СЛИВЧУК НАДІЯ МИХАЙЛІВНА | ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Новоукраїнський НВК
«Загальноосвітня школа І ступеня
з поглибленим вивченням англійської мови – гімназія «Лідер»

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА TЕХНОЛОГІЙ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кожен юнак, кожна дівчина повинні знати,  що, навчаючись у школі, їм треба готувати себе до праці,  щоб створювати цінності,                                                  корисні для  людини, для суспільства.

В. О. Сухомлинський

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація учнів, формування їхньої  національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Випускник основної школи — це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості та ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.

Зазначена мета досягається шляхом залучення учнів на уроках трудового навчання та технологій до проектної діяльності як провідного засобу розвитку і навчання учнів, формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізувати заплановане.

Iгрові технології як вид педагогічних технологій.

На уроках трудового навчання та технологій  застосовуються  такі інноваційні технології, як :

 • Проектні технології
 • Інтерактивні технології
 • Ігрові технології
 • Інформаційно-комунікаційні технології

Особливу увагу вчитель  приділяє  ігровим технологіям,адже, кожному етапу історії життя людства притаманне своє бачення своєрідного впливу ігрової діяльності та становлення й формування людини як особистості.

В.О. Сухомлинський писав,що гра – це вікно,крізь яке у духовний світ дитини вливається потік уявлень про навколишнє середовище. Це іскра,що запалює вогонь допитливості.

Гра сприяє розвитку самостійності ( Ф. Фебель,Д.Колоцца), надає можливості для самовираження ( Ж. Шато),є засобом самовиховання ( К. Гросс).

Педагогічні дослідження доводять.що ігри належать до методів активного навчання. У грі дитина не тільки самостійно оволодіває знаннями,вміннями і навичками,а й набуває емоційно-ціннісного досвіду. Емоційне насичення організму є його вродженою потребою,що розвивається протягом усього життя. Інтерес,що виникає під час гри,повязаний  з бажанням отримати позитивні емоції.

Гра завжди приваблива для дитини,вона приносить радість і захоплення,процес гри завжди сповнений несподіванок,а результат-таємниця.

Гра дозволяє розкрити та розвиває творчі здібності граючих.допомагає закріпити позиції особистості у колективі,надає можливості стати активним членом ігрового колективу.

Сутність і функції гри та ігрової діяльності.

Спираючись на власний практичний досвід учитель, враховуючи особливостіпредмета, вимоги програми та, дотримуючись принципів здоров’язбережувальних технологій навчання, пропонує на уроках трудового навчання та технологій використовувати  дидактичні ігри:

 • колективні (тому що саме вони створюють «ситуацію успіху», яка потрібна для формування сприятливого навчального середовища);
 • групові (тому що, привносячи елементи змагань, вони сприяють розвитку пізнавальної активності, спонукають до самовдосконалення, навчають працювати у команді);
 • розвивальні (тому що спрямовані на розвиток особистості учня);
 • рухливі (у якості невід’ємної складової здоров’язбереження);
 • рольові (дозволяють моделювати життєві ситуації, прогнозувати їх розвиток, відпрацьовувати різні моделі поведінки);
 • ігри-подорожі, ігри-змагання (тому що роблять процес навчання більш привабливим, створюють сприятливий емоційний фон, дозволяють розкритися творчим здібностям учнів).

Гра супроводжує людину протягом усього життя, протягом усього існування людства. Адже, в якійсь мірі, усе наше життя – це гра. Навіть стаючи дорослим, опиняючись у певних життєвих ситуаціях, ми приміряємо на себе ту чи іншу роль. Психологи стверджують, що гра може стати одночасно й засобом самооновлення, самовдосконалення, до того ж й – стимулятором доброго настрою. Працюючи над даною проблемою, вчитель розуміє,що роль гри як педагогічного засобу, величезна. Вона збільшує інтелектуальну напруженість, активізує розумові процеси, підвищує інтерес до знань та до предмета вцілому, тренує пам’ять, вміння міркувати логічно тощо. Під час навчально-виховного процесу, захопившись грою, діти не помічають, що навчаються.

Механізми, щозумовлюютьпривабливістьгри.

В.О.Сухомлинський  визначає гру як «спосіб групового діалогічного дослідження можливої ​​дійсності в контексті особистісних інтересів». У цьому визначенні підкреслено наявність:

 • особистихінтересів кожного учасника;
 • «можливудійсності» (іншоїреальності);
 • можливістьдій в ційдійсності (дослідження);
 • групи (включеність у спілкування);
 • діалогу.

К.Д.Ушинський писав: «Для дитини гра – дійсність, і дійсність набагато цікавіша, ніж та, яка його оточує. Цікавіша вона для дитинисаме тому, щовона  є йоговласнестворення. У грі дитя живе, і слідицьогожиттяглибшезалишаються в ньому, ніжслідидійсногожиття, до якоївін не мігщеувійти по складностіїїявищ і інтересів. На підставіцієї думки  К.Д.Ушинського, ми можемовиділитинаступніфактори, якіроблятьгру для дитини не просто привабливою, але й незамінною, єдиною сферою реалізації потреб:

 • наявністьвласноїдіяльності;
 • творчість;
 • спілкування;
 • владу;
 • потреба в іншому;
 • самовизначеннячерез рольовеекспериментування;
 • самовизначення через пробидіяльностей.

Застосуванняігровихтехнологій  на урокахтрудового навчання та технологій.

Вивчаючи теми «Технічне конструювання виробів», «Художнє конструювання виробів» та інші,вчитель проводить рольові  ігри:«Діалог з  конструктором», «Діалог з художником-модельєром»,«Суд»,«Захист дисертації», «Слідство ведуть знавці», бізнес-гра.

Дуже позитивний ефект дає прийом, коли вчительтеж грає якусь роль. Саме у таких ситуаціях встановлюється міцний дружний контакт між учнями й вчителем, формується атмосфера невимушеності й довіри.

З метою узагальнити і систематизувати знання за темою, слід проводити уроки у вигляді ігор-змагань:KBK, турнір, аукціон, вікторина, конкурс, інтелектуальний хокей, “Щасливий випадок”.

У своїй  роботі  вчитель часто використовує  ігрові технології : ребуси, кросворди, головоломки, конкурси, гру «Аукціон», «Добери пару»,   «Склади пару» та інш. Наприклад:

 • гра «Склади орнамент»використовуєтьсяпід час вивченнятеми «Технологія виготовлення українськоїнародноївишивки» (6клас) ;
 • гра-конкурс «Найкращашвачка» доречнопроводитипід час виконанняпрактичнихробіт з метою активізаціїнавчально-пізнавальноїдіяльностіучнів (5-11 класи);
 • гра «Третій – зайвий», у якому учням пропонується з трьох термінів або понять знайти те, що не пов’язане логічним зв’язком з двома іншими (5-6 класи);
 • гра «Обери потрібне», в якому учням пропонується знайти відповідність між технологічними об’єктами та необхідними технологіями для їх проектування (8-9 класи);.
 • гра «Поради друзям» – пояснити групи правил ПТБ, ПКП, НОП, с-г вимоги (5-11 класи);
 • гра«Знайди помилку» – скласти технологічну карту з помилками і запропонувати іншій команді знайти ці помилки (10-11 класи);
 • гра «Ляльковий театр» – варто проводити під час захисту творчих проектів (5-7 класи);
 • гра «Віртуальна екскурсія» використовується під час вивчення таких тем, як «Проектування виробів», «Технологія виготовлення вишитих виробів». Як правило, такі уроки містять фотографії, ілюстрації, таблиці і схеми, супроводжуються виконанням музичних творів. Використання цієї гри дає можливість виховувати в учнів естетичні смаки і формувати творчу компетентність.

Гра – найбільш доступний для дітей вид діяльності, спосіб переробки отриманих з навколишнього світу вражень. У грі яскраво виявляються особливості мислення й уяви дитини, його емоційність, активність, яка розвивається потреба в спілкуванні.

Цікава гра підвищує розумову активність дитини, і він може вирішити більш важке завдання, ніж на занятті. Але це не означає, що заняття повинні проводитися тільки у формі гри. Гра – це тільки один з методів, і вона дає добрі результати тільки в поєднанні з іншими: спостереженнями, розмовами, читанням та іншими.

Гра сприяє формуванню позитивних якостей характеру, вимагаючи від учасників наполегливості у досягненні мети, сміливості, ініціативи, винахідливості, взаємодопомоги, правильної оцінки своїх можливостей і сил  інших учасників гри, свідомого підкорення дисципліні, чесного виконання правил, прийнятих добровільно, вміння рахуватися з соціальними нормами та правами інших людей.

Використання ігрових технологій підвищує ефективність заняття, сприяє дальшому вдосконаленню навчально-виховного процесу.

«Інтерес до навчання з’являється лише тоді, коли є натхнення, що народжується від успіху в оволодінні знаннями, без натхнення навчання перетворюється для дітей на тягар» – писав В.О.Сухомлинський. Тому визначальними рисами навчання у своїй роботі вчитель вбачає: взаєморозуміння, взаємоповагу, творче співробітництво. Відомо, щонайкращий учитель той, хтопробуджує в учнівбажаннявчитися. Щобнавчитидитину, треба не просто передатиїйзнання і вміння, а викликати в неївідповіднуактивність, пізнавальнучипрактичну. У традиційнійпрактицінавчання ми більшучастину уроку пояснюємо, ілюструємо, запитуємо, ставимозавдання за зразком і дуже мало часу відводимо на активнупізнавальнудіяльністьучнів. вважає,щовпровадженняігровихтехнологіймає великий вплив на якістьнавчально-виховногопроцесу на уроках трудового навчання та технологій.

Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавим і захоплюючим не лише роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але і буденні кроки по вивченню різноманітних технологій.

Яким би не був за своєю формою урок, головне, щоб він був цікавим для учнів, ставив перед ними конкретні завдання й допомагав знаходити їхні рішення, давав простір для прояву творчої самостійності, що ґрунтуються на отриманих знаннях й уміннях.

Найбільшешансівдосягтиуспіхумає той вчитель,

якийзалучаєдітейдоактивних форм діяльності,

коликожнасправа твориться спільно здітьми,

задумується,організується,виконується,оцінюється!

 Бібліографія :

 1. Гаврелюк Г.М. Використання інтерактивних технологій на уроках трудового навчання  2010
 2. Довдер В. О.; Юзбашева Г.С.; Слюсаренко Н.В. Формування особистості засобами трудового виховання 2003
 3. Кравченко Т., Коберник О. Використання інтерактивних методик на уроках трудового навчання// Трудова підготовка  в закладах освіти. №2, 2003. – с. 28 – 31
 4. Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи (оновлена)
 5. Пометун О.І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод.посіб. / [за ред.О.І.Пометун]. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – с. 192.
 6. Сиротенко Г.О. Інноваційна діяльність педагога : від теорії до успіху. 2006
 7. Cлюсаренко Н.В. Розвиток творчих здібностей учнів 5- 9 класів на уроках обслуговуючої праці засобами ігрової діяльності. 2002

8.Терещук А. Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006.-№1.-с.19-23

9.Чемишт В.Г. Інтерактивні технології на уроках трудового навчання. 2007

 1. Шостак І.В. Особистісно-орієнтований підхід до трудового навчання // Новий колегіум. №4, 2005. – с.52-54.

Comments

 1. Шановна Надіє Михайлівно! Цікава стаття. Дидактичні ігри дійсно активізують діяльність учнів, сприяють створенню позитивного ставлення дітей до уроків, ну і, звичайно, підвищують якість навчання. Успіхів Вам та добра, вдячних учнів !!!

Залишити відповідь