ТАРАНЕЦЬ ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Учитель математики
Знамʼянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Т.Г. Шевченка

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Інформаційно-комунікаційні технології, які стрімко розвиваються, вимагають від сучасної школи введення нових підходів до навчання, що забезпечують розвиток комунікативних, творчих та професійних знань, потребу в саморозвитку. Введення таких технологій в навчальний процес переходить на новий етап –впровадження нових мультимедійних навчальних матеріалів. На сьогодні створено велику кількість різноманітних інформаційних ресурсів, які значно підвищили якість навчальної діяльності.

Але відомо, що для ефективного впровадження методів інтерактивного навчання необхідна велика і серйозна робота з підготовки методичної та інформаційної бази для організації сучасного процесу навчання. На даний момент в інформаційному просторі шкіл є протиріччя між більш широкою сферою  застосування інтерактивних технологій, як засобів навчання, та відсутністю навчально-методичного забезпечення, яке враховувало б:

  • вимоги до організації сучасного процесу навчання – електронне навчання, змішане навчання, технології дистанційного навчання і т.п.;
  • вікові особливості учнів;
  • особливості цифрових поколінь;
  • сучасні тенденції в організації навчального процесу в школах;
  • специфіку кожного шкільного предмета.

Дане протиріччя визначило необхідність розробки мультимедійних засобів, котрі враховують вищевказані особливості та тенденції.

Доцільність використання мультимедіа засобів в процесі навчання підтверджується тим, що при вивченні та засвоєнні інформації запам’ятовується 20% того, що побачили, 30% того, що почули, і практично 80% того, що почули і побачили одночасно. Тобто для ефективного вивчення навчального матеріалу необхідно використати всі канали сприйняття інформації учнів, якщо правильно використовувати дані засоби під час навчання , то відсоток засвоєного матеріалу може сягнути більше 75%.

Впровадження мультимедіа засобів в процес навчання дозволяє реалізувати змішану модель навчання, яка направлена на цілеспрямовану, інтенсивну, та контролюючу самостійну роботу учнів. З’являється можливість гнучкого підходу до навчання, вивчення певного цікавого модуля, зручний темп, час, місце для навчання, самостійно контролювати об’єм та швидкість вивчення матеріалу. Таким чином реалізація змішаної моделі навчання сприяє:

– підвищенню частки самостійної роботи учнів;

– враховує індивідуальні можливості учнів;

– підвищує мотивацію та якість навчання за рахунок різноманітних форм організації навчання; спільної роботи над проектами;

– розвитку в учнів більш осмисленого підходу до навчання.

Всі ми добре розуміємо, що мультимедіа є особливим видом комп’ютерних технологій, які об’єднують в собі як традиційну статичну візуальну інформацію (текст, графіка), так і динамічну (мова, музика, відеофрагменти, анімація), зумовивши можливість одночасної дії на зорові та слухові органи чуття учнів.

При використанні мультимедійних навчальних матеріалів також треба враховувати, що такий вид інформації призводить до розумового  та емоційного перевантаження учнів та різко зменшує час, необхідний для засвоєння матеріалу. В процесі такого навчання розвиваються здібності учнів сприймати інформацію з екрана, перекодовувати візуальний образ у вербальну систему, оцінювати якість та здійснювати вибірковість у користуванні інформацією.

З розвитком Іnternet з’явився новий вид мультимедіа засобів, орієнтованих на www-технології які можна використовувати для самостійної роботи учнів.

Мультимедійні засоби в освітній галузі повинні розв’язати задачі гуманізації освіти, підвищити ефективність навчального процесу, розвивати особистісні здібності учнів, значно збільшити можливості індивідуалізації та диференціації відкритого і дистанційного навчання за рахунок надання кожному учню персонального вчителя, роль якого виконує комп’ютер, визначити учня як активного суб’єкта пізнання, врахувати індивідуальні особливості учня, здійснити самостійну навчальну діяльність, в процесі якої учень займається самонавчанням та саморозвитком, прищепити учню навички роботи із сучасними технологіями, що сприяє його адаптації  до швидко мінливих соціальних умов для успішної реалізації своїх завдань.

Важливою умовою реалізації та впровадження мультимедійних технологій в навчальний процес є наявність спеціально обладнаних класів з мультимедійним проектором, комп’ютером для вчителя, екраном та мультимедійною дошкою, а також наявність доступного середовища, в якому відбувається навчальний процес(комп’ютерних класів, електронних бібліотек, медіатеки, доступу до Internet).

Але вчителю, який використовує ІКТ на уроках не варто забувати, що основою навчального процесу є педагогічні технології. Інформаційні навчальні ресурси повинні не замінити їх, а допомогти стати більш результативними. Вони повинні оптимізувати роботу вчителя, щоб навчальний процес став більш ефективним. Інформаційні технології покликані розвантажити вчителя і допомогти йому зосередитися на індивідуальній та творчій роботі-відповідати на нестандартні питання «активних» учнів, і навпаки, намагатися «підтягнути» слабких та пасивних.

Таким чином, використання мультимедійних технологій в навчальному процесі дозволяє перейти від пасивного до активного методу реалізації навчальної діяльності, під час якої учень- головний учасник процесу навчання.

При підборі мультимедійного засобу навчання вчителю треба знати, що  мультимедіа технології повинні відповідати меті навчання і органічно вливатися в навчальний процес.

На останок хочеться сказати, що сучасний вчитель повинен вміти працювати з сучасними засобами навчання вже тільки тому, щоб забезпечити одне із основних прав – право на якісну освіту. Сьогодні вчитель, який працює в межах «крейдової технології», значно поступається своїм колегам, які проводять уроки з використанням мультимедійного проектора, електронної дошки та комп’ютера, що забезпечує вихід в Internet.

Література:

  1. Молянинова О.Г.Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования): Монография. -Красноярск: Изд. КрасГУ. 2002. 300 с.
  2. Шлыкова О.В.Культурный феномен мультимедиа и его возможности для учебного курса в гуманитарном вузе // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института. М. 2003. C. 144-152
  3. Пометун О., Пироженко Л. «Сучасний урок інтерактивнітехнологіїнавчання». К.: «Видавництво А.С.К.», 2004.

Comments

  1. Цілком згодна з Оксаною Анатоліївною, що для впровадження мультимедійних технологій в навчальний процес є наявність спеціально обладнаних класів з мультимедійним проектором, комп’ютером для вчителя, екраном та мультимедійною дошкою, а також наявність доступного середовища. На жаль, не всі вчителі мають такі умови для праці. Успіхів Вам! Дякую за статтю!

Залишити відповідь