ТИЩУК РАЇСА ВІКТОРІВНА | «ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ДІЛОВУ ГРУ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Учитель інформатики
загальноосвітньої школи І-ІІІступенів с. Могильне
Гайворонського району
Кіровоградської області

«ФОРМУВАННЯ  ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ДІЛОВУ ГРУ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Анотація. У статті розглянуто поняття  «компетентність»  та використання ділової гри  як  інтерактивної технологій на уроках інформатики, висвітлено актуальність впровадження інтерактивного навчання. Наведено приклади застосування методів.

Ключові слова: інформатика, ІКТ-компетентності, інтерактивне навчання, інтерактивні технології, проектна діяльність, ділова гра.

У національній доктрині розвитку освіти одним із пріоритетних напрямків освіти є формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості. Удосконалення загальної середньої освіти спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями. Метою навчання курсу «Інформатика» за новою програмою 5-9 класів у зв’язку з переходом на новий Державний стандарт базової та повної середньої  освіти є формування і розвиток  предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства [3].

Так як в основу  змісту навчання інформатики покладено компетентнісний підхід, то постає питання: якими засобами треба формувати ІКТ-компетентність особистості? Нова програма передбачає формування у сучасних школярів предметної ІКТ-компетентності та ключової компетентності, зокрема інформаційно-комунікаційної, навчальної, комунікативної, математичної, соціальної, громадянської, здоров’язбережувальної.

Н. В. Морзе розглядає поняття «компетентність» як інтегративне утворення особистості, що інтегрує в собі знання, уміння, навички, досвід й особистісні властивості, які обумовлюють прагнення, здатність і готовність розв’язувати проблеми і завдання, що виникають в реальних життєвих ситуаціях, усвідомлюючи водночас значущість предмету і результату діяльності [2].

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичну діяльність, яка спрямована на розвиток життєво необхідних знань і умінь учнів. Компетентнісний підхід реалізовано в «Критеріях навчальних досягнень»  змісту освіти , який зазначений  в Державних стандартах .

Традиційні методи навчання не відповідають вимогам сьогоднішніх школярів  і відстають від вимог, що висуваються перед випускниками  суспільства. Існуюча система навчання не формує гнучкість мислення, не вчить адаптуватися до змін у сучасних умовах життя.  Головною формою організації навчання залишається урок, але сучасний урок, який має демократичний стиль. Урок, на якому діти вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де діти  висловлюють свою думку та уміють її доводити. Учитель повинен пам’ятати, що знати – це не означає зазубрити. Це означає усвідомити, запам’ятати, вміти використати у тій чи іншій життєвій ситуації свої знання. Для осучаснення  уроку застосовуються інтерактивні методи навчання, які передбачають таку організацію освітнього процесу, суть якого полягає в спільній діяльності учнів над освоєнням навчального матеріалу, в обміні знаннями, ідеями, способами діяльності.

Вивчаючи сучасні педагогічні теорії щодо організації навчального процесу, зупинилась на використанні методу проектів та ігрових технологій. Так як провідна роль в інтерактивному навчанні відводиться розвиваючим, частково-пошуковим, пошуковим і дослідницьким методам. На мою думку,  проекти можна виконувати як в рамках навчальної програми, так і на заняттях гуртка. Це може бути групова та індивідуальна робота дітей, в якій обов’язково відображаються міжпредметні зв’язки.

Використовуючи в навчанні метод проектів, учні осягають всю технологію вирішення завдань – від постановки проблеми до представлення результату. Кардинальна відмінність проектного навчання від класичних методів полягає в тому, що, в основному, на різних етапах учні діють самостійно (вчитель може виступати в ролі консультанта).

У свої практиці використовую найбільше ігрові  технології . Саме ділову гру, яка є методом пошуку рішень в умовній проблемній ситуації. Елементи ділової гри: розподіл за ролями, змагання, особливі правила тощо. Ділова гра застосовується як метод активного навчання її учасників з метою вироблення у них навичок прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування здібностей. [1].   В ігровій формі можна дати дітям той матеріал, який в традиційній формі освоюється дуже  слабо і без цікавості, провести неординарний узагальнюючий урок по темі. Випускникам школи необхідно адаптуватися в складному світі та скоріше за все їм не стільки потрібна сума  отриманих знань, скільки вміння їх знаходити самостійно.  Навчальна діяльність в школі  являє собою не просто процес передачі знань від учителя учневі, а простір, в якому школярі діють в контексті майбутньої професії.  Використання ділової гри наближає навчальний процес до реального життя, перевтілює учасників гри на конкретних дійових осіб , дає можливість проявити творчі здібності, задовольняє потреби в самореалізації, допомагає  засвоєнню матеріалу будь-якої складності, розвиває уміння та навики роботи в команді, лідерські здібності, розвиває продуктивне  мислення, спостережливість,  пам’ять  та  уяву.

Особливості ділової гри:

 • ситуація професійної діяльності та виробничі відносини;
 • проблемна ситуація;
 • рольові цілі та спільна мета всього колективу;
 • взаємодія учасників гри;
 • колективна діяльність.

На початку ділової гри ставиться проблемна ситуація, яка  розбивається на під- задачі, кожна з яких розв’язується на одному з етапів, останні етапи гри присвячені розв’язанню початкової проблеми. Протягом гри утворюється ланцюжок рішень, який спрямований на колективну діяльність. Під час вивчення текстового редактора Word  можна використати ділову гру  «Видавництво» . Під час цієї гри учні вчаться працювати у текстовому редакторі та випускають шкільну газету.

 Хід гри: 1. Створення ситуації   професійної діяльності . 2. Постановка завдання, рольові цілі та спільна мета всього колективу. 3. Розподіл учнів за ролями та обов’язками.  Взаємодія учасників гри . 4. Робота над випуском газети . 5. Випуск газети та представлення нового номеру .

Гра «Мультландія» використовується при  вивченні програми презентацій  PowerPoint .

 Хід гри: 1. Розподіл учнів на мультиплікаційні студії. 2. Обговорення в групах про створення мультиплікаційного фільму за мотивами українських казок  або власних. 3. Розподіл обов’язків  між  членами мультгрупи. 4. Робота над створенням мультфільму. 5. Представлення мультиплікації.

Гра «Менеджер»це розвиток фантазії, ділова взаємодія, заповзятість, розуміння  економічних понять, вміння працювати у програмі Microsoft PowerPoint, Excel. Словник гри : менеджер, виробництво, купівля та продаж, доходи, реклама, кредит, експерт,  атестація.

Завдання :

 • організувати діяльність підприємства чи організації, дати назву, створити товарний знак та випустити рекламу відповідно своєї діяльності;
 • надавати допомогу партнерам по бізнесу.

Обов’язки менеджерів:

 • ставитись до своєї діяльності відповідально;
 • ознайомитись із мовою професії (слова – професіоналізми).

Права менеджерів:

 • співпрацювати з іншими менеджерами ;
 • отримувати додатковий прибуток (бали) за вивчений матеріал з теми “Комп’ютерні презентації ”, який буде зарахований при атестації менеджерів;
 • при потребі отримати кредит ( звернутись у банк (банкіром якого є учитель) про надання кредиту не грошового, а  допомоги елементів створення реклами).

Між підприємцями та банком складається договір, який закріплюється двохсторонніми підписами. За кожну послугу банку підприємство зобов’язується  повернути 1% від прибутку (оцінки). Кожна послуга фіксується у таблиці надання кредиту. Це стимулює учнів самостійно вирішувати навчальні проблеми.

Етапи гри:  1. Організаційна частина. Визначення та створення підприємств, організацій.

 2.Основна частина. Робота над створенням реклами та товарного знаку підприємства.                                               3. Заключна частина. Захист та представлення презентацій організацій та товару На заключну частину гри   запрошується  експерт (учитель інформатики інших класів, або учитель економіки). Присутні на уроці захисту презентацій будуть покупцями  товару або відвідувачами організацій. Клієнти будуть надавати  бали (умовні грошові купюри) тим підприємствам , які їх зацікавить найбільше.                                                                                     4. Підсумок гри. Атестація менеджерів – визначення їх рівня професійної діяльності. Присвоєння титулу “Акула бізнесу”.  Даний титул  отримають  менеджери, які презентують свою справу або товар, заробивши на цьому  найбільший прибуток (високі бали).  Менеджерам видається сертифікат , який засвідчує їх кваліфікацію.

Навички й уміння , що одержує учень в процесі гри,  будуть доцільними та необхідними у подальшому житті. Застосування ігрових методів навчання під час уроків інформатики  підвищують ефективність уроку, поліпшують зацікавленість учнів до навчання та сприяють розвитку  життєвої компетентності  учнів.

   Бібліографія

 1. Вікепедія Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ділова_гра
 2. Н.В.Морзе, О.Г.Глазунова. Формування й оцінювання ІК-компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах впровадження дистанційних технологій. // Інформаційні технології і засоби навчання.– 2012. – №6 (32). [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/758/568#.UTiZ4dar63U
 3. Програма курсу «Інформатика». 5 – 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів.

Comments

 1. В даній статті зацікавили мене найбільше метод проектів на ділова гра. Раїсо Вікторівна, Ви – сучасний учитель, який, обираючи з різноманітних форм і методів навчання метод проектів та ділову гру забезпечуєте активну діяльність учнів. А всім відомо, що знання , отримані в активній діяльності, – найміцніші. Успіхів Вам!

 2. У сучасному суспільстві ділові якості повинні бути притаманними кожній людині, яка прагне досягти успіху. Ваші ділові ігри, шановна Раїсо Вікторівна, – це гарна мотивація як до вивчення окремих тем з інформатики так і до визначення своїх нахилів.
  Дякую за змістовний та цікавий матеріал. Успіхів Вам!

 3. Раїсо Вікторівно, дякую за цікаву та змістовну статтю. Описані Вами методи дійсно позитивно впливають на навчальну діяльність, розвичаючи логічне мислення, креативність. Саме такий метод, як ділова гра, формує ключові компетентності в учнів,які стануть дуже необхідними в подальшому дорослому житті. Саме такий вид діяльності, як гра, на уроці надає надзвичайно широкий спектр творчих ідей для вчителя та дітей. Граючись, діти здобувають важливі знання та навички, у них формується стресостійкість, лідерські якості, бажання готуватися до наступних уроків краще, більш результативно. Впевнена, що Ваші уроки надзвичайно креативні та творчі. Бажаю успіхів та творчого натхнення!

 4. Ділова гра на уроці інформатики виконує не тільки навчальну функцію в оволодінні новими знаннями та практичними навичками, а й формує основні компетентності людини ХХІ століття. У статті поданий змістовний матеріал. Дякую.

Залишити відповідь