ЗЛАГОДНЮК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Учитель математики
Солгутівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Гайворонського району
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Актуальність теми пов’язана із сучасними тенденціями в педагогіці. В наш час як теоретична так і практична педагогіка характеризується переосмисленням й зміною багатьох поглядів і підходів, відмовою від деяких застарілих традицій і стереотипів. Сьогодення потребує від педагога – практика високого професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання та виховання, бажання та вміння постійно вчитися та самовдосконалюватися . Не можнанавчитилюдинувсуперечїїволі, тому єдинийвихід для нас, вчителів, – пробудитиінтерес до навчання, зацікавитиучнів. Підняти кожного учня з категоріїлюдини, яку навчають до категоріїколеги по процесунавчання – особистості, яка навчається, набуваєдосвіду.Томуактуальнимпитаннямсьогодення є використанняінноваційнихтехнологій на уроках математики. Аджесамеїхвмілезастосуваннядопоможевчителювироститиконкурентоспроможнулюдину.Поняття «інновація» визначається як нововведення, прирощення, сприяюче якісної зміни освітнього середовища.

Інноваційна діяльність розглядається як перехід системи з одного стану в інший, що забезпечує підвищення якості освіти.Введенняновихтехнологій вносить радикальнізміни в систему освіти: ранішеїї центром буввчитель, а тепер – учень. Цедаєможливість кожному учневінавчатися у відповідному для ньоготемпі і на тому рівні, якийвідповідаєйогоздібностям. Задача вчителяполягає у формуванніключовихпредметних компетентностей учнівпід час вивченняматематики.Саме цьому сприяють різноманітні інноваційні форми роботи та технології навчання математики.

В практику своєї роботи я впроваджуюнаступні інноваційні технології:

1). Проблемне навчання – організація навчального процесу, що передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність учнів у її розв’язанні

2). Групові (колективні)технології навчання – робота в парі; в групахрізнорівневого складу.

3). Технологія проектного навчання – дидактична мета досягається через детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершитися реальним практичним результатом (проектом).

5). Ігрова технологія навчання.

Видатний педагог Василь ОлександровичСухомлинськийпромовив фразу, яка стала основою всього того, щомістить у собігра. Вінніби закликав: «Навчайте  граючись, а граючисьнавчайте». Ось такийпростийвираз, а містить у собінеабиякутаємницю, яку Сухомлинськийпропонуєрозкрити перед дітьми.Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавими і захоплюючими не тільки роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але й буденні кроки з вивчення предменів. Цікавість умовного світу гри робить позитивною, емоційно забарвленою монотонну діяльність із запам’ятовування, повторення, закріплення чи засвоєння інформації, а емоційність ігрового дійства активізує всі психічні процеси і функції дитини.В своїй роботі я практикую такі ігри:“Хто швидше”,”Десант”,”Математичне  лото” , “Ромашка”,”Сонечко”,”Вікторина”,”Математичне дерево”,”Магічні квадрати”,”Знайди помилку”,”Розгадування кросвордів” “Вірю-не вірю”,”Так або Ні”.Велику роль приділяю виробленню навичок усної лічби.Усний рахунок проводжу у формі гри.

Я хочу зупинитися на проектній технології, так як метод проектів я застосовую на уроках та в позаурочний час.

«Усіма можливими способами треба запалювати в дітях палке прагнення до знань і до уміння. Прагнення до уміння збуджується самими навчальними предметами, методом навчання» — так говорив видатний чеський педагог Я. А. Каменський.

Відчути свою спроможність, успішність, комфортність на уроці дає використання сучасних технологій, а саме — проектної. Сучасна назва — проект, уже підвищує інтерес учнів до вивчення математики.

Метод проектів має велике значення для розвитку життєвої, соціальної, інформаційної, предметної компетентностей учня.Метод дозволяє:

 1. Перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання;
 2. Забезпечити продуктивний зв’язок теорії та практики у процесі навчання;
 3. Набути життєвого досвіду;
 4. Розвивати вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал;
 5. Здійснювати організовану пошукову, дослідницьку діяльність на підставі спільної праці учнів;
 6. Навчити учнів самостійно працювати з додатковою літературою;
 7. Вчити вміння самостійно працювати над творчими завданнями;
 8. Підвищувати інтерес учнів до вивчення математики;
 9. Виховувати повагу, вміння працювати в колективі;
 10. Формувати власну життєву позицію.

На початку навчального року, аналізуючиможливостінавчальногоматеріалу з математики щодовикористанняпроектноїтехнології, створюю банк тем з різноїступеніскладності. У тематиціпроектнихзавданьвраховуютьсяіндивідуальніособливостіпізнавальноїдіяльностіучнів.Учням надаю можливість вибрати тему проекту, організаційну форму її виконання (індивідуальну або групову), ступінь ускладненості проектної діяльності. Дляорганізаціїпроектуваннявизначаємо мету, плануємо результат і формизахисту.Вважаю, що у процесі спільної діяльності під час роботи над проектом в учнів формуються такі якості, як уміння працювати в колективі, брати відповідальність за вибір, рішення, розділяти відповідальність, аналізувати результати діяльності, підкоряти свій темперамент, характер, час інтересам спільної справи.Досвідроботи з методу проектівпоказує,щоучніможутьвиступатиактивнимиучасникамипроцесустворення проекту, вироблятисвійвласнийпогляд на інформацію, намічати мету й задачі й шукати шляхи їхньогорішення.Зучнями,які відвідують гурток «Цікава математика» ми підготувалидуже багато цікавих проектів.Я хочу зупинитись на одному з проектів  «Математика- наука прикладна»( Додаток – презентація)

Метод проектівпередбачаєдужевеликупідготовчу роботу. На мійпогляд, йогокращевикористовувати при узагальненні та систематизаціїматеріалу.Цей проект бувпобудованийнаоснові теми «Звичайні дроби». Він дав можливість:

 1. Активізувати пізнавальну діяльність учнів
 2. Сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів
 3. Формувати навички дослідницької діяльності на основі спільної праці
 4. Формувати вміння генерувати ідеї, працювати в групі
 5. Прищеплювати навички роботи з додатковими джерелами інформації.

Гуртківці об’єдналися у три  групи :мандрівники в минуле,дослідники,журналісти.Кожнагрупа оформила результатисвоєїроботи у виглядіпрезентації. У процесіроботи над проектом учнівчилисьсистематизуватиматеріал, виділяти головне, суттєве. Прироботі в групі у них виховуєтьсяпочуттяколективізму, співпереживання, взаємодопомоги, взаємовиручки. Учніздобувалинавичкиробити з PowerPoint, , навчилисьзнаходитинеобхіднуінформацію в Інтернеті. Вони довели собі, що без математики неможливауспішнадіяльністьлюдини.

На сучасному етапі розвитку освіти проектна технологія навчання набуває все більшого розповсюдження у процесі загальноосвітньої підготовки школярів.

Для педагогів-практиків та науковців проектне навчання має велику цінність як засіб відірватися від „знаннєвої” освіти та перейти до прагматичного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходу  у навчанні.

Отже, використання на уроках математики інноваційних технологій сприяє професійному зростанню вчителя, змінює атмосферу на уроці, викликає робочий настрій у дітей, і як наслідок, покращується якість набутих знань.

Бібліографія:

 1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій /Автор – укладач Н.П.Наволокова.- 2-ге вид. – Х.:Вид.група «Основа»,2012.- 176 с.
 2. Нікітіна Є.Л.Застосування інноваційних технологій на уроках математики та у позаурочний час [Електронний ресурс]http://dpl-dnr.at.ua/publ/zastosuvannja_innovacijnikh_tekhnologij_na_urokakh_matematiki_ta_u_pozaurochnij_chas/1-1-0-6
 3. Дидактичні ігри на уроках математики. 5=6 класи/Уклад.І.С.Маркова . –Х.:Вид.група «Основа»,2006.- 128 с.

Comments

 1. Погоджуюсь з Вами, що проектна діяльність органічно ввійшла в навчально-виховний процес нашої школи, вона спонукає дітей до пізнавальної активності, дослідницької діяльності, зближує, згуртовує дитячий колектив. Нових цікавих ідей Вам для творчих проектів, сил та наснаги, сердечно зичу Вам:)))

 2. Бажаю Вам успіхів у реалізації своїх ідей у рсвітньому процесі.(згідно нового Закону України “Про Освіту”) Стаття цікава і змістовна.

 3. Сучасний світ говорить мовою проектів. Сучасний учень вимагає чогось нового, цікавого. Саме метод проектів активізує пізнавальну діяльність, дає змогу відчути радість успіху навіть “слабкому” учню. Дякую за статтю. Успіхів Вам!

 4. На сьогоднішній день у системі освіти особливо актуальним є впровадження інноваційних методів навчання. Одним із таких методів, який набув особливого поширення у загальноосвітніх закладах є метод навчальних проектів. Тема актуальна.

 5. Погоджуюсь з Вами, що метод проектів має велике значення для розвитку життєвої, інформаційної, предметної компетентностей учня та даний метод дозволяє перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання та підвищує інтерес учнів до вивчення математики. Дякую за змістовну статтю.

 6. Проект ” Музика і математика”, який презентували ваші гуртківці на районному семінарі вчителів математики був цікавий, насичений, корисний для учнів та вчителів. Олена Григорівно! У вас уже є досвід використання методу проектів не тільки в урочній системі навчання а і в позаурочний час. Дякую за цікавий матеріал.

 7. Проектна діяльність на уроках математики підвищує пізнавальну активність учнів і спонукає їх до вивчення такої складної та цікавої науки. Бажаю успіхів і втілення всіх Ваших проектів!

Залишити відповідь