ШИЛО СВІТЛАНА ІВАНІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ

Учитель фізики та математики
Іванівської філії комунального закладу
«Соколівське навчально‑виховне об’єднання
«загальноосвітня школа І―ІІІ ступенів, позашкільний центр»
Соколівської сільської ради
Кіровоградського району
Кіровоградської області

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ

З плином часу змінюються покоління, змінюються погляди на життя у вирі новітніх технологій та розвитку цивілізації та суспільства – постає питання, як правильно виховувати нове покоління-індиго, як подавати інформацію, як зацікавити і що саме актуально тепер та в найближчому майбутті. Але ці ж питання цікавили педагогів і 20 років тому, і 30 років, і 40… . В кожного покоління були свої майстри, свої неперевершені педагоги і кожен з них залишив незабутній творчий шлях, спадщину, яка і донині дає відповідь на багато важливих педагогічних проблем.

Сучасність знову вимагає від нас нових підходів, нових помічників в проведенні уроку – комп’ютерних та інтернет ресурсів. Чи завжди це доречно вибирає кожен із нас самостійно і де саме ефективно. Важливу роль в сучасному світі відіграє як саме подано урок, які прийоми та методи використано, а також які засоби. Комп’ютер дозволяє підсилити мотивацію учіння. На комп’ютері учень отримує можливість довести розв’язання будь-якої проблеми до кінця, опираючись на необхідну допомогу. Можна використовувати уроки-презентації, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет, готове програмове забезпечення з предмету – це допомагає учням краще підготуватися до уроків, екзаменів та перевірці своїх знань. Застосовуючи на уроках інформаційно-комп’ютерні технології робить процес навчання математиці більш цікавим, створює жвавий, робочий настрій, полегшує роботу по засвоєнню матеріалу, але це зовсім не означає, що все це дасть можливість оволодіти наукою легко. Потрібно все ж таки пробувати і знаходити шляхи для того, щоб діти залюбки навчались, щоб знаходили і усвідомлювали позитивні сторони математики, її можливості в підвищенні розумових здібностей та пошуків ефективних шляхів вирішення проблем.

В наш час дуже багато різних електронних підручників, репетиторів, довідників, контролюючих програм, хрестоматій. Енциклопедій. Програм-підручників, програм-тренажерів, відео уроків і т. д. Хорошої літератури по різним темам багато, але не всім учням  сільських шкіл доступно. Багато гігабайт пам’яті комп’ютера займає інформація з різних предметів, в той час як ще більше її доступно через  Інтернет, який є не у всіх школах. Наприклад, використання такого ресурсу, як «Жива геометрія» дозволяє учневі самостійно будувати будь-які геометричні фігури, змінювати їх форми, обчислювати площі, знаходити кути та інше. Використання комп’ютерних презентацій, дає можливість донести інформацію багатьом учням, проілюструвати даний матеріал, акцентувати увагу на основному, показати досліди, задачі, хід чи алгоритм  їх розв’язання. Також учні самі можуть створювати презентації, щоб показати творчі роботи, наукові проекти.

Застосування комп’ютерних програмових засобів в навчальному процесі підвищує ефективність навчання та якість формування знань та умінь. Вчителю математики це дозволяє розв’язувати різноманітні задачі, підвищити наочність навчання, забезпечити його диференціацію, підвищити цікавість до предмету, пізнавальна активність учнів. Використовуючи анімації можна розв’язувати багато задач на рух: назустріч, навздогін, з зупинками, в різних напрямках, з різними видами транспорту та пішоходами, тваринами, з різними швидкостями. Використовуючи PowerPoint, можна використовувати задачі одні й ті ж, тільки змінювати деякі умови. При роботі з задачами виникають труднощі вже в осмисленні змісту, тому наочність(анімація задачі) дає змогу розібратися в задачі, осмислити та розв’язати її. К.Д. Ушинський якось сказав, що знання будуть міцнішими і повнішими, якщо сприймаються більшою кількістю почуттів. Як говорить приказка: «Тобі скажуть – ти забудеш, тобі покажуть – ти запам’ятаєш, ти зробиш – ти зрозумієш». Праця на уроці з застосуванням комп’ютера – процес усвідомленого засвоєння матеріалу. Активізувати увагу учнів можна,використавши слайди з помилками. Ефективна й інша методика, коли вчитель пропонує учням скласти задачу за готовими слайдами – мультиками. Такі завдання дозволяють вчити учнів мислити критично та розвивають дивергентне мислення.

Використання анімації та мультиплікації для створення слайдів до уроків з геометрії, сприяє розвитку просторового та абстрактного мислення. Легко побачити просторові фігури, побудувати різні геометричні фігури, тіла обертання, створити фігури геометричних форм, що складаються з кількох різних фігур. Учні з цікавістю виконують роботи на основі моделювання і гордяться, що самостійно отримують знання з геометрії. Це не тільки позитивно впливає на мотивацію навчання, але й вселяє впевненість у виконанні нового завдання, що забезпечує продуктивність навчально-пізнавальної діяльності.

Використовуючи комп’ютерну техніку, учитель інтенсифікує процес навчання, робить його динамічнішим, наповненим та легким для сприйняття. Ефективне використання комп’ютера на уроці, вміле поєднання своєї педагогічної майстерності та можливостей комп’ютерної техніки дозволяє вчителю підвищувати якість знань учнів. Крім того, комп’ютер потенційно готує учнів до життя в сучасних умовах, до аналізу великого потоку інформації та прийняття рішень. Дуже практичним та ефективним комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах. Мультимедіа (у перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт-дисків. Це дає змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіоінформаціюта відеоінформацію, анімацію. А комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть відтворювати одночасно кілька видів інформації самого різноманітного  характеру, що впливає на перспективи розвитку та форми сучасного процесу навчання. Важливою властивістю мультимедіа також є інтерактивна властивість, що  дає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.

Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх на основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з фізики. Вони не вимагають особливої підготовки вчителів й учнів та активно залучають останніх до співпраці. На мій погляд, презентація – це зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Аналіз науково-методичної літератури та періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем у процесі навчання, а саме:

 • використовувати передові інформаційні технології;
 • змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;
 • полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;
 • розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо;
 • реалізувати ігрові методи на уроках;
 • здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;
 • дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та коментарів;
 • проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;
 • організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;
 • організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.

Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп’ютерних технологій на уроках фізики набуває дуже великого значення. Комп’ютер з мультимедіа в руках учителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв’язок, тобто працює в інтерактивному режимі.

Все це дозволяє:

 • вивести сучасний урок на якісно новий рівень;
 • підвищувати статус вчителя;
 • впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології;
 • розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку;
 • використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;
 • ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів;
 • полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

На даний час існує велика кількість навчальних програмних засобів. Серед усіх варто виділити продукт «Квазар-мікро», який я використовую як для проведення фронтального експерименту, так і для виконання лабораторних робіт. Але ніякий комп’ютер не замінить реальний фізичний експеримент, тому до використання комп’ютера для проведення лабораторних робіт слід підходити обережно.

Навчальні програми з фізики змінюються значно швидше, ніж обновлюється чи створюється нове програмне забезпечення. Однак це не означає, що потрібно відмовлятися від використання ППЗ з фізики чи астрономії.

«Бібліотека електронних наочностей» разом з «Віртуальною фізичною лабораторією» дозволяють комплексно підходити до викладання навчального матеріалу з фізики, використовуючи конструктор уроків. «Електронний задачник» для 7-8 класів дозволяє персонально (при використанні мережі) підійти до розв’язування задач і виявити можливі прогалини  в знаннях  учнів.

На уроках астрономії широко використовую віртуальну модель зоряного неба «Stellarium» при вивченні зоряного неба, планет Сонячної системи, зоряних скупчень, галактик та багатьох інших, як навчальні моделі.

ППЗ «Фізики та астрономія» містить в собі велику кількість моделей для вивчення фізики, відеороликів про вчених-фізиків та 8 навчальних фільмів з астрономії. Демонстрація відеороликів про вчених стимулює до вивчення предметів, через знайомство з життям вченого. Демонстрація фрагментів навчальних фільмів в багатьох випадках дозволяє дітям при їх перегляді знайти додаткові приклади того чи іншого явища, а також приклади його застосування.

Використання ППЗ на уроках фізики та астрономії необхідне, але завжди (коли це можливе) в комплексі з реальними дослідами, тому що фізика – наука експериментальна. Не слід зловживати ППЗ і перетворювати реальний експеримент на віртуальний. Будь-яке ППЗ, яке б воно добре не було, повинно мати межі свого використання, а тому не слід зациклюватися тільки на ньому, необхідно використовувати й інші методи навчання.

Хотілось би зупинитися на новинках роботи з учнями за допомогою інтернет ресурсів, а саме  –  хмарні технології. Перебуваючи на курсах підвищення кваліфікації, вперше мене з ними ознайомила Скрипка Г.В.. Мені сподобалась простота та легкість роботи, розширення можливостей побудови уроку, використання на різних етапах уроку та під час вивчення будь-яких тем. Тобто те, що колись я робила за допомогою паперу та власної фантазії стало значно доступнішим. Але не зовсім це можливо  в умовах сучасної сільської школи, коли навіть підручників в недостатній кількості. Комп’ютерний клас один, в якому проводяться уроки інформатики, тому доступ для інших вчителів не зовсім простий, інтернет є, але він недостатньо швидкий, щоб можна було задати темп уроку математики і не втратити час. Тому хотілося б мати хоча б по комп’ютеру в кожному класі та по додатковій годині математики чи фізики, щоб присвятити її роботі з комп’ютером, яку так люблять діти. Але працюючи тільки таким чином ніяких стійких та твердих результатів досягти не можливо, на мою думку, тому що математики та фізика науки практичні, чим більше виконуєш завдань – тим стійкіші знання.

Слід поєднувати взаємонавчання з іншими методами роботи — самостійним пошуком, традиційними методами. Неможливо побудувати весь процес навчання виключно на інтерактивних методах. Це один з багатьох прийомів, які допомагають досягнути мети і приносять результат тільки в поєднанні з іншими. До кожного заняття слід сумлінно готуватися. Легке за формою інтерактивне навчання надзвичайно важке для вчителя, адже добитися дисципліни і уваги за рахунок “сидіть тихо!” неможливо. Окрім того, потрібно спланувати впровадження, робити його поступово. Урок не повинен бути перевантаженим інтерактивною роботою. Оптимально (з практики) – 1-2 методи за урок. За умови вмілого провадження інтерактивні методи навчання дозволяють залучити до роботи всіх учнів класу, сприяють виробленню соціально важливих навиків роботи в колективі, взаємодії, дискусії, обговорення. При застосуванні інтерактивного навчання поглиблюється мотиваційна структура особистості учня.

Велику увагу потрібно приділяти міжпредметним зв’язкам, адже інтерактивний метод вимагає знання з інших предметів. Міжпредметні зв’язки є однією з головних умов підвищення ефективності навчального процесу. Забезпечення міжпредметних зв’язків сприяє формуванню в учнів діалектико-матеріалістичного світогляду, пізнавального інтересу, свідомого засвоєння знань, поглибленню політехнічних знань та підготовці учнів до продуктивної праці. Особливо важливо забезпечити міжпредметні зв’язки при викладанні математики і фізики, оскільки знання й уміння, набуті учнями при вивченні цих предметів, взаємозв’язані між собою і в цілому створюють в уяві учнів цілісну картину світу.

Колись мені довелось побувати на семінарі, де вчителі показували практичне застосування хмарних технологій на уроці математики під час вивчення теми «Дії з мішаними числами». На одному з етапів уроку було запропоновано зайти в онлайн калькулятор  і виконати дії з мішаними числами!? Риторичне питання: чи навчаться діти після такого уроку виконувати дії з мішаними числами?

Давайте будемо підходити до навчання наших дітей без фанатизму у вирі сучасних підходів та технологій, адже стара школа  має значну кількість талановитих випускників, але не мала таких можливостей. Задумуйтесь над цим, як і я, бо іскорки-знання, які ми даруємо дітям  в нас самих.

Список використаної літератури

Скрипка Г. В. «Використання хмарних технологій в практиці вчителя математики» //Інтернет ресурси.

Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.

Використання інформаційних технологій на уроках фізики. //Бібліотека журналу Фізика в школах України. – Основа, 2007, 200ст.

Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. //Інтернет ресурси.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

Comments

 1. Було цікаво почути думку колеги, що добре орієнтується в даному питанні та плідно застосовує свої знання при проведенні уроків.Є ізюминки. дякую!

Залишити відповідь