МАРАНДА ВІТА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ В ПРАКТИКУ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА БІОЛОГІЇ В ШКОЛІ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель географії та біології
комунального закладу “Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”
Кіровоградської районної ради Кіровоградської області

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ
В ПРАКТИКУ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА БІОЛОГІЇ В ШКОЛІ

Анотація: Загальноосвітні навчальні заклади європейських країн та США активно впроваджують новітні педагогічні технології, популярними серед яких є дистанційне навчання, електронне навчання, мобільне навчання, змішане навчання, навчання із залученням інтерактивних методик та ін. Це відбувається у зв’язку з наявністю високошвидкісного Інтернету, високим рівнем комп’ютерної грамотності суб’єктів навчання та технічним (комп’ютерним) оснащенням загальноосвітніх навчальних закладів.

Однак, це зовсім не означає, що в Україні ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти не роблять кроки в цьому напрямку. Одним з пріоритетів державної політики України є розбудова інформаційного суспільства. Концепцію формування та розвитку інформаційного суспільства й впровадження новітніх інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) в усі сфери життєдіяльності. Перспективним шляхом організації процесу навчання на основі широкого використання ІКТ у ЗЗСО стає поєднання педагогічних технологій: традиційного, дистанційного, електронного, мобільного навчання. Освітній процес, за якого традиційні технології поєднуються з інноваційними технологіями електронного, дистанційного та мобільного навчання, називають «змішаним навчанням». Мета моєї роботи полягає у розгляді практичних засад використання технологій змішаного навчання, що базуються на електронних засобах комунікації при викладанні географії та біології в школі, а саме: електронних систем навчання, засобів електронного навчання, методів та форм організації процесу змішаного навчання в умовах загальної середньої освіти.

Формами організації змішаного навчання у ЗЗСО можуть бути: – традиційні форми організації навчання: уроки, семінари, практичні заняття, самостійні та лабораторні роботи тощо; – комп’ютерно-орієнтовані форми організації навчання: аудіо та відео уроки вебінари, індивідуальні та групові онлайн проекти, консультації з використанням ІКТ тощо. Крім живого спілкування між педагогом та здобувачами освіти, в змішаному навчанні ще з’являються дистанційні інструменти для комунікації: чат (текстовий та відео), форум та електронна пошта, що дають можливість здобувачам освіти спілкуватися один з одним і учителем та працювати разом, а також ставити питання учителям, не чекаючи уроків. Наприклад проводжу чат-заняття – навчальні заняття на платформі Classroom, з використанням чат-технологій.  Не підлягає сумніву, що всі представлені засоби, форми організації і методи, цілі і зміст навчання повинні бути наявні в структурі моделі змішаного навчання. Змішане навчання, орієнтоване на особистісні запити школярів, формує у них навички самостійного навчання та самоконтролю. Таке навчання надає учням нові можливості по вивченню дисциплін – можна не тільки в класі на занятті, а й в будь-який час та в будь-якому місці ознайомитись з необхідним навчальним матеріалом у режимі онлайн; пройти тестування з метою перевірки своїх знань з теми в режимі онлайн, тим самим підготуватися до контрольної або самостійної робіт у класі; переглянути додаткові джерела з теми онлайн, які надає учитель.

На сучасному етапі навчання географії та біології в закладах загальної середньої освіти поряд із традиційним очним навчанням досить актуальним є запровадження дистанційної освіти у освітньому процесі цих дисциплін в ЗЗСО в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання. Перед сучасним учителем постає декілька проблем: мотивація здобувачів освіти до вивчення географії та біології; відсутність активної позиції здобувача освіти (здобувачі освіти звикають до пасивної ролі на уроці, де педагог грає провідну роль). Отже, традиційні форми навчання виявляються недостатніми для вирішення поставлених завдань. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку нових технологій і форм навчання, до яких можна віднести змішане навчання. Чому, на нашу думку, ці предмети майже ідеально підходять для застосування щодо їх вивчення технологій змішаного навчання? По-перше: як географія так і біологія характеризуються об‛ємним програмовим матеріалом, який робить уроки надто «насиченими», причому значна частина якого є достатньо легкою для самостійного опрацювання шляхом проходження дистанційного курсу; по-друге: ці предмети тяжіють до наочності (карти, малюнки, таблиці, явища, цифровий та графічний матеріал, колекції, макети, прилади і т.д., які зазвичай відсутні в кабінеті) і без комп‛ютерних технологій тут просто не можна обходитись; по – третє: предмети характеризуються високою мотиваційною здатністю і при вмілому застосуванні педагогом певних технологічних комп‛ютерних новинок у навчальному процесі здатні зацікавити вивченням дисциплін, що в кінцевому результаті збільшує самостійну активність в пошуку істини знань та формування певних компетентностей школярів. На мою думку, у освітньому процесі навчання географії та біології найбільш оптимальним є моделі, які реалізують поєднання традиційного і дистанційного навчання: перевернутий клас, зміна робочих зон, автономна група, тому що такі моделі змішаного навчання реалізуються, в основному, за рахунок дистанційного навчання. Дистанційна освіта (впровадження електронної навчальної системи з набором дистанційних курсів чи розробка окремих дистанційних курсів для окремо взятих класів); інтерактивне спілкування (Google-документи); використання мережевих методичних ресурсів (матеріали розміщені на сайті вчителя, у середовищі Google Apps; співробітництво (створення інтерактивних карт, плакатів); створення та виконання з учнями інтерактивних розвиваючих вправ; застосування навчальних мережевих проектів на уроках, які сприяють розвитку вмінь самостійно конструювати свої знання; розвитку пізнавальної активності учнів; розвитку творчого і критичного мислення; веб-квести. Провідну роль при цьому відіграє дистанційне навчання з можливістю використання його елементів в практиці урочної роботи. Дистанційна освіта має такі варіанти застосування у процесі викладання географії та біології: робота з обдарованими дітьми (підготовка до предметних олімпіад та конкурсів); випереджувальне навчання; підготовка до ЗНО; тестування; робота з дітьми, які обмежені в пересуванні; організація колективних заходів за схемою один до багатьох (майстеркласів, відкритих уроків) та інше. У освітньому процесі навчання географії та біології доцільно використовувати дистанційні курси, які: стимулюють здобувачів освіти отримувати знання самостійно; показують, як це потрібно робити; навчають, як треба при цьому думати і чому при цьому потрібно думати саме так; гарантують успішне навчання і на цій основі викликають у учнів задоволення від процесу пізнання, бажання повторити задоволення від процесу пізнання, бажання спробувати свої сили в більш складній ситуації; надають можливості для самореалізації; привчають до з’ясування сутності завдання. На сьогоднішній день у світі існує значне число e-learning платформ для організації електронного навчання, які поділяються на дві великі категорії: з закритим кодом (комерційні); відкритим кодом (поширюються безкоштовно). Мої здобувачі освіти використовують контентний сайт Природничий Навігатор Блог ( http://blog.navigator.co.ua/ ). ATutor, який використовується нами у викладацькій роботі і лежить в основі платформи дистанційного навчання, є веб-орієнтованою системою керування навчанням. Програмний продукт – простий у встановленні, налаштуванні та підтримці для системних адміністраторів; педагогів (тьюторів) можуть досить легко створювати та переносити навчальні матеріали та запускати свої онлайн-курси.

Висновки.
Проведене дослідження та власний досвід підтверджує той факт, що тільки при виваженому поєднанні традиційного та дистанційного навчання, яке спирається на вищезазначені методологічні пiдхoди та дидактичні принципи навчання, в найбільшій мірі дозволяє педагогам побудувати гнучкий персоналізований освітній процес з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти та із використанням можливостей ІКТ. При змішаному навчанні розширюються освітні можливості школярів, відбувається інтерактивна взаємодія між учителем та здобувачами освіти не тільки дистанційно, але й очно при організації різноманітних форм навчання із застосуванням різних методів і засобів навчання. Результатом розглянутого навчання є формування особистості майбутнього випускника школи з необхідним набором ключових компетентностей, здатного вирішувати різноманітні життєві задачі.

Перелік використаних джерел:

  1. Природничий Навігатор. Портал дистанційного та онлайн навчання з шкільних природничих дисциплін. http://navigator.co.ua/ ;
  2. Коротун О. В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інформаційні технології в освіті. 2016. № 3 (28);
  3. Кухаренко В.М. Змішане навчання. Вебінар. [Електронний ресурс] / М. В. Кухаренко // – Режим доступу: http://www.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended ;
  4. Кордяк І.М., Цимбалюк М.В. Розробка навчальних курсів та використання електронної системи навчання на платформі Atutor. Методичні вказівки. Для викладачів (інструкторів) та користувачів системи. 2016 р.

Залишити відповідь