КОТЛЯРЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФАХОВОЇ СПІЛЬНОТИ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

 

ВИКОРИСТАННЯ  ДИСТАНЦІЙНОЇ ФАХОВОЇ  СПІЛЬНОТИ
В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ДЛЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ

Анотація. У статті охарактеризовано особливості  організації дистанційної роботи у соціальній мережі, описано власний практичний досвід створення освітнього інформаційно-методичного середовища для вчителів української мови й літератури Кіровоградської області, використовуючи  віртуальну фахову спільноту в мережі Facebook: «Творча майстерня. Інформаційні технології в роботі вчителя».

При формуванні нової системи методичної роботи, реалізації пріоритетних завдань модернізації освіти важливо максимально використати потенціал сучасних технологій, форм і засобів. Новою ефективною формою  безперервної освіти дорослих, що створює нове методичне освітнє середовище через інформаційні соціальні мережі, зокрема Google+, Facebook, сприяє кардинальній зміні форм передачі та обміну знань, впливає на якість освітнього процесу, формує вміння змінюватися зі світом, проводити активну інформаційну, самоосвітню та практичну роботу, презентувати свою діяльність є дистанційні об’єднання.  Вибір  саме цієї форми у мережі Facebook практично обумовлений доступністю, зручною навігацією, простотою поширення інформації, комунікативністю.

В умовах інформаційного суспільства соціальні мережі стали потужним засобом організації безперервної активної освіти, зокрема освіти дорослих. Дистанційні фахові спільноти в безкоштовній мережі Facebook забезпечують:

створення й розширення  освітнього інформаційно-методичного  простору вчителя; відкритий доступ для всіх учасників дистанційного об’єднання, можливість спілкуватися з колегами у віртуальному просторі; розвиток здатності  до соціальної і професійної мобільності; пропагування нових освітніх ідей та шляхів їх практичної реалізації; максимальне використання потенціалу сучасних технологій, нових форм діяльності; стимулювання мотивації вчителів у самовдосконаленні; стимулювання потреби вчителів у самоосвіті, формування компетентності: постійно самонавчатися впродовж життя; врахування індивідуальних потреб  у здобутті знань та виробленні умінь; формування методично-інформаційного інструментарію конкурентноздатного фахівця; формування власного педагогічного  стилю, поширення власних напрацювань; формування здатності застосовувати свої знання у змінних умовах; залучення педагогів до навчальної, експериментальної, творчої  діяльності; створення інформаційного поля для спільної діяльності; реалізацію творчих ідей, створення нових освітніх продуктів та їх презентацію; захист інформації учасників дистанційної спільноти (закрита група); модернізацію системи післядипломної педагогічної освіти на принципах неперервності, випереджувальності, мережевості, варіативності, мобільності,  відкритості, інтеграції традиційних та інноваційних технологій.

Мета утворення дистанційної фахової спільноти «Творча майстерня. Інформаційні технології в роботі вчителя»: проводити безперервну системну освітню роботу, поєднуючи традиційні та інноваційні  підходи; ознайомити педагогів із особливостями побудови тематичного уроку української мови, використовуючи інноваційні ідеї, нові форми та засоби; через приклади, консультації, навчальні відео, завдання розвивати уміння спостерігати, визначати, коментувати, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, систематизовувати, конструювати, а також формувати навички  роботи з інформаційними сервісами, що складатимуть софт-кейс педагога; створити максимально комфортні умови для навчання, надихаючи педагогів на нові ідеї та їх реалізацію; сприяти розширенню соціальних, інформаційно-цифрових ключових компетентностей, умінню навчатися впродовж життя.

Учасниками дистанційної спільноти  стали педагоги обласної творчої майстерні вчителів української мови й літератури. Адміністратор групи виконує роль організатора, консультанта, разом з учасниками виконує завдання. Такий приклад адміністратора лише визначає основні напрямки роботи, а не пропагує стандарт. Всі учасники є рівноправними й вільними  у реалізації своїх креативних ідей.

Саме адміністратор групи через продуманий навчальний зміст, організацію освітньої роботи, сучасні засоби, нові форми організації взаємодії має забезпечити  професійний розвиток та зростання учасників групи.

В основу діяльності об’єднання покладено «змішане навчання» й  «навчання дією без примусу». Опрацювання курсу щодо створення тематичного  уроку з української мови розбите на блоки місячних міні-завдань. Основна увага приділяється самостійній роботі, проте важлива роль відводиться й колективній творчості. Визначений термін є засобом мотивації (інші вже виконали), а не жорсткого контролю. До того ж виконання міні-завдань не утруднює навчання, а сприяє набуттю нових соціальних й інформаційно-цифрових компетентностей, самооцінці  результатів навчання, обміну ідей.

Для успішного опанування річного курсу запропоновано такі практичні самостійні міні-завдання, використовуючи  навчальну консультативну підтримку:

 • створити  пост у групі, де розповісти про свої  уподобання («я люблю, я не люблю…») та виставити посилання на власний акаунт сервісу-конструктора  tes teach – платформу збору створених продуктів для уроку; після кожного виконаного міні-завдання  у коментарях залишати повідомлення про виконання;
 • написати у Google Документі статтю для «Енциклопедії сучасних вчителів», презентувати себе: фахові досягнення, «Родзинки  досвіду» (посилання на авторський блог/сайт, статті, посібники), реалізовані проекти та ідеї, використані технології, призначення як вчителя (tes teach  № 1);
 • вибрати один із запропонованих 25 унікальних куточків України, що стане тлом тематичного уроку, та  навчальну тему з розділу «Морфологія» за новою програмою; заповнити спільну таблицю назв;
 • записати назву тематичного уроку, навчальну тему, тип уроку, текст-мотивацію ( для чого сучасному учню цей урок), визначити, які базові, предметні та ключові компетентності будете розвивати (tes teach № 2); 
 • вибрати відео з YouTube (чи створити відеомонтаж на своєму каналі) відповідно до вибраної теми (до 3 хв.) для візуалізації, спостереження чи  формування аудіативних умінь на етапі актуалізації навчального досвіду (tes teach № 3), описати 1 прийом, що поєднає відео з навчальною темою,  записати 2-3 інноваційні ідеї щодо використання YouTube на уроці мови (tes teach № 4);
 • «Відкриття слова»: поспостерігати над ключовим словом (чи словами) теми, які орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні особливості мають ці слова  (tes teach № 5);
 • створити ментальну карту (сервіси Mindomo, Mindmeister, Сacoo),      що сприятиме візуалізації теоретичного матеріалу з теми (tes teach № 6);
 • створити текст-опору, що стане основою тематичного уроку, використати її  для інтерактивної вправи (сервіс learning Аpps):  коментування мовного матеріалу, визначення складнощів у розмежуванні (tes teach №7);
 • вибрати із запропонованого відео 1-2 прийоми медіа та адаптувати їх до свого уроку (tes teach № 8);
 • використати скрайбінг (сервіс РowТoon) та створити відео для пояснення складних випадків розмежування мовних понять з теми (tes teach № 9);
 • створити робочий листок (сервіс Wizer.me) для перевірки засвоєння матеріалу (tes teach №10);
 • створити  тести (сервіси Online testpad, Quizzy) для перевірки засвоєння матеріалу (tes teach №11);
 • створити хмару-слів (сервіс Worditout) та віртуальний  плакат (сервіс Bounce) для повторення складних  орфограм чи розмежування мовних понять (tes teach №12);
 • створити колаж (сервіси Slide.ly, Сreatecollage) для творчої домашньої  роботи, утворити QR-код  колажу (tes teach № 13);
 • створити  тематичний  урок української мови з розділу «Морфологія» у Google Документі, використавши створені електронні продукти (на вибір)  (tes teach №14).

Результатом колективної  роботи дистанційної спільноти  має стати збірка тематичних уроків  з розділу «Морфологія». Вони будуть представленні та обговорені на очному зібранні творчої майстерні.
Отож, дистанційні спільноти дають можливість реалізовувати нові ідеї, бо спрямовані на чітко визначені цілі та окреслені результати роботи.

Зокрема робота дистанційної фахової спільноти «Творча майстерня. Інформаційні технології в роботі вчителя»  уже забезпечила розвиток критичного мислення педагогів, формування методичної й мовленнєвої грамотності, соціальної, інформаційно-цифрової  компетентностей, вивчення нових інформаційних ресурсів, необхідних для створення тематичних уроків, які набувають актуальності в контексті Нової української  школи.

Важливими чинниками, що сприяють успішній роботі в дистанційних спільнот  є створення навчальної ситуації, мотивація, надихання на реалізацію ідей через розкриття індивідуальних здібностей педагогів, чіткі завдання та зразки їх виконання, конкретні терміни  роботи, орієнтування на очікуваний результат, позитивні відгуки про виконану роботу.

До того ж дистанційні спільноти – фінансово вигідна форма навчання  як для педагогів, так і для освітніх закладів, бо знімається питання оплати проїзду, добових, заміни, до того ж сам педагог має можливість використовувати час лише на потрібну йому інформацію, а не витрачати його на вже відому.  Отож, це одна із форм, що надає можливості педагогам покращувати результати своєї діяльності в ситуації обмежених ресурсів: часу, грошей.

Робота педагогів у дистанційних спільнотах дає можливість змінити епізодичне навчання дорослих на системне, отож, не лише поширювати інформацію, а й підвищувати показники фахової зацікавленості й активності педагогів.

Отож, забезпечення сучасного рівня освітніх послуг стає можливим лише за умови системної раціональної  інноваційної діяльності, спрямованої на саморозвиток, навчання дією, реалізацію педагогічних знахідок, ідей, що дають результати.  

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ:

 1. Богачков Ю.М., Ухань П.С. Організація «залучення» та «долучення» до навчання з застосуванням електронних соціальних мереж [Електронний ресурс.] // Інформаційні технології і засоби навчання. К. 2017. №1 (57).   с.173-188. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/709703/
 2. Пашко О. Навчання дорослих: виклики, специфіка, інтерактивні методи. Український досвід в регіональному економічному розвитку: [методичний посібник.] Львів: Галицька видавнича спілка, 2013. 108 с.    
 3. Пінчук О.П.  Сервіси електронних соціальних мереж як засоби спільної навчальної діяльності [Електронний ресурс.] // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України. К. 2017. с.89-93. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/707744/
 4. Єрмоленко А.Б. Сучасні вимоги та можливості післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих [Електронний ресурс.] // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів  ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції. К. 2017. с.40-45. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/707074/
 5. Яцишин А.В.  Інформаційно-аналітична підтримка наукових масових заходів із використанням електронних соціальних мереж [Електронний ресурс.] // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Інформаційні технології в освітньому процесі 2017». Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/709378/

Comments

 1. Пані Наталю, я погоджуюся з вами, що, якщо використовувати соціальні мережі з освітньою метою це зручно, швидко, дистанційно, з найменшими фінансовими витратами. Пост в соціальній мережі є доступним більшій кількості людей, разом з тим захищає авторські права. Обов’язково буду використовуватиданий сервіс в роботі.

 2. Як учасник цієї дистанційної фахової спільноти хочу висловити своє захоплення самим процесом роботи. Це зручно, цікаво, корисно!Без відриву від основної роботи, мати змогу навчатись, спілкуватись із необмеженим колом колег – це круто!
  Окрема подяка, Наталіє Миколаївно, за професіонально продуманий план завдань.)

 3. Прочитала Вашу статтю. Дійсно цікаво!Дякую за посилання на корисні сервіси (обов’язково спробую), а також за те, що колись так натхненно залучали нас до захоплюючого світу інформаційних соціальних мереж.

 4. Пані Наталіє, прочитала статтю й пошкодувала, що не є частиною такої команди. Зрозуміло, чому створена така спільнота, чому підібрані такі завдання. Дуже сучасно й незвично. Мотивує на систематичну роботу! Дякую за те, що поділились досвідом.

 5. Сповіщення: tinder bitches
 6. Сповіщення: 100 free dating sites in thailand
 7. Сповіщення: absolutely free online dating site
 8. Сповіщення: best free dating sites philippines
 9. Сповіщення: free unlimted text dating site list
 10. Сповіщення: online free dating
 11. Сповіщення: dominican women dating free
 12. Сповіщення: free dating sites in london
 13. Сповіщення: top free black dating sites
 14. Сповіщення: dating compatibility test free
 15. Сповіщення: free new online dating sites
 16. Сповіщення: free online interracial dating sites
 17. Сповіщення: american singles free online dating
 18. Сповіщення: keto stuffed peppers
 19. Сповіщення: total keto diet
 20. Сповіщення: diet doctor keto recipes

Залишити відповідь