СТЕПАНОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ | ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ТА СВІТОГЛЯДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ФІЗИКИ

Учитель фізики та математики
ОНЗ «Трепівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Знам’янського району
Кіровоградської області

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ТА СВІТОГЛЯДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ФІЗИКИ

Школа ХХІ століття – школа компетентної, відповідальної людини.Тому компетентнісний  підхід у навчанні є актуальною проблемою сьогодення.

В педагогіці в останні роки активізувалися дослідження, присвячені вивченню сутності основних понять компетентнісного підходу авторів Дж. Равена, Ю.Г. Татура, Г.К. Селевко, І.А. Зимньої, А.В. Хуторського, В.І. Байденко, І.Г. Галяминої та ін.

Компетентність – це знання, професіоналізм, високі моральні якості, вміння діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовувати ці знання, беручи на себе відповідальність за певну діяльність.

Головна мета навчання фізики в школі полягає в розвитку особистості учнів засобами фізики як навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення.

Роботу над формуванням компетентностей починаю з визначення мети уроку, що випливає з певної теми. Велику увагу приділяю мотивації, яка формує увагу дітей на проблемі і викликає інтерес до теми уроку. Так, на уроці у 8 класі на тему «Потенціальна та кінетична енергія» після ознайомлення з пам’яткою  «П’ять золотих правил успіху»:

 1. Правило піднятої руки
 2. Правило тиші
 3. Правило уваги (уважно дивись та слухай)
 4. Думай, потім – говори
 5. Правило поваги

я ставлю перед дітьми  запитання:

 • Як ви думаєте, що означає слово енергія?

Нею можна користуватися для характеристики природних явищ, машин, механізмів, побутових приладів. Сьогодні на уроці ми повинні дати визначення, що таке енергія, але з точки зору фізики. Дізнатися про деякі її види. Отже, тема сьогоднішнього уроку: «Потенціальна і кінетична  енергія тіла».

Урок фізики не можливо провести без створення проблемної ситуації, яка передбачає залучення учня до такої діяльності, в результаті якої виявляються факти, що суперечать життєвому досвіду учня або системі знань, яка в нього створилася. Невідповідність, яка при цьому виникає, спонукає учня з’ясувати суть питання, виявити причину невідповідності.Так, на уроці у

8-му класі при вивченні закону збереження енергії проводжу дослід (кидаю кульку з певної висоти в пісок)формулюю проблему:

 • Кулька впала. Де поділась енергія кульки?

Велику увагу приділяю розв’язуванню задач різних типів для розвитку інтересу, творчих здібностей учнів. Використовую при цьому задачі різного рівня складності, враховуючи при цьому ступені рівня знань та можливостей учнів. На  узагальнюючому уроці у 9-му класі з теми «Електричний струм» проводжу  самостійну роботу з виконання розрахункових та якісних задач.

Якісні задачі

 1. Сила струму в мережному шнурі й спіралі електроплитки однакова. Чому ж спіраль розжарюється, а шнур залишається холодним?
 2. Чому в плавких запобіжниках зазвичай використовують дротик зі свинцю?
 3. На одній лампі написано «220В, 100 Вт», на іншій «220В,40Вт».      У якій з них опір нитки розжарення в робочому стані більший?

Розрахункові задачі

1.У якому з резисторів, зображених на рисунку, виділиться

за той самий час найбільша кількість теплоти, якщо R1=6Ом, R2=3Ом, R3=5Ом, R4= 24 Ом.

 1. Визначте, на скільки градусів нагріються 100 г води, якщо на нагрівання води витрачена вся кількість теплоти, що виділяється при протіканні струму 5 А через провідник опором 10 Ом протягом 2 хв.
 2. Транспортер піднімає за 1 хв вантаж масою 300 кг на висоту 8 м. ККД транспортера 60 %. Визначте силу струму в електродвигуні транспортера, якщо напруга в мережі 380 В.

Особливий інтерес школярі виявляють до розв’язку цікавих задач з фізики. Наприклад:

 1. Чи змінюється тиск людини на землю, коли вона йде і стоїть?
 2. Чому в холодну погоду багато які тварини сплять, згорнувшись клубком, а коли тепло – „розкинувшись”.
 3. Чи буде танути лід або ж замерзати вода в кімнаті, де підтримується температура 0 °С?

Як відомо, фізика ґрунтується на експерименті, завдяки якому учні оволодівають досвідом практичної діяльності людства в галузі здобуття фактів та попереднього їх узагальнення на рівні емпіричних уявлень, понять і законів. В залежності від складності лабораторних робіт і наявності обладнання, проводжу їх в парах, групах. При виконанні лабораторної роботи №10 у 8-му класі на тему «Визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) похилої площини.» я ставлю мету навчити учнів експериментально визначати ККД похилої площини, переконатися, що корисна робота менша за повну при використанні похилої площини, дослідити, від чого залежить ККД похилої площини. По завершенню виконання основної частини лабораторної роботи пропоную творчі завдання такого змісту:

–  Змініть кут нахилу площини і зробіть ті самі досліди. Запишіть висновок.

–  Чи залежить ККД від кута нахилу похилої площини?

–  Творче завдання на 10 – 12 балів. (Для сильних учнів додаткове завдання. Виконати ту саму роботу, але до площини прикріпити смужку наждачного паперу. (5-10 хв ).

Запишіть висновок:

–  Чи залежить ККД похилої площини від сили тертя?

Такі творчі завдання забезпечують формування в учнів необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок та особистісного досвіду експериментальної діяльності, завдяки яким вони стають спроможними у межах набутих знань розв’язувати пізнавальні завдання засобами фізичного експерименту.

Ефективним засобом формування природничо-наукових й світоглядних компетентностей учнів у процесі навчання фізики є навчальні проекти, тому я практикую їх проведення. Виконання навчальних проектів розвиває творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів, спонукає до пошукової діяльності учнів та пошук інформації для розв’язання окремих навчально-пізнавальних задач. Учні готують презентацію свого проекту та захищають його.

При роботі з дітьми на уроках використовую інтерактивні методи навчання: робота в парах, групах, дискусія, ситуативний аналіз, мозковий штурм. Використовую різні типи уроків: урок вивчення нового матеріалу, урок закріплення нового матеріалу, комбінований урок, контрольний урок, урок-лекція.

Навчання – це праця, що потребує великої напруги сил. Стійкий інтерес учнів до предмету іде через цікавість і допитливість і значною мірою визначає успіх учнів у навчанні. Особливу увагу приділяю роботі з обдарованими дітьми. Готуючись до уроків, продумую форми роботи з такими учнями. Залучаю таких дітей до пошукової, дослідницької роботи, даю завдання випереджаючого характеру. Під час проведення тижня фізики вони беруть активну участь: стають ведучими КВК, пишуть сценарії, складають кросворди, вікторини. Щороку проводжу шкільну олімпіаду з фізики. Переможці шкільної олімпіади беруть участь у другому, районному етапі олімпіади.

Запровадження мною досвіду формування в учнів науково-приподничих та світоглядних компетентностей засобами фізики сприяє розвитку критичного, креативного, аналітичного мислення, глибокому розумінню природничо-наукової картини світу.

Використана література

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392
 1. Навчальна програма з фізики для 7-9 класів підготовлена робочою групою у складі: О.І. Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор.
 1. Атаманчук П.С. Технологічні аспекти управління результатами навчання фізики // Збірник наукових праць Камянець-Подільського державного педагогічного університету. – К. – П., 2000 – В.8.-с. 4-13.
 1. Бібік Н.М. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Н.М. Бібік, Л.С. Ващенко, О.І.Локшина, О.В. Овчарук, Л.І.Паращенко, О.І.Пометун, О.Я.Савченко, С.Е. Трубачова // К.: «К.І.С.», 2004.-112 с.
 1. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання/ Ірина Вікторівна Родигіна. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 96 с.
 1. Пометун О.І. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири сучасної школи // Реалізація компетентнісного підходу у школі: матеріали методологічного семінару.
 1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий         досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О.В.Овчарука. – К : “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

 

Comments

 1. Сьогодні як ніколи гостро стоїть завдання створення нової філософії освіти. Завдання школи і вчителя фізики – навчити жити, виховати людину, здатну створити своє власне життя. Особливої значущості набувають формування у молоді нових життєвих стратегій, конкурентоспроможності, гнучкості та мобільності соціальної поведінки.Необхідною сьогодні стає компетентність у розв’язанні проблем, використанні знань у нових умовах, спритності та впевненості під час зустрічі з проблемами, що мають декілька варіантів розв’язків.
  На початку III тисячоліття, доводиться говорити про підвищення престижу природничих дисциплін і фізики зокрема. При вивченні фізики у школі ми повинні вийти за межі теоретичних обговорень у площину інструментального прикладного застосування, адже саме практичне формування компетентності учнів є однією з найбільш актуальних проблем сучасної освіти.
  Одниміз головних завдань, що постає перед учителем фізики – озброєння дитини методами пізнання, зокрема дослідницькими, діяльнісними. Гарні слова є з цього приводу у Д.І.Менделєєва: «Найперше, що має зробити вчитель, – це розвинути в учня дух допитливості». І я вважаю, що вам, Максиме Вікторовичу, це вдається. Творчих успіхів, допитливих учнів!!!

Залишити відповідь