СУДАК ЯНА ОЛЕГІВНА | СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ

Учитель хімії та біології
філії Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області
«Рівнянська школа №7»

СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ

Безумовно, освітяни покликані своєчасно реагувати на сучасні новітні досягнення у галузі педагогіки, сприяти активному включенню як вчителів, так і учнів до суспільно-виробничих відносин, не тільки мати основні уявлення про новітні освітні технології, а й гарантувати постійну релевантність рівня освіти вимогам науково-технічного прогресу.

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного забезпечення – одна із характерних рис сучасного суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності.

Основною метою впровадження нових інформаційних технологій навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності інформаційного суспільства, розвитку творчих здібностей учнів, їх застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим, забезпечує активізацію діяльності викладачів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань. Все це дає можливість покращити якість навчання.

Л. Боднар вважає важливим для шкільної біологічної освіти використання нових інформаційних технологій навчання, які дають змогу розв’язувати такі дидактичні завдання: вивчення явищ та процесів у мікро- та макросвіті, у складних біологічних системах на основі використання засобів комп’ютерної графіки та комп’ютерного моделювання; подача в зручному для вивчення масштабі перебігу різних хімічних та фізичних процесів, які реально протікають в живих організмах [2, с. 10].

У наш час такі поняття, як «технологія» та «освіта» взаємопов’язані. Сучасний педагог у своїй професійній діяльності опирається на низку різноманітних технологій та методик навчання. Звичайно ж, у кожного вчителя свої інструменти, що дають йому змогу зробити урок цікавим.

Інформатизація освіти пов’язана не лише із забезпеченням навчальних закладів засобами комп’ютерної техніки та її підключенням до мережі Інтернету. Її слід розглядати як інтегративний процес зміни змісту, підходів, методів, засобів і організаційних форм навчання, впровадження моделей відкритої освіти з необмеженим доступом усіх учасників педагогічного процесу до навчальних матеріалів.

Як зазначає Г.Селевко, на практиці інформаційними технологіями називають ті, що використовують спеціальні технічні інформаційні засоби (ЕВМ, аудіо, кіно, відео). З появою комп’ютерів з’являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні» є об’єднуючим для різних варіантів технологій та вказує на специфіку інтерактивного навчання — діалог у системі «користувач — комп’ютер» [1, с. 125-128].

На практиці технологія використовується в трьох варіантах:

  • «проникаюча» (застосовується у процесі вивчення певних тем, розділів для розв’язання конкретних дидактичних завдань);
  • «основна» (визначальна, особливо у складі технологій програмованої та дистанційної форм навчання тощо);
  • монотехнологія (увесь процес навчання й управління, зокрема і всі види діагностики та моніторинг, ґрунтується на використанні комп’ютера).

Інформатизація навчально-виховного процесу передбачає широке використання у процесі вивчення навчальних предметів інформаційно-орієнтованих засобів навчання на базі сучасних комп’ютерів і телекомунікаційних мереж. До них належать інформатизація системи управління навчальним закладом, створення баз даних та переробка інформації, участь у міжнародних проектах тощо. Широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій (програмоване навчання, експертні системи, мультимедіа, імітаційне моделювання, предметні комп’ютерні уроки) сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу до учнів, поетапному засвоєнню знань, умінь і навичок.

Серед сучасних інноваційних навчальних технологій насамперед виокремлюють дистанційне навчання. Це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні освітні програми різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій необхідне інформаційне середовище для подання навчального матеріалу та спілкування. Науковці увиразнюють “позитивний вплив цієї технології на учня: це і підвищення його творчого та інтелектуального потенціалу і навички самоорганізації, і прагнення до знань, і навички використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також уміння самостійно приймати відповідальні рішення [1].

Під час викладання біології доцільним є використання проблемного методу навчання. Перед проблемним запитанням можна використати відеофільм чи його фрагмент, посилання на який може бути розміщений на блозі вчителя, або посилання на канал You Tube.

При поясненні теми «Хімічний склад клітини» у своїй практиці використовую програми, які дають змогу оптимізувати структуру, побачити розміщення молекул в просторі, показати водневі зв’язки та багато іншого (PCModel, Chem Site).

Коли мова йде про біополімери, зокрема білки, краще використовувати програму PyMol (вільна система молекулярної візуалізації). PyMol дозволяє створювати високоякісні тривимірні зображення дрібних молекул і біологічних макромолекул, таких як білки. Приблизно чверть всіх публікованих структур білків в науковій літературі зроблена за допомогою PyMol. Це одна з небагатьох систем молекулярної візуалізації з відкритим вихідним кодом придатна для використання в структурній біології.

Дуже подобається використовувати під час закріплення і узагальнення навчальних досягнень учнів такий ресурс як learningapps, який дає змогу створювати інтерактивні вправи.

Перехід до інформаційного суспільства кардинально змінює положення системи освіти, її інституційний статус. Освіта стає не лише інструментом взаємопроникнення знань і технологій в глобальному масштабі, але й капіталу, засобом боротьби за ринок, рішення геополітичних завдань. Сучасному суспільству необхідна масова якісна освіта, спроможна забезпечити зростаючі потреби споживача та виробника матеріальних і духовних благ [3].

Таким чином, використання сучасних освітніх технологій у практичні й діяльності викладача дозволить максимально ефективно забезпечити засвоєння знань та навичок студентами та активувати їх потенціал, що дозволить підготувати висококваліфікованих спеціалістів.

Бібліографія:

  1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 229с.
  2. Пєтоха О.М. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О. М. Любарська. – К.: Вид-во А.С.К, 2003. – 255с.
  3. Использование информационных и коммуникационных технологий в общем среднем образовании / Розробка Інституту Дружби народів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/vved.html.

Comments

  1. Яно Олегівно, гадаю, що Вашим учням на уроках дійсно цікаво, адже використання інформаційних технологій навчання сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку загальної обдарованості, формуванню знань. Молодець, бажаю успіхів !

Залишити відповідь