ШВЕЦЬ АННА ОЛЕГІВНА | ЗАПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО УЧНЯ

STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИУчитель фізики та інформатики
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»

ЗАПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО УЧНЯ

У тезах коротко розкривається поняття STEM-освіти, його основні цілі та відмінності між традиційним навчанням. Також наводяться аргументи для переходу на нестандартне навчання для підвищення мотивації учнів.

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв’язання освітніх завдань. З огляду на це роль учителя як авторитарного транслятора головних ідей змінилася на корегування ним інтелектуального і творчого потенціалу учнів. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових освітніх технологій. Адже завдяки їй учень стає активним учасником процесу навчання.

Тому нагальною потребою сучасної освіти є впровадження форм та методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного школяра, дають їм шанс проявити свої знання та вміння, творчо самовиразитись та можливість бачити результат від своєї роботи.

Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти виступає STEM-орієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта [1].

STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

STEM (S – science, T – technology – Е-engineering – М-mathematics). Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничонауковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких дисциплін [3].

Разом з тимSTEM-освіта – це категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес (технологію) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності. STEM-освіта ґрунтується на міжтрандисциплінарних підходах у побудові навчальних програм різного рівня, окремих дидактичних елементів, до дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення проблемно орієнтованих завдань [1].

Цілями такої освіти є:

збільшення кількості школярів, що виявляють інтерес до технічної творчості, нових технологій, досліджень у міжпредметних суміжних галузях;

розвиток умінь і формування навичок у покоління молодих інноваторів (креативність, уміння бачити і розв’язувати проблеми, уміння працювати в команді, комунікативні навички);

підтримка наукової, технічної та інженерної складових в додатковій освіті школярів та розширення можливостей долучення учнів до роботи у природничо-наукових та інженерних лабораторіях, надання їм доступу до сучасного обладнання та інноваційних програм;

мотивація учнів старших класів до продовження освіти в науково-технічній та інженерній сферах, ознайомлення їх з новими технологіями;

популяризація винахідницької та науково – дослідницької діяльності;

проектно-орієнтоване навчання школярів під керівництвом молодих учених та інженерів та формування експертної спільноти з оцінки результатів діяльності STEM-центрів регіонального, обласного і районного рівнів;

створення умов для адаптації і впровадження інноваційних програм, створених за участі провідних промислових і конструюючих підприємств або організацій, пов’язаних з програмами додаткової освіти школярів [4].

Найважливішою умовою, яку висуває сучасне інформаційне суспільство до школи, є конкурентоспроможність випускника, набуття ним таких якостей, як самостійно, критично і творчо мислити; грамотно працювати з інформацією (вміти збирати певні факти, аналізувати їх, робити ґрунтовні об`єктивні висновки; вирішувати певні задачі), адже на сьогодні —це один із найважливіших чинників успішності молодої людини. Саме тому так важливо формувати в учнів основні компетентності з кожного предмету, адже вони спрямовані на формування саме практичних навичок.

Тому, в порівнянні з традиційною освітою змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчяться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок[2].

Саме розв’язання проблем і завдань, з якими учні можуть стикатися у своєму побуті, є запорукою того, що випускник школи буде пристосований до життя, підвищиться його мотивація до навчання, оскільки він бачитиме для чого воно здобувається. З цією метою почався перехід з традиційної освіти на формування життєвих компетентностей, а вони, в свою чергу, є основою для розвитку STEM-освіти. До того ж, таке навчання сприяє профорієнтації учнів, скеровує їх на здобуття потрібних нашій державі професій, які, на даний момент, не є такими популярними серед дітей.

Отож, проаналізувавши зміст STEM-освіти, можна говорити, що це новий крок для формування сучасної творчої особистості, здатної проявити себе, а всі необхідні для цього знання вона отримає в школі.

Використана література

1. Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/
2. 5 питань про STEM-освіту: що воно таке і чому змінює долю наших дітей [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://hobbytech.com.ua/5-питань-про-stem-освіту/
3. Інститут модернізації змісту освіти. STEM-освіта[Електронний ресурс]. –Режим доступу:https://imzo.gov.ua/stem-osvita/
4. Наказ МОН України № 188 від 29.02.2016 р «Про створення робочої групи з питань впровадження STEM-освіти в Україні» [Електронний ресурс]. –Режим доступу: mon.gov.ua

Comments

Залишити відповідь