ВОЄВОДІНА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ

Андріяшевська Наталія ІванівнаУчитель географії та біології
Олександрівської філії КЗ «Олександрівське НВО№1»

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ

В статті розповідається про застосування різних технологій та методів навчання на різних етапах уроку. Про ефективність та доцільність застосування розглянутих методів на уроках біології. В статті показано, що використання різних методів позитивно впливає на навчання та розвиток учнів.

 

Визначною особливістю сучасності є розвиток інформаційних технологій, бурхливе нагромадження,безперервне оновлення,ускладнення наукової інформації, вторгнення її в усі сфери життя та діяльності людини. Нині неможливо не навчатися протягом життя в безпосередньому практичному розумінні цих слів.  Усе це не могло не позначитись на характері навчання підростаючих поколінь,на змісті навчальних програм,підручників, навчально-методичних посібників. Сучасна школа повинна не просто дати дитині суму знань,умінь та навичок, а зробити її компетентною, тобто здатною самостійно здобувати й використовувати знання в різних життєвих ситуаціях; готовою брати на себе відповідальність, активною в суспільному житті. Все це потребує переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня і проведення цієї ідеї через усі компоненти навчання – від цілей, змісту, навчальної взаємодії, форм, методів,технологій навчання до оцінювання навчальних досягнень учнів. Тож готуючись до уроків географії та біології слід враховувати комплекс прийомів, методів та засобів, які допомагають підвищувати інтерес до предмета та пізнавальну активність учнів.

Кожен урок має починатися зі вступної частини, завданням якої є організаціядіяльностіучнів, спрямованої на актуалізацію й мотивацію навчання.  Така вступна частина уроку має на меті: актуалізувати (оживити) в пам’яті учнів уже наявні знання;  неформальним шляхом оцінити те, що вони вже знають (у тому числі їхні помилкові уявлення чи ідеї);представити контекст для того, щоб вони зрозуміли нові ідеї; сфокусувати увагу учнів на проблемі та викли­кати інтерес до обговорюваної теми;  установити завдання навчання; представити учням тему й очікувані результати навчання. На цьому етапі доречно використовувати прийоми: «Мікрофон», що дає можливість максимально залучити учнів до навчальної діяльності; «Мозковий штурм» – вироблення спільними зусиллями кількох рішень конкретної проблеми,збирання якомога більшої кількості ідей; «Незакінчене речення» – можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлювання власних ідей, порівнювати їх з іншими [1].

У своїй практичній діяльності на даному етапі застосовую:

«Бліц-опитування» – перший учень ставить коротке запитання другому. Другий – третьому і т.д; «Знайди помилку» – читаючи текст допускаю помилки:

Плазуни здебільшого теплокровні (холоднокровні) тварини. Розмноження і розвиток плазунів пов’язані з водою(суходолом)–(на уроках у 7 класі);

«Закінчити речення» – Клітини кісткової тканини називаються…; Гнучкість і пружність кісткам надають… – (на уроках біології у 8 класі) .

На  етапі вивчення нового матеріалу постає ряд завдань:

виявлення учнями ключових, основних положень навчального  матеріалу, що засвоюється; організацію активного мислення; формулювання ними висновків і узагальнень щодо матеріалу; поєднання змісту уроку з особистим досвідом учнів;  постановку запитань до вивченого на уроці матеріалу.

Методи ,що застосовую: «Навчаючи – вчуся» – створює в учнів уявлення про загальну картину понять і фактів, а також викликає певні запитання та підвищує інтерес до навчання; «Робота в парах» – розвиває навички спілкування, вміння висловлюватись, критично мислити,вміння переконувати і вести дискусію; «Робота в малих групах» – кожна група отримує окреме завдання. Завдання повинні бути сформульовані так, щоб можна було оцінити як вклад кожного учня у його виконання, так і всієї групи в цілому. Вивчаючи тему «Різноманітність водоростей» у 6 класі, розділяю учнів на 4 групи. Група 1 працює над дослідженням бурих, 2 – червоних, 3– діатомових водоростей. Група 4 працює над розкриттям  питання: «Значення водоростей в природі та для людини». Використовуючи матеріал підручника, додаткову наукову літературу, малюнки, таблиці учні дискутують, шукають відповіді на поставлені запитання, самостійно визначають ,хто з групи і на якому етапі буде відповідати. Такими видами роботи навчаю дітей співпраці в команді, допомагаю усвідомити власний внесок у спільну справу.

Будь-яка попередня діяльність має бути завершена. Проведення рефлексії має на меті: узагальнити,систематизувати основні ідеї; обмінятися думками;  виявити особисте ставлення до матеріалу та процесу навчання;  оцінити перебіг власного навчання, його результати; поставити додаткові запитання. Тож ефективно застосовую методи: «Карусель» – дає можливість залучити всіх учасників до активної роботи для обговорення проблемних запитань [1]. Наприклад,при вивченні теми «Будова і життєдіяльність плазунів» обговорюємо запитання: «Чому види тварин, які зовнішньо дуже подібні між собою, можуть належати до різних класів?»;

«Так і ні» – визначення власного ставлення щодо певних явищ і подій. Доречно використовувати згадані раніше види робіт: «Робота в парах», «Робота в групах».

Робота вчителя – постійний пошук. І саме від учителя вимагається велика майстерність, щоб підтримати стійкий інтерес до навчання.

Списоквикористаноїлітератури

  1. Пометун О. І. Сучасний урок.Інтерактивнітехнологіїнавчання / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – Київ: А.С.К., 2004. – 192 с.
  2. Андрєєва В. Н. Настільна книга педагога / В. Н. Андрєєва. – Харків: Основа, 2006. – 352 с.
  3. Наволокова Н. П. Практична педагогіка для вчителя / Н. П. Наволокова, В. М. Андрєєва. // Основа. – 2008. – С. 117.

Залишити відповідь