КРАСНОЖОН ОКСАНА ВІКТОРІВНА | ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ В РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання


Учитель біології та хімії  
Солгутівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Гайворонського району Кіровоградської області

 

ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ В РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

У статті розглядаються переваги та недоліки дистанційного навчання обдарованої молоді. Основоположною ідеєю і принциповою відмінністю дистанційної освіти від традиційних видів роботи з обдарованими дітьми є те, що в її основі лежить навчання через самостійну пізнавальну діяльність. Зручним сервісом для організації такого навчання є інтерактивна дошка RealTimeBoard.
Досягнення інформаційних  і особливо комунікаційних технологій зробили освіту доступною кожній людині, розширили можливості для її продуктивної діяльності, для участі в колективних проектах, інтернет олімпіадах, для міжособистісного спілкування, для розвитку та прояву власних здібностей і самореалізації. Саме тому дистанційні технології розширюють можливості супроводу та навчання обдарованих учнів і набувають широкого попиту і популярності. Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах.

Під дистанційним навчанням розуміємо індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Технологічність, доступність і відкритість, індивідуальність – незаперечні переваги дистанційного процесу навчання.

Основоположною ідеєю і принциповою відмінністю дистанційної освіти від традиційних видів роботи з обдарованими дітьми є те, що в її основі лежить навчання через самостійну пізнавальну діяльність. Тому необхідна гнучка система організації дистанційної освіти, що дозволяє здобувати знання там і тоді, де і коли це зручно школяреві. Важливо, щоб дитина не тільки опанувала певною системою знань, а й навчилася самостійно їх здобувати, працювати з інформацією, оволоділа способами пізнавальної діяльності, які надалі могла б застосовувати в умовах безперервної самоосвіти.

Перевага дистанційних форм навчання із застосуванням сучасних інформаційних технологій полягає у створенні комфортних умов для учнів (забезпечення альтернативних способів отримання навчальної інформації, підвищенні оперативності перевірки результатів навчально-пізнавальної діяльності, можливість взаємодії учасників навчання в синхронному та асинхронному режимі). Дистанційне навчання – реальна можливість найбільш повно враховувати індивідуальні особливості обдарованої дитини і її освітні потреби. Реалізація принципу індивідуалізації в умовах дистанційної форми навчання передбачає організацію самостійної роботи учнів і створення ситуації успіху для кожного.

Основною метою запровадження дистанційного навчання, як компонента системи розвитку дитячої обдарованості, є створення такого інформаційно-орієнтованого простору, який дає можливість учням збагатити власну загальну ерудицію та задовольнити їх інтелектуальні потреби.

Враховуючи різну спрямованість роботи з обдарованими дітьми за дистанційною формою навчання, її організація може здійснюватися у таких напрямках і видах.

 1. Організація роботи над науково-дослідницькою темою (НДТ).

Участь у науково-дослідному конкурсі-захисті учнівських робіт Малої академії наук вимагає серйозної науково-теоретичної підготовки. Не завжди вчителю-наставнику, науковому керівнику і учневі вдається знайти час для очної форми спілкування, відвідування консультацій. Використовуючи різноманітні форми дистанційного спілкування вчитель забезпечує безперервний контроль і корекцію роботи учня над НДТ. Науковий керівник, у свою чергу, надає учневі матеріали або посилання на літературу, завдання, які повинен переробити і виконати учень, рекомендації.

При підготовці учнів вчитель-наставник використовує Skype-технологію, яка гарантує максимальну конфіденційність спілкування та надає можливість опосередкованого спілкування  одночасно з кількома учнями.

 1. Підготовка учнів до предметних олімпіад.

Проблеми, які виникають на шляху підготовки учнів до Всеукраїнських предметних олімпіад різних рівнів, потребують додаткових знань, які не передбачені навчальними програмами. Відсутність можливості поглибленого вивчення предмету можна забезпечити через самостійну додаткову дистанційну освіту та консультування із спеціалістами.

 1. Забезпечення можливості отримання поглиблених  знань з навчальних предметів.

Під час очної форми навчання вчитель організовує здобуття учнями базової системи понять, вмінь та навиків відповідно до державного стандарту. Обдаровані діти часто прагнуть більшого розуміння процесів та явищ, поглиблення знань та формування нових навиків. Індивідуальні завдання он-лайн, які легко можна перевірити та скоригувати у зручний час, урізноманітнять форми роботи з обдарованими дітьми.

     4. Виявлення і розвиток прихованої обдарованості і здібностей.

Урочна система навчання, велика наповнюваність класів, постійні зміни програмних вимог належна відсутність можливості дитині проявити в повній мірі особистісні якості заважають учителю своєчасно виявити талановитого, неординарного учня. Особливо це стосується дітей не комунікабельних, з низькою самооцінкою, не впевнених  у собі. В цьому випадку в нагоді стають дистанційні діагностики та форми навчання. Так як основною формою організації роботи з такими дітьми, в дистанційному режимі, є самостійна робота. Цікавими завданнями для учнів є ті, які можна виконати, використовуючи програми в онлайн просторі. Це створення глогстерів, тестів, кластерів, колажів, опорних конспектів, логічних схем та ін. Творчий підхід учителя до розробки завдання в таких програмах допоможуть йому розкрити прихований потенціал кожної дитини,  визначити талановитих учнів та почати роботу з підтримки та розвитку їх обдарованості.

У своїй роботі з обдарованими дітьми використовую додаток  Google Play – інтерактивну дошку RealTimeBoard (або RTB). https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realtimeboard&hl=uk

Це онлайн інструмент, який дозволяє записувати інформацію на нескінченній дошці. RTB застосовують для спільної розробки продуктів, управління проектами, проведення мозкових штурмів, організації освітніх курсів. RTB відмінно підходить для організації дистанційного навчання обдарованих дітей. Система коментарів дозволяє залишати замітки біля будь-якого елементу. Так дуже зручно обговорювати певні модулі та завдання. Завдяки поєднанню з Google Drive можна зручно і наочно працювати з документами та редагувати їх. RTB дозволяє завантажити презентації, тексти, схеми, малюнки, створювати  логічні послідовності, вирішувати спільні завдання.

Перевагами дистанційного навчання є:

 • відсутність жорстких рамок і вимог присутності на заняттях;
 • самостійна організація часу, призначеного на навчання;
 • можливість  навчання у довільний  час;
 • необмежений доступ до дидактичних матеріалів;
 • зручний контакт з учителем;
 • відсутність витрат на транспорт і проживання;
 • можливість використовувати особистісно-орієнтований підхід на етапах навчання.

Визначимо  також недоліки  дистанційної форми  навчання:

 • відсутність безпосереднього контакту з учителем;
 • обмежена можливість проведення практичних занять;
 • обов’язковість і необхідність великої самодисципліни і самоорганізації, доступ до Інтернету;
 • необхідність розробки дидактичних матеріалів в електронному вигляді.

Висновки: навчальний процес повинен бути мобільним і динамічним,  доцільним є використання дистанційного навчання в роботі з обдарованою  учнівською молоддю , що дозволить врахувати індивідуальні й фізіологічні особливості та навчально-пізнавальні можливості учнів.

Перелік використаних джерел:

    1. Положення про дистанційне навчання, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 25 квітня 2013 року №466

    2. Білоусова Л.І. Інтернет ресурси для освітян – К.: Шк.світ, 2012, – 128 с.

    3. Пастух Т., Денесюк Л. Створення інформаційно-комунікаційного освітнього простору // Школа, – 2013.- № 4 (88)

Comments

 1. Оксано Вікторівно!Справжній вчитель вчиться все своє життя,тому Ваше прагнення освоїти щось нове,помножене на великий досвід=УСПІХ. Ваша стаття зацікавила мене,і я спробую у своїй роботі теж використовувати RealTimeBoard.Творчих успіхів,здібних учнів!!!

Залишити відповідь