СЛОБОДЯНИК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

вчитель початкових класів
Іванівська загальноосвітня філія
КЗ «Соколівське НВО»
Кіровоградського району
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

В статті розкривається значення мультимедійних презентацій на уроках природознавства в початкови класах, шляхи їх використання під час навчальної діяльності.

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Щоб зацікавити учнів, необхідно дбати про гармонійне поєднання мотиваційного, змістового, розвивально-виховного компонентів уроку.

Сучасний урок–це поєднання традиційних технологій та нових інформаційних джерел, які передбачають використання теле- та радіомовлення, періодики, архівних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет тощо. Це використання додаткового матеріалу, який можна знайти для різних категорій учнів і з різним  рівнем підготовки.

Сьогодні нові інформаційні технологіїї – важлива частина нашого життя. Їх застосування дає змогу інтенсифікувати процес навчання, зробити його наочнішим і динамічнішим, скоротити час на вивчення теми, підвищити рівень сприйняття і розуміння учнями матеріалу, формувати уміння працювати з інформацією, формувати дослідницькі уміння, розвивати комунікативні здібності.

Відомий педагог К.Д Ушинський помітив: „Дитяча природа вимагає наочності”. В учнів 1-4 класів переважає наочно-образне мислення, тому дуже важливо будувати їхнє навчання, застосовуючи якомога більше якісного ілюстративного матеріалу, залучаючи у процес сприйняття нового не тільки зір, а й слух, емоції , уяву. Учні пізнають навколишній світ за допомогою всіх органів чуття, проте, основними каналами отримання інформації є зорові аналізатори. Тому невипадково, що 90 відсотків всієї інформації учні отримують за допомогою зору, а 10 відсотків – за допомогою слуху.[4,10] “Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути” – так говорить відоме прислів’я.

Намагаюсь на своїх уроках створити сприятливі умови для розвитку пізнавальної активності на уроках природознавства, де діти можуть задовольнити свою зацікавленість до навколишнього світу – живої та неживої природи, природних явищ, пізнати світ і себе в цьому світі, дізнатися про стан речей та явищ, що оточують їх в повсякденному житті. Все незвичайне, неочікуване викликає у дітей багате своїми наслідками почуття здивування, живий інтерес до процесу пізнання, допомагає їм засвоїти навчальний матеріал різної складності.

На мою думку, однією з найвдаліших форм підготовки і подання нового матеріалу до уроків – є створення мультимедійних презентацій. Мультимедійні презентації – це зручний і ефективний спосіб представлення інформації за допомогою комп”ютерних програм. Він поєднує в собі динаміку, звук і зображення, тобто ті фактори, які найдовше утримують увагу дитини. Одночасний вплив на два найважливіші органи сприйняття (слуху і зору) дає змогу досягти набагато більшого ефекту.

Представлений у вигляді електронних презентацій матеріал істотно розширює можливості звичайних підручників за рахунок використання звукового й відео супроводу, ефектів анімації. У ході роботи з комп’ютером в учнів задіюються слухові і візуальні засоби сприйняття, що дозволяє збільшити не тільки обсяг інформації, але й міцність її засвоєння. Зміст матеріалу спирається на принцип врахування індивідуальних особливостей учнів з різним рівнем готовності до навчання, що передбачає можливість розвитку кожного учня.

На етапі створення мультимедійної презентації слід враховувати такі моменти:

-психологічні особливості учнів класу,

– цілі і результати навчання,

-структуру пізнавального простору,

-розташування учнів,

– вибір найбільш ефективних елементів комп’ютерних технологій для        вирішення завдань конкретного уроку,

– колірну гаму оформлення навчального матеріалу.[1,12]

У традиційному навчанні підготовка уроків природознавства викликає низку труднощів, які пов’язані з необхідністю продемонструвати учням динамічні елементи (обертання Землі навколо вісі відносно інших планет рідкісні явища (зорепад) або процеси, які недоступні для звичайного сприймання (сонячні випромінювання, астероїдне кільце планети Сатурн тощо). У такому разі, засобом унаочнення виступають навчальні відеофрагменти, які зручно розмістити і відтворити в межах навчальної мультимедіа-презентації.

Під час використання мультимедіа-презентації у процесі пояснення нової теми варто дотримуватися лінійної послідовності кадрів для показу цікавих унаочнень моменти теми. На екрані можуть також з’являтися визначення, схеми, які діти записують у зошит (за наявності технічних можливостей короткий конспект змісту презентації може бути роздрукований для кожного учня), тоді як вчитель, не витрачаючи час на повторення, встигає розповісти більше. Визначення, схеми дублюють і доповнюють підручник, але найважливіше – ілюструють його і забезпечують ефективне засвоєння учнями програмового змісту. .[3,7] Ілюстрований матеріал у презентаціях поданий відповідно до послідовності матеріалу у підручнику.

Презентація повинна бути короткою, доступною і композиційно завершеною. Її тривалість за сценарієм повинна складати не більше 20-30 хвилин при кількості 20-25 слайдів, причому демонстрація одного слайду займає близько 1хвилини.[2,140]

Цікавим для вчителя початкових класів може стати створення в мультимедійній презентації інтерактивних ігор, які сприятимують пізнавальній активності учнів та їх зацікавленості. Вони допоможуть перетворити урок із формального заучування матеріалу на захоплюючу гру відкриття нових знань та відкриттів. Учні початкової школи з радістю будуть йти на такі уроки природознавства, і результативність їх навчання значно поліпшиться. Розгадування учнями загадок на уроках природознавства сприяє розвитку в них мислення, творчої уяви, фантазії, пам’яті. Тому доцільне буде їх використання в інтерактивній грі. Відгадавши загадку, учні обирають зображення, яке було б її відповіддю і приєднують відповідну картинку до загадки.

Тож враховуючи переваги мультимедійних презентацій, можна дійти до висновку, що доцільне використання таких засобів на уроках природознавства буде сприяти розвитку самостійності та творчих здібностей учнів. Застосування мультимедійніх презентацій зробить урок природознавства в початковій школі більш наочним і цікавим, оживить його, дозволить зв’язати його з дійсністю. Вони наповнять ці уроки музикою, звуками природи; сприятимуть здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, формуванню знань, посилять міжпредметні зв’язки. Все це створює можливість покращити якість навчання.
Використання мультимедійних презентацій дозволить учителеві зручно й ефективно візуалізувати статичну й динамічну інформацію, самостійно готувати завдання, підбирати навчальний матеріал, що відповідає змісту конкретної теми уроку природознавства.

 Використана література

  1. Данилова О.В. Мультимедія власноруч: текст, графіка, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако. – К.: Вид. дім „Шкіл. світ”: Вид. Л. Галіціна, 2006. – 120 с. – (Б-ка „Шкіл. світу”).
  1. Освітні технології: Навч.-метод. посібн. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003. – 255 с.
  1. Дементієвська Н.П. Вчимося самі, вчимо інших / Н.П.Дементієвська // Вісник програм шкільних обмінів.-№21, 2004.- с. 5-8.
  1. Клюєва Т. Реалізація принципу наочності на уроках у початковій школі засобами інформаційних технологій навчання / Т. Клюєва // Таврійський вісник освіти. – 2013. – №3(43). – С. 10-16.

Comments

  1. На уроках природознавства у початковій школі закладаються основи знань таких предметів, як біологія, хімія, географія. Це предмет, вивчаючи який діти знайомляться з оточуючим їх світом, саме тому важливо підтримувати в них живий інтерес до знань. Цікаві мультимедійні презентації допомагають у цьому. Успіхів Вам та наснаги в роботі!

Залишити відповідь