ВРАДІЙ ТАМАРА АНАТОЛІЇВНА | STEM-ОСВІТА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИвчитель початкових класів
Добровеличківська загальноосвітня школа I-III ступенів №1
Добровеличківської районної державної адміністрації
Кіровоградської області

STEM-ОСВІТА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

В статті обґрунтована актуальність впровадження STEM-освіти в початковій школі. Автор вказує на те, що провідними принципами  STEM-освіти є інтеграція та дослідницько-проектна діяльність. Та намагається провести паралель між STEM-освітою та Програмою «Крок за кроком», яка базується на тих же принципах.

Основними ключовими компетентностями концепції «Нової української школи» є: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя.

Яка технологія могла б максимально забезпечити розвиток та реалізацію цих компетентностей? Основою для їх успішного засвоєння є  STEM-освіта, сутність якої виявляється у поєднанні міждисциплінарних практик,  орієнтованих підходів до вивчення природничо-математичних дисциплін  + дослідницько-проектна  діяльність +  інноваційні технології  +  мистецькі дисципліни + лего-конструювання  + співпраця + самореалізація. STEM (від англ. Science – природничі науки, Technology – технології, Engineering – інженерія, проектування, дизайн, Mathematics – математика).

В умовах сьогодення STEM-освіта широко запроваджується в середній та старшій школі, де учні  вивчають фізику, хімію, біологію, геометрію, алгебру, астрономію, інформатику, географію. Розвиток компетентностей з цих предметів уже вимагає дослідницьких методів, інтеграції, побудови графіків, таблиць, оформлення робіт з використанням ІКТ технологій, застосування набутих навичок в житті тощо. Для цього новітніми засобами обладнуються кабінети, діти залучаються до науково-дослідницьких гуртків, гуртків з роботехніки, мають змогу реалізовувати свої напрацювання через різноманітні конкурси, олімпіади, МАН. Але жоден учень середньої та старшої школи не може в одну мить стати успішним не маючи твердого підґрунтя початкової школи. Тож постає питання: чи може початкова школа стати стартовою для розвитку STEM-освіти?

Провідними принципами  STEM-освіти є інтеграція та дослідницько-проектна діяльність. В свій час для початківців було презентовано Програму «Крок за кроком», нагальним  завданням якої стала  необхідність створення нової освітньої моделі, яка допоможе дитині вже з першого року навчання в школі усвідомити, що все в житті взаємозалежне та взаємопов’язане. Ця програма за своїми підходами, принципами, методами, формами роботи дуже співзвучна зі STEM-освітою.

Програма передбачає, зокрема тематичне навчання – інтеграція змісту різних предметів навколо певної теми, цікавої для учнів. Тематичне навчання використовує навчальний план таким чином, щоб учні бачили зв’язок між різними предметами та практичним застосуванням цих знань у житті.

Процес тематичного навчання починається з обрання теми, яка буде опрацьовуватися з дітьми. До участі в обговоренні, постановці цілей та завдань, обміні досвідом запрошуються батьки. Далі вчитель, разом з батьками, планує проміжок часу, відведений для вивчення даної теми.

Наступний, не менш важливий, крок – добір матеріалу , з яким матимуть справу діти (пізнавальні та художні книжки, кінофільми, інтерв’ю з цікавими людьми, Інтернет-ресурси, власний досвід, тощо). Для того, щоб обрана тема була опрацьована, реалізовуючи зміст різних предметів і забезпечуючи успіх кожній дитині, розробляється план-сітка, яка відображає концепції розвитку. Схема допомагає вчителеві і учням намалювати карту взаємозв’язків. Здійснюючи процес формування схеми, вчитель пов’язує короткі за часом цілі з довгостроковими, інтереси та потреби дітей, а також попередні навчальні заняття з новими.  Створення схематичного плану теми дозволяє вчителю вільно обдумувати те, що має вивчатися та які заняття можна включити. За допомогою схеми легко встановлювати взаємозв’язки між предметними розділами.

Так як в STEM-освіті, так і Програмі «Крок за кроком» в класі організовуються центри, які забезпечуються усіма можливими предметами, наочними посібниками, засобами необхідними для роботи. Центри містять наступні відділи: читання, письма, математики, мистецтва. В центрі грамоти можна зустріти підручники, художню літературу, картки для читання. В центрі письма – прилади для письма (ручки, маркери, олівці, крейда), папір, клей, словники, картки для індивідуальної та самостійної роботи. Речі для рахування, геометричні фігури, лінійки, головоломки, ігри (куплені або зроблені вдома) і т.і. можна побачити в центрі математики.  Найчисельнішим є центр мистецтва. У ньому розміщені фарби, пензлі, олівці, фломастери, пластилін, папір, ножиці, клей, конструктори, тощо. STEM-освіта додає до цього переліку  використання конструкторів, робото-технічних систем, моделей, вимірювальних комплексів та датчиків, лабораторних приладів, електронних пристроїв (3D- принтерів, комп’ютерів, цифрових проекторів, проекційних екранів, інтерактивних дошок тощо).

В процесі вивчення теми активізується  науково-дослідницька діяльність молодших школярів: проводяться  досліди, спостереження, опитування, задовольняючи природню допитливість дітей.  Завдяки цьому вони розширюють своє уявлення про світ, оволодівають основними формами пізнання, засобами диференціації та узагальнення досвіду, зокрема причинно- наслідковими і часовими відношеннями. У школярів формуються елементарні дослідницькі  компетентності, як важливе підґрунтя для подальшого навчання.

Сьогодні на допомогу учням та педагогам приходять відкриті освітні інтернет-ресурси, які є доповненням до традиційних засобів навчання.  Освітні сайти, віртуальні лабораторії, імітаційні тренажери, інтерактивні музеї роблять проведення дослідних експериментів доступними, а процес навчання творчим. Так, використання якісних освітніх інтернет- ресурсів, з одного боку, створює позитивну мотивацію до опанування учнями STEM дисциплінами, а з іншого – сприяє колективній навчальній діяльності усіх суб’єктів освітнього процесу.

Вивчення теми закінчується тематичним днем, коли всі предмети підпорядковані одній темі (урок позакласного читання, урок розвитку зв’язного мовлення, математика або природознавство, трудове навчання або образотворче мистецтво). Де в  ході діяльності  оцінюється передусім рівень розвитку школяра. Вчителем застосовуються такі методи і форми роботи, як спостереження, анкетування батьків, тестування учнів, оцінювання добірок самостійних робіт, усне опитування, контрольні завдання. Особлива увага приділяється само оцінюванню учнів. Щоб відстежити динаміку розвитку дитини у процесі навчання, для кожного учня заводиться «порт фоліо», в якому зберігаються його найкращі роботи. Результати спостережень вчитель повідомляє батькам. Тематичний день є своєрідним підсумком усіє діяльності учнів в межах вивчення однієї теми.

Подібне ми спостерігаємо і в STEM-освіті. Коли програмовий матеріал різних навчальних предметів дозволяє інтегрувати його в межах одного навчального дня, можуть організовуватися «тематичні дні», коли всі уроки за розкладом спрямовують на реалізацію єдиної навчально-виховної мети, досягнення конкретного результату.  При цьому створюються педагогічні умови для здобуття результативного індивідуального досвіду проектної діяльності  та формування соціальних компетенцій, які дозволяють пройти технологічний алгоритм від зародження інноваційної ідеї до створення комерційного продукту – стартапу та уміння  презентувати його потенційним інвесторам.

Важливим елементом Програми «Крок за кроком» як і STEM-освіти є залучення батьківської та громадської спільноти до безпосередньої участі у навчально-виховному процесі, побудови  партнерських стосунків між школою родиною та громадою. А процес реалізації освітніх STEM-проектів передбачає активну взаємодію з фахівцям  різного профілю у розробці спеціального середовища навчання з використанням ІКТ.

Для того, щоб зацікавити учнів початкових класів реалізувати себе у науково-технічній сфері, вчителі можуть пропонувати брати участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях, турнірах, наукових пікніках, фестивалях та інших інтелектуальних змаганнях, підготовлених самостійно та тих, які проводяться  за підтримки Міністерства освіти і науки України, наприклад: міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», міжнародний ІТ-конкурс «Бобер», змаганнях з робототехніки «DRON», «Robotika», «Robotraffic» тощо.

Ідея інтегрованого навчання нині надзвичайно актуальна. В перспективі інтеграція як дидактичний засіб має втілитись у навчальні предмети у формі їх об’єднання і представлення єдиним цілим, тобто сконструювати інтегровані навчальні курси, на основі яких має розгортатися навчальний процес. Цей підхід має  на меті інформаційне й емоційне збагачення сприймання, мислення і почуттів учнів за рахунок використання цікавого матеріалу, що дає змогу різнобічно пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань, формування навчальних компетентностей якісно нового рівня. Забезпечити інтеграцію предметів покликаний новий Державний стандарт початкової загальної освіти.

Література
1. STEM-освіта – Інститут модернізації змісту освіти
imzo.gov.ua/stem-osvita
2. Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік/ osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880
3. 5 питань про STEM-освіту: що воно таке і чому змінює долю наших…/
hobbytech.com.ua/5-питань-про-…
4. Кейт Брук Уолш. Особистісно орієнтоване навчання. «Крок за кроком». Програма для дітей та їх родин.-Київ, 2000. – с. 196 – 244
5. Нова українська школа | Міністерство освіти і науки України
mon.gov.ua/activity/education/…
6. Новий Державний стандарт початкової загальної освіти/ mon.gov.ua/…/2017/08/…/novij-derzhavnij-standart-pochatkovoyi-zagalnoyi-osviti.p…

Comments

 1. Сповіщення: how to tinder for guys
 2. Сповіщення: qatar dating site free
 3. Сповіщення: totally free lesbian dating site
 4. Сповіщення: free trial phone dating numbers
 5. Сповіщення: classified dating site free
 6. Сповіщення: completely free dating sites in usa
 7. Сповіщення: free christian dating over 50
 8. Сповіщення: is oasis dating really free
 9. Сповіщення: cowboy dating sites free
 10. Сповіщення: seattle free dating sites
 11. Сповіщення: safest free dating site
 12. Сповіщення: 100 free usa dating site
 13. Сповіщення: free polish dating websites
 14. Сповіщення: free dating sities
 15. Сповіщення: free no subscription dating
 16. Сповіщення: foods to eat on a keto diet
 17. Сповіщення: vegetarian keto meal plan
 18. Сповіщення: keto macros calculator
 19. Сповіщення: gay dating sites in canada
 20. Сповіщення: gay dating sites teen
 21. Сповіщення: find over 50 gay dating
 22. Сповіщення: gay teenage dating website
 23. Сповіщення: gay dating looking for clingy
 24. Сповіщення: craigslist gay dating
 25. Сповіщення: gay dating no hookups
 26. Сповіщення: adam plus adam gay dating

Залишити відповідь