САЄНКО ІННА МИКОЛАЇВНА | АКТИВІЗАЦІЯ КРЕАТИВНІСТЬ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ

Учитель української мови та літератури
комунального закладу
«Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4
Долинської районної ради»

АКТИВІЗАЦІЯ  КРЕАТИВНІСТЬ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ

«Не достатньо мати гарний розум,

головне – правильно його використовувати» (Р. Декарт).

Анотація

У статті  висвітлено одне із найголовніших завдання виховання та навчан­ня — пробудити в дитині жагу до пізнання. Роз­винуті навички креативного (від лат. сгеаііо — «творення») мислення дозволяють форму­ють освічену, творчу особистость, що вміє самостійно й критично мислити, працювати в різних ситуаціях, ставити власну мету і до­сягати її.

Креативність, тобто здатність учня до творчого виконання поставлених перед ним завдань, є осно­вним показником дитячих обдарувань. Цю думку поділяють чимало вчених, зокрема, О. Сисоєва, В. Моляко, Н. Лейтес, С. Рубінштейн, Р. Грановська, Я. Пономарьов. О. Яковлева розуміє креа­тивність як здатність породжувати оригінальні ідеї, відмовлятися від стереотипних способів мис­лення. У працях В. Сухомлинського обґрунтовано модель творчої особистості учителя й учня, роз­глянуто специфіку формування її креативності.

У кожній дитині природа закладає певний творчий потенціал. Вважаю, що завдання вчите­ля — допомогти учневі знайти себе в житті; про­будити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю:

  • створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках словесності;
  • сприяти позитивній мотивації учнів пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
  • розвитку соціальної та громадянської компетентності дитини;
  • формування духовного світу, загальнолюдських ціннісних орієнтирів через рідне слово;
  • орієнтування на перетворення обдарованого учня в основного суб’єкта освітнього процесу.

За інноваційним потенціалом досвід має комбінаторний характер, оскільки передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих  на розвиток творчої особистості. Це дозволяє творчо визначити різні підходи до організаціїнавчально-виховного процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології.

Перебуваючи на хвилі нових методичних ідей та використовуючи кращий педагогічний досвід, учителі виробляють свої моделі формування твор­чої особистості школярів: це розвиток інтелекту­альних здібностей учня, цілеспрямованість, мо­ральність, самостійність, пізнавальний інтерес, упевненість у собі, самокритичність, працелюб­ність.Для себе прийнятною вважаю таку модель творчої особис­тості учня.(Додаток 1)

Основні напрями роботи щодо реалізації проблеми

  • використання на уроках мови і літератури пе­дагогічних технологій, що розвивають творче мислення школярів;
  • уроки розвитку мовлення — особливий вид ро­боти;
  • різнорівневі домашні завдання і вправи, що допомагають реалізувати творчий потенціал школярів;
  • використання різних видів творчих диктантів;
  • створення психолого-педагогічного комфорту на уроці.

Виявлення і розвиток творчих здібностей від­бувається, звичайно, перш за все на уроках.Заняття з української мови моделюю так, щоб кожен із видів робіт на уроці виконував свою роль у формуванні певного комунікативного вміння, щоб учні набували навичок культури мовлення, уважно, не перебиваючи, слухали співрозмовни­ка, були ввічливими, переконливо й тактовно від­повідали на запитання.

Кожен з нас по різному починає свій урок. Я намагаюся  учнів налаштувати на настрій, який сприятиме ефективному навчанню. А допомагають мені в цьому невеличкі організуючі віршовані завдання, вірші-загадки, використовую музичний чи відеоуривок,  «Мікрофон», гра «Компліменти».

На відтворення раніше засвоєних знань, на які спирається вивчення нового навчального матеріалу  використовую методи: опитування (усне, письмове, фронтальне, індивідуальне)-це«Мозкова атака», «Асоціативний кущ»,«Асоціативне гроно».

У своїй практиці використовую постановку проблем та вирішення проблемних задач. Саме цими методами змушую учнів думати, вирішувати. А самостійно дійти до певного висновку – ой як цікаво! Прикладом єзастосовування прийому «Кола Вена» у порівняльній характеристиці образів Михайла та Сави, під час вивчення твору Ольги Кобилянської   «Земля» у 10 класі.

Навчаю дітей бачити прекрасне, тонко сприймати навколишній світ, правильно та образно висловлювати думки. Уже з перших уроків літератури у 5 класі пропоную учням завдання творчого характеру: скласти каз­ку, загадку, закінчити розповідь.

На уроках постійно стежу за мовою учнів, на­вчаю їх свідомо аналізувати свою і чужу мову від­повідно до літературних норм. Проводжу систематично збагачення словникового запасу й розвиток граматичної компетенції усного і писемного мов­лення учнів.  Розвиваю в учнів навички реагувати на незрозумілі слова, привчаю користуватися слов­никами різних типів і довідковою літературою.

Технології викладання, які існують у сучасній науці, треба знати кожному вчителеві, а вибирати методи, форми організації, засоби та прийоми на­вчання, видозмінювати їх може кожен по-своєму. Творчість у поєднанні з працею дають непогані результати під час складання ЗНО з української мови та літератури, написання олімпіад, конкурсів.

КРЕАТИВНІСТЬ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ

 

 

 

Comments

Залишити відповідь