СУСІДКО ІННА АНАТОЛІЇВНА | МЕТОД ЕЙДЕТИКИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Заступник директора з навчально-виховної роботи
комунального закладу
«Інгульське навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Устинівської районної ради
Кіровоградської області»

МЕТОД ЕЙДЕТИКИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Скажи меніі я забуду;

Покажи мені – і я запам’ятаю;

Дай зробити – і я зрозумію.

Китайська притча.

Підвищення якості навчання є провідним завданням сучасного етапу модернізації системи освіти. Якісна освіта є передумовою становлення сучасної людини, здатної до самореалізації, творчого самовдосконалення, самоідентифікації в динамічному високотехнологічному суспільстві. Роль учителя у розв’язанні окресленого завдання важко перебільшити, оскільки саме вчитель, який володіє педагогічною майстерністю, є професіоналом, творчою і вільною особистістю, спроможний впливати на розвиток і становлення підростаючого покоління.

Як зазначав О. Герцен «Нове треба створювати в поті чола, а старе саме продовжує існувати і твердо тримається на милицях звички».В Україні у 2009 році розроблено Концепцію розвитку національної інноваційної системи, яка передбачає законодавчі, структурні, функціональні інституції, котрі задіяні в процесі створення і застосування наукових знань і технологій і визначають умови для забезпечення інноваційного процесу. Мета її – формування умов для підвищення продуктивності навчального процесу та конкурентоспроможності фахівців, модернізації національної освіти, підвищення рівня інноваційної активності, застосування передових технологій, методів організації та управління господарською діяльністю для покращення добробуту людини та забезпечення стабільності економічного зростання [5, 533].Сучасна освіта є однією із реалізаторів Концепції. Адже її головне призначення – формування конкурентоспроможного, освіченого громадянина, який володіє компетенціями, що відповідають сучасним потребам.

Сучасна освіта повинна формувати в учнів бажання і уміння вчитися, виховувати потреби і здатності до навчання упродовж всього життя.

Що робити вчителю, щоб його урок був не тільки цікавим, а й результативним?

Вчитель повинен будувати навчальний процес таким чином, щоб учень отримував задоволення від процесу учіння, іробота була спрямована не на заучування, а на навчання, не на знання, а на вміння й навички, не на експлуатацію інтелекту, а на його розвиток, що сприяєформуванню творчої компетенції дитини.

На сучасному освітньому просторі педагогам пропонується значна кількість оригінальних технологій, методик навчання дитини.

Метою статті є висвітлення сучасної методики навчання – ейдетика – учителями-філологами.

Однією з них є ейдетика – унікальний напрямок вчення в психології, спрямований на вивчення ейдетизму.

Методи навчання, які пропонує ейдетика, спираються на образне мислення дитини та відповідають законам природи. Вперше термін «ейдетика» був озвучений німецьким психологом Е.Йєншем, а поширення і глибокого вивчення набув у дослідженнях видатного психолога О.Р.Лурії, який поділив методики запам’ятовування на два основних напрямки: мнемотехніка та ейдетика.

Мнемоніка (мнемотехніка) — сукупність прийомів і способів, що полегшують запам’ятовування і збільшують обсяг пам’яті шляхом утворення штучних асоціацій. Мнемоніка не вдосконалює пам’ять, а полегшує сам процес запам’ятовування через придумані штучні асоціації, які легко й швидко відкладаються в пам’яті.

Ейдетика — це психологічний або медичний термін, здатність згадувати чи відтворювати зображення, звуки, запахи об’єктів чи тактильні відчуття про них в пам’яті з граничною точністю.

Основна формула, що відображає суть методів ейдетики: уява+позитивні емоції = засвоєна інформація.

«Школа ейдетики» —впорядкований набір методів і вправ, що допомагають оволодіти вмінням використовувати свою уяву для запам’ятовування та відтворення будь-якої інформації.

Ейдотехніка – не чергове новомодне породження ХХІ століття. Традиції ейдетики уходять своїм корінням в епоху античності. Давні греки вважали, що людина думає, мислить ейдосами – образами. У її розумі, як на восковій табличці, виникають відбитки – образи того, про що вона думає, говорить, і в такому вигляді утримується в пам’яті. Тому втрата образу (за асоціацією – його стирання) здавна характеризує забування.

Засновником «Школи ейдетики» є Ігор Матюгін – професор, доктор педагогічних наук (Росія). Втілення цієї методики в Україні проводить Євген Антощук – доктор педагогічних наук, засновник української школи ейдетики «Мнемозина»[8, 30].

Ейдетизм – це здатність дуже яскраво уявляти собі предмет, якого немає в полі нашого зору.

Але невже це дано тільки окремим людям?

Звичайно ж, ні!

Для ейдетики практично не існує нездібних учнів. Науково доведено, що 40% людей планети є активними ейдетиками, а 60% – латентними.

Нам легко переказати фільм, цікаву книжку, тому що легше уявляти образами, картинками, ніж словами.

Безумовними перевагами методик ейдетики є:

 • сприйнятливість і доступність;
 • незалежність від спеціального обладнання;
 • використання прийомів, які сприймаються учнем як гра;
 • можливість застосування в різних галузях.

Де як не на уроках української мови та української літератури найкраще застосовувати ейдетику та мнемоніміку?

Саме філологи можуть запропонувати учням:

І. Опорні конспекти як спосіб стиснення і візуалізації навчального матеріалу та відображення його короткого змісту у вигляді опори – знаково-символічного, схематичного, логічно послідовного зображення головного з широким використанням асоціацій.

Робота з опорним конспектом базується на діяльнісній основі, оскільки учні не просто пасивно сприймають запропоновану картинку, а є її співавторами. Під час відтворення навчального матеріалу активізується зорова пам’ять: перед очима спочатку виникає картинка-опора з символами, асоціативними малюнками, а потім інформація «нанизується» на ці зорові образи, спрямовуючи учнів до якісного осмислення змісту вивченого.

ІІ. Ейдос-конспект – це висновки, гіпотези, які виникають асоціативно у свідомості дитини в процесі інтерпретації навчального матеріалу.

Поєднуючи в собі опорний конспект (теоретичні відомості) та ілюстрації ейдос-конспектзадіює логічне і образне мислення.

Ейдос-конспекти використовуються на операційно-пізнавальному тарефлексивно-оцінювальному етапі сучасного компетентнісного уроку.

Класифікація ейдос-конспектів (за А.М.Богосвятською):

– художні: в основі – малюнок, фотографія або колаж: Ліна Костенко «Кольорові миші», біографії письменників та ін.https://drive.google.com/file/d/0B1EN1JYVybzsY3kzOW5kcW5NWG8/view?usp=sharing; https://drive.google.com/file/d/0B1EN1JYVybzsclpRT0p5bmRaVEU/view?usp=sharing.

– графічні: наближені до опорних схем-конспектів, але в основі схеми лежать образи (опорні таблиці для вивчення української мови)https://drive.google.com/file/d/0B1EN1JYVybzsNEs4T0lMR3ZtTWs/view?usp=sharing;

– колірні: в основі – символіка кольору. Малюнок може виконуватися у вигляді кольорограми з поступовою зміною кольорів, їхнім взаємопроникненням і навіть з виходомза межі обмеженого простору (кола, еліпса тощо). Важливо, щоб учень не шукавтлумачення символіки кольору в довідниках чи енциклопедіях, а керувався своїми емоціями,почуттями, прислухався до голосу внутрішнього «я».;

– асоціативні: надання конкретних форм образного втілення символа або абстрактного поняття, скажімо, щастя, мудрості, натхнення, творчості, яке вимагатиме від учнякреативності мислення, уміння переносити властивості одного предмета (явища) на інші наоснові тотожності або контрасту. Візуалізувати можна авторські образи і ті, що народжені вуяві читача, тобто асоціативніhttps://drive.google.com/file/d/0B1EN1JYVybzsOVh0Q0xyalhkREk/view?usp=sharing;

– комбіновані: поєднують у собі різні види: малюнок і колір, схему і образи, авторські тачитацькі образи;

– цифрові: створені на комп’ютері [2, 61].

Створити цифровий ейдос-конспект допоможе скрайб-презентація, яка є мистецтвом відображати своє мовлення в малюнках, причому процес відбувається в реальному часі паралельно з доповіддю мовця. Скрайб-презентація відображає ключові поняття розповіді та взаємозв’язок між ними.

Для створення скрайбінгу можна користуватися такими сервісами:

GoAnimate — дозволяє перетворити презентацію на мультиплікаційний фільм.

PowToon — вся анімація створюється від слайда до слайда.

Wideo — дозволяє додавати в презентацію зображення, персонажі, текст та музику.

Moovly — один із найпростіших інструментів для виготовлення анімованих презентацій, багато елементів промальовується за допомогою ручки.

Пояснювалки — програма для iPad, яка дозволяє створювати прості скрайбінги.

VideoScribe — створений із принципом — від частинного до цілого. По завершенню роботи ви отримаєте не інтерактивну презентацію, а відео [6].

Висновки.Отже, метод ейтдетики розширює творчі можливості учнів, формуєвміння ефективно і самостійно навчатися, підвищує самооцінку завдяки результативності в навчанні, пробуджує цікавість та допитливість, створює психологічний комфорт.

Застосування прийомів ейдетики дає змогу створити навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно. Це в свою чергу сприяє розвитку світогляду, логічного мислення, виявляє і реалізує індивідуальні можливості дитини. При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів, навчаються співробітництву. Таким чином здійснюється особистісно-орієнтований підхід до навчання дітей.

Бібліографія

 1. Антощук Є.В. Швидка педагогічна допомога від «Української Школи Ейдетики». 8 уроків з техніки ефективного запам’ятовування будь-якої інформації. – Вінниця, 2002.
 2. Бесєдіна А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості учня // Рідна школа. – 2009. – № 2-3. – С. 61-62.
 3. Головацкая Н.Ф. Анализпоэтическоготекста с помощьюэйдос-конспекта. 5–7-е классы[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/412223/
 4. Мажирина Н. Эйдетика. Мир другими глазами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://clck.yandex.ru/redir
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 680-р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи» // Офіційний вісник України. –2009. – № 47. – С. 533.
 6. Сорока Т.В. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.osnova.com.ua/article/51806-83
 7. Уліщенко В. Метод ейдетики в інтерсуб’єктному навчанні української літератури // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 33-37.
 8. Уліщенко В.В. Бачу серцем, споглядаю, мислю образами. Ейдетичні прийоми аналізу художнього тексту як ключ до ефективної суб’єкт-суб’єктної взаємодії під час вивченняукраїнської літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях,ліцеях і колегіумах. – 2009. – № 5. – С. 28-39.

Comments

 1. Не можна не погодитися з колегою, що даний метод розширює творчі можливості учнів, пробуджує цікавість та допитливість, створює психологічний комфорт, а це, в свою чергу, підвищує рівень засвоєння матеріалу учнів.
  Велике спасибі, за детальний аналіз, адже дана інформація слугує досить цінним джерелом для сучасних педагогів.

  1. Дякую! Головне, що він доступний і зрозумілий. Користуватися ним можуть учителі, які не володіють або не мають доступу до мережі Інтернет.

 2. Урок літератури повинен бути уроком радості, пізнання, відкриття, уроком розвитку уяви й емоційної сфери. За допомогою ейдотехніки будь-яка інформація запам’ятовується легко, із задоволенням, у позитивному настрої. Емоційно забарвлені заняття словесності, наповнені рівною мірою вербальною та образною інформацією, – це уроки, яких потребує сучасна школа. Пані, Інно, дякую Вам за актуальний та цікавий матеріал.

 3. Сповіщення: free dating community
 4. Сповіщення: online dating scams
 5. Сповіщення: how many carbs can you have on keto
 6. Сповіщення: meritrroyalbet
 7. Сповіщення: meritroyalbet
 8. Сповіщення: meritking
 9. Сповіщення: meritroyalbet
 10. Сповіщення: eurocasino
 11. Сповіщення: child porn
 12. Сповіщення: meritking
 13. Сповіщення: elexusbet
 14. Сповіщення: elexusbet
 15. Сповіщення: trcasino
 16. Сповіщення: bahis siteleri

Залишити відповідь