САПРИГА ЄВГЕНІЯ ЄВГЕНІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Учитель математики та інформатики
опорного навчального закладу
«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка
Знам’янської районної ради
Кіровоградської області»

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У статті розкривається питання щодо використання інформаційних технологій у процесі викладання природничо-математичних дисциплін, що значно підвищують  якість навчання учнів.

Сьогодні ми вже вступили в нове століття, яке спеціалісти називають інформаційним, комп’ютерним. З розвитком науки та технологій постіндустріальне суспільство перетворюється  на інформаційне. Сучасна школа не може стояти осторонь суспільства. Всі процеси, зміни, які відбуваються у суспільстві, відображаються у навчально-виховному процесі сучасної школи.

Завдання сучасної школи – навчити дітей самостійно мислити,вирішувати проблеми, використовувати знання з різних галузей, уміти прогнозувати результати й можливості, наслідки різних варіантів рішення, установлювати причинно-наслідкові зв’язки. Усього цього можна досягти шляхом упровадження інноваційних технологій.

Інформаційні технології в сфері освіти виступають одним з провідних чинників формування особистості.

Інформаційна технологія (ІТ) – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, розповсюдження і відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їх надійності та оперативності.

Впровадження ІТ у навчально-виховний процес призводить до корінної  зміни функцій педагога, який разом з учнями все більш стає дослідником, програмістом, організатором, консультантом.

В даний час розвиваються такі напрямки інформаційних технологій:

 • Універсальні ІТ (текстові редактори, графічні пакети, СУБД, процесори електронних таблиць, системи моделювання, експертні системи і т.п.);
 • Комп’ютерні засоби телекомунікацій;
 • Комп’ютерні навчальні та контролюючі програми, комп’ютерні підручники;
 • Мультимедійні програмні продукти.

Методика викладання природничо-математичних наук постійно перебуває у стадії розробки оптимальних форм і методів застосування комп’ютерних технологій, які підвищують ефективність праці, рівень теоретичних знань, практичних умінь і навичок учнів. Окрім цього, важливим є не лише досягнення максимального результату роботи, але і спосіб його досягнення. На уроках математики  в залежності від поставлених цілей  вчитель може використовувати такі програми:

 • Paint, Graph, AdvancedGrapher, GraphDrawer, Geogebra: побудова графіків функції, геометричних фігур їх дослідження; побудова у системі координат точок за їхніми координатами;
 • Test W, MyTest: на початку вивчення теми для самоконтролю; для проведення контролю знань учнів; для самостійного створення учнями тестів до уроків в позаурочний час;
 • Microsoft Word: створення та використання математичних диктантів, блок – схем, таблиць, діаграм; використання редактора формул Microsoft Equation для запису математичних виразів;
 • Microsoft PowerPoint,Prezi, Googleпрезентації, PowToon: програми для створення презентацій;
 • Методичний комп’ютерний посібник «Електронний конструктор уроку»;
 • Microsoft Exel: створення, форматування та друк таблиць даних; проведення розрахунків різної складності; побудова діаграм і графіків;
 • програми для інтерактивної дошки

На уроках  комп’ютер для учня це:

 • контролююча машина;
 • навчальний тренажер;
 • моделюючий стенд;
 • інформаційно-довідникові системи;
 • ігрове навчальне середовище;
 • електронний конструктор
 • експертна система.

У процесі викладання природничо-математичних дисциплін, інформаційні технології можуть використовуватися в різних формах, зокрема, мультимедіа, використання яких дає  різке збільшення часу самостійної роботи. Такий процес навчання дозволяє розвивати мислення, активізувати розумові процеси. Робота буде творчою, якщо в ній проявляється власний задум учнів, ставляться нові завдання і самостійно вирішуються.

Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.

Існують недоліки та проблеми застосування ІКТ:

 • Немає комп’ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів; • У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп’ютери;
 • Складно інтегрувати комп’ютер у поурочну структуру занять;
 • Не всі кабінети мають спеціальні пристрої колективного призначення: мультимедійний проектор та інтерактивна дошка;
 • При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п.;

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп’ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні навчальних предметів.Застосування інформаційних технологій на уроках і в позаурочній діяльності розширює можливості творчості як вчителів, так і учнів, підвищує інтерес до навчання.

Бібліографія:

 1. Андрєєв, А.А. Комп’ютерні та телекомунікаційні технології в сфері освіти / А.А. Андрєєв / / Шкільні технології. – 2007.
 2. Глізбург, В.І. Інформаційні технології при освоєнні топологічних і диференційовано-геометричних знань в умовах безперервної математичної освіти / В.І. Глізбург / / Інформатика та освіта. – 2009.
 3. Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики:посібник для вчителів / М. І. Жалдак, В. В. Лапінський, М. І. Шут. – К.: НПУ ім. М. П.Драгоманова, 2004.

Comments

 1. Дякую Вам, Євгеніє Євгенівно, за цікавий та корисний матеріал. Погоджуюся з тим, що уроки, де буде використовуватися інформаційні технології, потрібні як учням так і вчителям. ІТ зроблять урок цікавим та сучасним.

 2. Доброго дня! Тема цікава і важлива. Так, дійсно, сьогодні і досі існує проблема не достатньої кількості комп”ютерів у учнів та вчителів, проблеми з наявністю мережі Інтернет. Але поряд з цим є також дуже велика проблема, що деякі вчителі просто не хочуть навіть навчатися застосовувати сучасні гаджети. І це є сумно…

Залишити відповідь