ЄВСТАФІЄВА СОФІЯ ІВАНІВНА | ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель хімії
Долинівської філії комунального закладу “Гайворонський ліцей №1”
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Анотація: В даній статті окреслено технології організації дистанційного навчання на уроках хімії. Розкрито можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування ключових компетентностей на уроках хімії.

«Дайте мені важіль і я переверну Землю!». Хтось може сказати, що, Архімед не збирався перевертати Землю, його знаменита фраза лише ілюструвала можливості важеля. Насправді він запропонував одне з найбільш глобальних нововведень в історії людства. Нововведення полягало в можливості змінити все, навіть основи світобудови.

Педагогічна інноватика, на відміну від педагогіки, – молода наука про неї почали говорити тільки в кінці 80-х.  рр. минулого століття, тобто трохи більше 15 років тому. Сьогодні педагогічна інноватика перебувати в стадії становлення і емпіричного пошуку.
У Концепції модернізації освіти «….Модернізація передбачає орієнтацію освіти не лише на засвоєння нових знань, а й на розвиток його особистості, його пізнавальних і творчих здібностей.  Загальноосвітня школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної діяльності та особистої відповідальності учнів, тобто ключові компетенції, що визначають сучасну якість змісту освіти».

Світ, в якому живе і виховується підліток, характеризується постійним оновленням інформації, він динамічний і мінливий. Такі умови диктують йому необхідність бачити свої цілі, проявляти ініціативу, проектувати, будувати соціальні зв’язки і швидко включатися в тимчасові колективи, і сучасні освітні технології.

Роботу по впровадженню дистанційного навчання я розглядаю як головне питання моєї проблемної теми «технологія фахової майстерності: організація дистанційного навчання на уроках хімії». Надзвичайні можливості надання інформації на комп’ютері дозволяють змінити та безмежно збагатити зміст освіти: виконання будь-якого завдання за допомогою комп’ютера створює умови для підвищення інтенсивності уроку; використання варіативного матеріалу та різних режимів роботи сприяє індивідуалізації навчання. Таким чином, інформаційні технології в сукупності з правильно підібраними технологіями навчання створюють необхідний рівень якості, варіативності, диференціації, індивідуалізації навчання та умови для формування ключових навчальних компетентностей шляхом підвищення інтересу  до вивчення хімії.

У школах сьогодні багато сучасної техніки: мобільні класи, інтерактивні дошки, цифрові мікроскопи, навчально-дослідні лабораторії, призначені для різних цілей. Деякі школи обладнані останнім поколінням цифрових лабораторій, відкривають принципово нові можливості для вчителя. Серед них такі лабораторні комплекси для природничих наук як «Архімед», «AFS», програмно-апаратні вимірювальні комплекси, до складу яких входять: універсальний прилад і комплект цифрових датчиків (оптичний, щільність, рН, електропровідності і температури тощо). Цифрові лабораторії стають необхідним компонентом інформаційно-предметного середовища школи, дозволяють проводити різноманітні дослідження як в навчальний час, так на факультативах, мають широкі можливості застосування, в тому числі для міжпредметних досліджень.

Крім того, багато вчителів ведуть блоги, сайти, видають домашні завдання в режимі on-line, але єдиної системи навчання предмету  все одно немає.

Змішане навчання – модель, побудована на основі інтеграції і  взаємного доповнення технологій традиційного та електронного навчання, передбачає заміщення частини традиційних навчальних занять різними видами навчальної взаємодії в електронному середовищі. Ключовою ідеєю інтеграції технологій є ефективне поєднання різних методів і форм навчання, що дозволяє використовувати їх сильні боки і мінімізувати слабкі.  Так, за рахунок самостійного освоєння учнями частини матеріалу в зручному їм темпі в дистанційній формі, з’являється можливість проведення більш цікавих, насичених і пізнавальних уроків в школі. Учитель вибудовує навчальний процес так, щоб учні опановували певну частину матеріалу самостійно за допомогою дистанційних технологій. На уроці вчитель працює з теоретично підготовленою аудиторією, приділяти максимум уваги практику застосування знань, виконання лабораторних хімічних дослідів.  Учні самі впливають на хід уроку, задаючи свої питання, з якими вони стикаються при самостійній роботі над теоретичним матеріалом. При змішаному навчанні створюються умови для активної діяльності учня, стимулюється звичка до самонавчання, з’являються навички пошуку інформації, що лягає в основу безперервної освіти в майбутньому. Роль педагога змінюється в порівнянні з традиційною системою: учитель виступає як консультант, що допомагає учням аналізувати виникаючі проблеми і знаходити шляхи їх вирішення.

Використовуючи змішане навчання, педагог вибирає зручні для себе форми організації навчального процесу. Як правило, при реалізації технології змішаного навчання використовуються такі моделі: традиційно в зарубіжній практиці виділяють шість моделей змішаного навчання:

 1. Модель «Face to Face Driver». Основна частина теоретичного матеріалу вивчається в школі з учителем. Дистанційне навчання використовується як додаткове, робота з електронними ресурсами ведеться протягом уроку.
 2. Модель «Rotation» включає як елементи індивідуального електронного навчання, так і очне навчання з педагогом. Вчитель також здійснює підтримку при дистанційному навчанні.
 3. Модель «Flex».  Велика частина навчального матеріалу вивчається через цифрову платформу, вчителі доступні для консультацій очно.
 4. Модель «Online Lab».  Навчання ведеться за допомогою цифрової платформи в технічно оснащених шкільних кабінетах.  Учитель супроводжує процес навчання, учні бачать мало відмінностей від традиційної форми навчання.
 5. Модель «Self-blend» традиційно використовується в вищих навчальних  закладах США. Студенти проходять додаткові online курси до основної освіти, організованій у традиційній формі.
 6. Модель «Online Driver».  Основна частина навчальної програми вивчається дистанційно. Очні заняття проводяться періодично для консультацій   проведення іспитів. Кожна модель має свої підвиди, кількість яких збільшується з вдосконаленням змішаного навчання.  Відзначимо, що не всі моделі навчання підходять для викладання хімії в середній школі.

Отже, підводячи підсумки, хочеться зазначити що в у даній статті було виконано ряд завдань: розкрито можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування ключових компетентностей на уроках хімії. Також я дійшла висновку, що дистанційне навчання має рід синонімічних термінів. Елементами дистанційного навчання школярів можна вважати системність, нову дидактичну якість програмно-методичного забезпечення, багатофункціональність, адаптивність, новітні засоби навчання, технологічну мобільність змісту. Дистанційне навчання сприяє поширенню інформаційно-комунікаційних технологій, використанню їх засобів (SMART-дошка, навчальні CD-диски, мультимедійне програмно-методичне забезпечення, використання аудіо-, відеоматеріалів, телевізійних навчальних програм, Інтернету). Нові можливості навчання у ЗОШ сприяють опануванню знань з хімії частково дистанційно.

Перспективи подальших досліджень дистанційного навчання я вбачаю в тому, що має бути вирішено першочергове завдання – вибір методів, форм, засобів використання елементів дистанційного навчання школярів: доцільно послідовно розглянути варіанти побудови елементів дистанційного навчання для різних навчальних рівнів або ступенів шкільної освіти. Це дозволить більш чітко окреслити вимоги до варіантів побудови дистанційного навчання з урахуванням доцільності, можливості й економічних чинників. Застосування описаних технологій надає уроків хімії особливу привабливість, є одним із способів розвитку пізнавальних і творчих інтересів учнів до хімії як до науки, а так само сприяє активізації розумової діяльності учнів, що підтверджує гіпотезу роботи.  Інноваційні технології сприяють підвищенню ефективності навчання предмету хімії, комунікативних якостей особистості.

Перелік використаних джерел:

 1. Тимченко А.А. Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: Монографія / А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, Г.О. Заспа, Д.П. Тупицький, О.В. Тьорло – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 300 с.
 2. Триус Ю.В. Використання системи електронного навчання MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. Герасименко / За ред. Ю.В. Триуса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 200 с.
 3. Франчук В.М. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE /. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 58 с.
 4. Смірнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник/ Є.М. Смірнова – Трибульска – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.
 5. Смирнова-Трибульская Е.Н. Основи формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: [монография] / Євгенія Миколаївна Смірнова-Трибульская. – Херсон: Айлант, 2007. – 704 с.
 6. Триус Ю.В., Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. / Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П.//Педрада. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – №12(19). – С. 53 –62.
 7. http://zavantag.com/

Comments

 1. Софіє Іванівно,дякую за цікаву,змістовну статтю.Погоджуюсь,що виконання будь-якого завдання за допомогою комп’ютера створює умови для підвищення інтенсивності уроку,сприяє індивідуалізації навчання.Знаю,що саме такі: захоплюючі,нестандартні-є Ваші уроки. Подальших творчих успіхів Вам,здійснення мрій!

 2. Дякую за змістовну статтю. Перспективи дистанційного навчання в тому, що має бути вирішено першочергове завдання – вибір методів використання елементів дистанційного навчання школярів: доцільно послідовно розглянути варіанти побудови елементів дистанційного навчання для різних навчальних рівнів. Це дозволить більш чітко окреслити вимоги до дистанційного навчання з урахуванням доцільності, можливості й економічних чинників.

 3. Стаття дуже цікава!Привернула увагу модель змішаного навчання. Дійсно навчання за такими типами цікавіше, ефективніше та результативніше. Дякую, за змістовну статтю! Успіхів у професійній діяльності!!!

 4. Сповіщення: tinder no response second message
 5. Сповіщення: baltic dating free

Залишити відповідь