БОНДАР МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ | ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель математики
Долинівської філії комунального закладу “Гайворонський ліцей №1”
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Анотація: В статті розкрито технологію організації дистанційного навчання на уроках математики.

Видатний чеський педагог Я.А.Коменський говорив: «Усіма можливими способами треба запалювати в дітях палке прагнення до знань і до учіння. Прагнення до учіння збуджується… самими навчальними предметами, методом навчання» [1, с.92].

Оцінюючи останні тенденції еволюції сучасного суспільства можна зробити висновок, що воно є інформаційним. Основою соціально-економічного розвитку даного суспільства є не матеріальне виробництво, а виробництво інформації та знань. Економічний і технологічний розвиток будь-якої країни, добробут її населення пропорційно залежить від рівня освіти, знань, навичок, умінь і кваліфікації активної частини населення даної держави. Наявність високої кваліфікації робить людей більш стійкими до можливих змін типу і профілю роботи, дає їм можливість швидше працевлаштуватися у випадку втрати роботи, робить їх більш гнучкими до зміни ситуації на ринку праці і в економіці країни загалом. Розвиток високих технологій у все більших і більших масштабах підвищує попит на інтелектуальність в освіті людей. Це кардинально змінює інституційний статус системи освіти в суспільстві. Освіта стає інструментом капіталу у боротьбі за ринок.

Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання учням можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні технології.

Педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Прямим продуктом інновацій є: нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні. Побічним продуктом інновацій є: зростання педагогічної майстерності вчителя, рівня його культури, мислення, світогляду. [1. ст. 19]

Впровадження дистанційних технологій у навчальний процес спрямоване на глибше розуміння навчального матеріалу; формування таких компетенцій як: комунікативні (безпосереднє спілкування за допомогою засобів мережі), інформаційні (пошук інформації з різних джерел та можливість її критичного осмислення), самоосвіти (вміння навчатись самостійно). Як показує практика, якщо учень не навчиться самостійно приймати рішення, визначати зміст своєї навчальної діяльності та знаходити засоби її реалізації, він не зможе якісно оволодіти тією чи іншою дисципліною. Окрім того, дистанційне навчання виконує й виховну функцію – сприяє формуванню провідних якостей особистості: активність, самостійність, самовдосконалення, творчість.

Відразу потрібно зазначити, що в реальному житті в різних країнам ці форми навчання реалізуються по-різному, і не рідко ознаки певної форми навчання на практиці дуже суттєво відрізняються від теоретичної бази. Тому спочатку дам оцінку теоретичним засадам кожної з форм, а вже потім оцінимо як вони реалізуються в реаліях нашого життя і встановимо яка краще дає змогу оволодіти знаннями дисципліни, яка нас цікавить.

Денна форма навчання – це форма навчання, за якою надання освітніх послуг відбувається шляхом взаємодії вчителів закладу з учнями в умовах денної форми навчання.

Денна форма навчання передбачає:
– безпосереднє спілкування з вчителями;
– виконання практичних й лабораторних робіт;
– навчання у комп’ютерних класах;
– користування бібліотечними фондами закладу.

Головними недоліками є: великі затрати часу; необхідність регулярного відвідування; чітко встановлений графік занять, що майже унеможливлює успішне поєднання їх з будь-якою іншою діяльністю.

Дистанційна освіта передбачає використання освітніх технологій із найсучаснішими методиками навчання, технічними засобами зв’язку та передачі інформації.

Студенти дистанційної форми навчання мають змогу:

 • навчатися в зручний час, у зручному місці;
 • навчатися незалежно від стану здоров’я;
 • одночасно навчатися та займатися іншим видом діяльності.

Недоліки дистанційної форми навчання в Україні:

 • низька пропускна спроможність електронної мережі для проведення навчальних телеконференцій;
 • невисокий рівень комп’ютеризації суспільства та системи навчальних закладів;
 • відсутність підготовки педагогічних кадрів до застосування у навчанні учнів телекомунікаційних мереж та інформаційних технологій.

Мова також є особливим аспектом розвитку мислення. Розвиток мовлення дитини значно впливає на її розумові здібності та розвиненість мисленнєвих операцій. Тому плануючи уроки математики варто продумувати методи розвитку мови та спілкування. Спілкування реалізує не лише комунікативні потреби, а виявляє пізнавальні та когнітивні особливості людини. Перехід від внутрішньої мови та зовнішньої – ефективний прийом у навчанні: «Розмірковуй вголос» і дитина знаходить потрібне рішення проблеми, навіть без підказок. [2, ст.12]

Відомо, що будь-який урок — це складне педагогічне явище, витвір вчителя, на якому учні демонструють свої знання, уміння та навички. Особливими є уроки математики.
Однією з головних цілей навчання математиці є підготовка учнів до повсякденного життя, а також розвиток їх особистості засобами математики.  Так, в Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти зазначено, що «основною метою освітньої галузі «Математика» є формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності у сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції».[3]

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень є активним і рівноправним учасником освітньої діяльності. [4]

Перелік використаних джерел:

 1. Формирование познавательных интересов учащихся – М.: Педагогика, 1979. – 160 с.
 2. Розвиток особистості на уроках математики / Олександра Руденко. – К.: Шк. Світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392).
 4. Мадзігон В.М., Лапінський В.В., Дорошенко Ю.О. Педагогічні аспекти створення і використання електронних засобів навчання // Проблеми сучасного підручника: Зб.наук.праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип.4. – с.70-81.

Comments

 1. Цілком погоджуюсь,Максиме Валерійовичу,з Вами,що дистанційне навчання виконує й виховну функцію – сприяє формуванню провідних якостей особистості: активність, самостійність, самовдосконалення, творчість.Дякую за цікаву статтю.Творчих Вам успіхів!!!!

 2. Максиме Валерійовичу, я повністю погоджуюся з Вами, що інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації, а і надають нові можливості для творчого самовираження, як педагогам, так і учням.

 3. Цікава та актуальна стаття! А співвідношення переваг та недоліків змушує задуматись… Проте дистанційне навчання – навчання майбутнього. Дякую, за Вашу роботу! Бажаю успіхів у професійній діяльності!!!

 4. Сповіщення: dating christian sites free

Залишити відповідь