МАРЧУК ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ | ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель фізики
Долинівської філії комунального закладу “Гайворонський ліцей №1”
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Анотація.  У статті розглянуто основні засоби дистанційного навчання фізики в системі змішаного навчання. Відзначено такі переваги даної технології як підвищення мотивації учнів до вивчення фізики як  гнучкість і відкритість процесу навчання, підвищення відповідальності всіх учасників процесу і, як наслідок, підвищення успішності учнів.

Завдання сучасного вчителя загальноосвітньої школи – розвивати у школярів пізнавальну потребу, навчити школяра вчитися самостійно, тобто знати, як здобувати знання самотужки, вміти використовувати їх у нестандартній ситуації. Саме тому впровадження в навчальний процес елементів дистанційного навчання є найважливішим етапом освітнього розвитку учнів. Сучасні засоби телекомунікацій не тільки надають дистанційні аналоги навчальним контактам, але і в ряді випадків істотно розширюють їх можливості. До найвідоміших форм  дистанційного навчання належать:

Лекція – одна з найважливіших форм навчальних занять. Це така форма навчання, за якою вчитель, викладаючи навчальний матеріал, допомагає учням сформулювати проблеми; опанувати логіку пізнання; зробити власні відкриття. Лекції при дистанційному навчанні можуть проводитися в реальному і нереальному часі, фронтально й індивідуально. Доцільним є проведення “електронних лекцій”.

Індивідуальні або групові консультації – форма роботи, що надає  допомогу в самостійному опануванні навчальним матеріалом та керує роботою учнів. Вони включають в себе застосуванням засобів інформаційних та телекомунікаційних технологій: телефону, електронної пошти, ICQ, Skype, відео- й телеконференцій.

Семінари – дискусії з розглянутої тематики. Недолік традиційних семінарських занять полягає в пасивності слухачів, створення видимості активності шляхом попереднього розподілу питань і виступів, відсутність справді творчої дискусії. Семінари можуть проходити і у нереальному масштабі часу (off-line) і при цьому вчитель може оцінити активність кожного слухача.

Форум – найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів у дистанційному навчанні. Форум може бути присвячений будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією.

Веб-квести  – організація дослідницької діяльності учнів в мережі Інтернет. Квести створюються для того, щоб учні вчилися використовувати отриману інформацію з практичною метою. Дана технологія сприяє розвитку критичного мислення, аналізу, синтезу і оцінки інформації.

Вебінар – технологія, що дає можливість повною мірою відтворити умови спільної форми організації навчання, а саме семінарських і лабораторних занять, лекцій тощо – вебінар. При цьому учасники вебінару можуть фізично знаходитися в різних місцях, а їх взаємодія забезпечується завдяки активному застосуванню засобів аудіо- та відеообміну даними і спільної роботи з різноманітними об’єктами.

Дистанційні олімпіади –  мережева форма творчого розвитку школярів. Такі олімпіади проводяться по всіх загальноосвітніх предметах: математики, фізики, іноземних мов і т.д..

Дистанційні проекти. Освітня взаємодія дистанційних учнів при цій формі дистанційного навчання організовується для вирішення творчих завдань. Дана форма дуже ефективна при написанні школярами наукових робіт і досліджень. У перспективі правильна організація педагогом, науковим керівником цієї форми дистанційного навчання, призводить до розвитку дослідницьких здібностей учнів. Так само цьому сприяє виконання і он-лайн-захист творчих робіт.

Дистанційні курси для учнів – розвиток креативного напряму в звичайному і дистанційному навчанні.

Видання тематичних електронних списків розсилки, випуск електронного освітнього журналу – розміщення творчого продукту на сервері, представлення та захист його в дистанційних телеконференціях допомагають учням виробляти відповідальність за кінцевий результат діяльності.

Але впровадження дистанційного навчання передбачає відповідну технологічну оснащеність, що пов’язано з вимогами до телекомунікаційних мереж обміну інформацією, які мають забезпечувати швидкість передачі даних не менше 1 Мбіт/с для використання мультимедійних засобів дистанційного навчання.

На мою думку, у процесі навчання фізики найбільш оптимальним є моделі, які реалізують поєднання традиційного і дистанційного навчання: перевернутий клас (Flipped Classroom), зміна робочих зон (Station rotation), автономна група (Lab Rotation), тому що такі моделі змішаного навчання як-от: «Self-blend», «Online Driver» і «Flex» реалізуються, в основному, за рахунок дистанційного навчання, тому їх використання для реалізації навчального процесу з фізики у загальноосвітніх закладах обмежено.
Засобами змішаного навчання є як традиційні підручники і посібники, засоби наочності, дидактичний матеріал, завантажувальні диски (створені учителем), а такожсучасних засобів і систем транслювання інформації, інформаційного обміну. При цьому засоби інформаційно-комунікаційних технологій виступають, перш за все, в якості підтримки освітньої діяльності. Для реалізації зворотного зв’язку між учителем і учнями використовуються технології онлайн спілкування: чати, адресні звернення, електронні консультації, які сприяють постійному індивідуального контакту з учителем, забезпечують оперативність отримання персональних консультацій.

Дистанційна освіта має такі варіанти застосування у процесі викладання фізики: робота з обдарованими дітьми (підготовка до фізичних олімпіад та фізичних конкурсів); випереджувальне навчання; підготовка до ЗНО; тестування; робота з дітьми, які обмежені в пересуванні; організація колективних заходів за схемою один до багатьох (майстер класів, відкритих уроків); багато до багатьох. У процесі навчання фізики доцільно використовувати дистанційні курси, які стимулюють учнів отримувати знання самостійно; показують, як це потрібно робити; навчають, як треба при цьому думати і чому при цьому потрібно думати саме так; гарантують успішне навчання і на цій основі викликають у учнів задоволення від процесу пізнання, бажання повторити задоволення від процесу пізнання, бажання спробувати свої сили в більш складній ситуації; надають можливості для самореалізації; привчають до з’ясування сутності завдання.

Дистанційні курси, створені для учнів загальноосвітньої школи не повинні містити велику кількість тексту. Такі курси мають: складатися з невеликих за обсягом і змістом модулів, представлених в основному, картинками, зображеннями, мультиплікацією і звуком (кожен такий модуль повинен стимулювати учня замислюватися над особливістю завдання або досліджуваного матеріалу, формувати звичку виявляти сутність явища і з’ясовувати її); дозволяти переключатися в режим роботи з програмами, використовуваними для вирішення запропонованих завдань, і знову повертатися до нього після їх розв’язання або з метою повторного вивчення матеріалу при неуспішному розв’язанні проблем; охоплювати невеликі фрагменти тексту, що використовується для тренування уважності і вдумливого дослідження цього тексту; стимулювати пошук необхідної для вирішення завдання інформації в попередніх модулях; ставити завдання і питання, над якими учневі хочеться думати, і вирішувати їх у ході опанування курсу, показуючи приклади конструктивного мислення; мати простий і зрозумілий інтерфейс, що дозволяє легко і просто звернутися до будь-якого модуля курсу; працювати з максимальною роздільною здатністю в повно екранному режимі, щоб не псувати зір учня і зменшити його стомлюваність; функціонувати в будь-яких браузерах.

Змішане навчання дозволяє задовольнити потреби всіх учнів. При змішаному навчанні виключається можливість втрати інформації учнями, завдяки дистанційному курсу завжди є можливість повернутися до вивченого матеріалу. Під час такого навчання передбачається самостійне вивчення теоретичного матеріалу, що вивільняє час для активного практичного опрацювання конкретних умінь у процесі традиційних уроків, також таке навчання передбачає різні форми організації занять − консультації через вебкамери, електронною поштою та інше. Варто зазначити, що для ефективної реалізації змішаного навчання доцільно передбачити та не допустити наступні недоліки: неефективне управління часом; відсутність самодисципліни з боку учнів; можливі технічні проблеми; проблеми співробітництва; вчителю потрібен час, щоб створити зміст; учні повинні мати можливість і бажання виконувати завдання у вільний від навчання час. Перспективною, на нашу мою думку, є подальша робота у напрямку продовження створення комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання через реалізацію змішаного навчання у курсі фізики загальноосвітньої школи.

Перелік використаних джерел:

 1. Атаманчук П.С. Концепція управління навчально-пізнавальною діяльністю в навчанні фізики // Фізика та астрономія в школі. – 1999. – №3. – С. 3-6.
 2. Кухаренко В.М. Системний підхід до змішаного навчання / В.М. Кухаренко // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – № 24. – С.53-67. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/Issue_24/p-53-67
3. Александров В. В. Заочна дистанційна освіта як імператив становлення інформаційного суспільства // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Всеукр. наук.-метод. конф., 24–25 трав. 2000 р., Київ (Україна): Тези доп. / АПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – С. 24–25.
4. Биков В. Дистанційна освіта – перспективний шлях розвитку професійної освіти // Пед. газ. – 2001. – Січ. (№ 1). – С. 2.
5. Гуров Е. А. Дистанційна освіта як психолого-педагогічна проблема  // Шляхи реформування заочної (дистанційної) вищої освіти: Всеукр. наук.-метод. конф., 11 – 13 жовтня 2000 р. / Укр. акад. друкарства. – К., 2000. – С. 48–49.

Comments

  1. Дякую за змістовну статтю. Дистанційне навчання дає змогу всім бажаючим отримувати якісну освіту, навчатися в зручний час. Творчих успіхів!

  2. Стаття актуальна,змістовна.Так,Олеже Андрійовичу,саме змішане навчання дозволяє задовольнити потреби всіх учнів,адже створюються можливості повертатися до вивченого матеріалу, учні можуть одночасно навчатися та займатися іншим видом діяльності,навчатися незалежно від стану здоров’я. Натхнення Вам у роботі, творчих злетів!

  3. Чудова стаття! Я повністю згодна, що дистанційне навчання має великі переваги та впливає на підвищення мотивації учнів до вивчення предмету. Дистанційне навчання дає гнучкість і відкритість процесу навчання, підвищення відповідальності всіх учасників процесу і, як наслідок, підвищення успішності учнів.

  4. В даній статті чітко аргументовано переваги дистанційного навчання та його форми. Стаття актуальна і корисна для ознайомлення. Щиро вдячна! Творчих успіхів!!!

  5. Сповіщення: tinderentrar.com
  6. Сповіщення: free christian mingle dating sites

Залишити відповідь