певними 

знаннями, готових отримувати нові знання у процесі спілкування один з  одним, спільної пізнавальної діяльності.

  Подібний до методу співробітництва метод проектів. Цей метод  завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізка часу. В основі багатьох навчальних проектів лежать дослідницькі методи навчання. Уся діяльність учнів зосереджується на таких етапах: визначення проблеми та завдань; проведення збору даних; аналіз отриманих даних; оформлення кінцевих результатів; підбиття підсумків, коректування, висновки.  Це може бути спільне творче створення,  якась розробка, або творча робота (створення журналу, газети, п’єси й т. П.),  можна провести захоплюючі квести, спільні ігри.

      При використанні дослідницького методу можна виділити такі основні етапи організації навчальної діяльності: визначення загальної теми, предмета дослідження; виявлення та формулювання загальної проблеми, гіпотез;

визначення методів збору й обробки даних на підтвердження висунутих гіпотез

(робота в групах); збір даних (визначаються способи оформлення результатів (наукова стаття в газету, журнал, мережну конференцію, відеофільм, презентація в Інтернет тощо); обговорення отриманих даних (чат, веб-сторінки, лист-звіт тощо).

      Індивідуальне навчання через Інтернет допомагає учневі самостійно освоїти те чи інше питання як у рамках навчальної програми, так і поза нею (особливо, якщо мова йде про індивідуальну роботу з талановитими дітьми). При спілкуванні електронною поштою або в чатах учні почувають себе більш розкріпачено, ніж при особистому очному спілкуванні з учителем.

      Отже, технології дистанційного навчання розширюють можливості традиційного навчання; дозволяють збільшити інтерес до української мови та покращити якість знань учнів. Учні, які виконують дистанційно завдання, уміють спілкуватись в он-лайн мережах, виробляють уміння добирати матеріал не тільки до уроків української мови та літератури, а й з інших предметів. Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти.

      Дистанційне навчання підвищує інтерес учнів до навчання, сприяє кращому запам’ятовуванню інформації.
Використані джерела

  1. Антонов Г. Дистанційне навчання: мода чи потреба? // Освіта України. – 4 квітня (№25). – с. 10.
  2. Жевакіна Н. В. Педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічному університеті /Н. В. Жевакіна // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю. – Луганськ, 2009. – с. 23.
  3. Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання. Наказ МОНУ. –  2015. – № 761.
  4. Про освіту. Наказ України. – 2017. – ст. 9.
  5.      Шиліна Г. А. Досвід використання дистанційної технології на уроках української мови / Г. А. Шиліна // Доповідь. – Запоріжжя, 2014.

Comments

  1. Шановні колеги! Вітаю! Хочу побажати всім успіхів у роботі, збагатитися новими знаннями, адже сучасні умови життя вимагають нових змін і від нас, учителів.Саме дистанціне навчання – це одна з перспектив освіти і дорослих, і дітей.

  2. Шановна Ніна Миколаївна! щиро вдячна Вам за цікавий та змістовний матеріал, з якого дізналась багато цікавого. З великим задоволенням буду застосовувати в своїй подальшій роботі. Дякую Вам!

  3. Шановна Ніно Миколаївно! Тема, порушена вами у статті, дуже актуальна. Дистанційне навчання поступово займає своє особливе місце у системі середньої освіти в України. Сучасне спілкування усе частіше стає віртуальним. Школярі активно користуються мобільними телефонами, електронною поштою, чатами задля комунікації. Важливо навчити учня отримувати, освоювати, перетворювати і використовувати в житті величезну кількість інформації. Перевага дистанційного навчання полягає в тому, що школярі мають швидку форму спілкування з учителями, іншими учнями, працюють у вільний для себе час, у зручному місці і режимі.
    Дистанційна форма спілкування допомагає і вчителеві у вирішенні різних практичних завдань засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Саме інформаційно-комунікаційні технології дозволяють організувати таку взаємодію вчителів і учнів, що мотивує і стимулює на творчу, експериментальну, дистанційну навчальну діяльність.

Залишити відповідь