РУДЕНКО ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ

заступник директора з навчально-виховної роботи
Комунальний заклад
Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст..№2 ім .А.С. Макаренка
Долинської районної ради»

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ

Сучасний освітній процес в Україні вже кілька років знаходиться в стані пошуку. Ніхто не заперечує, що традиційні освітні технології та методи навчання  не задовольняють ні вчителів, ні учнів. Система «Я надаю знання, ти їх відтворюєш” поступово змінюється принципом «навчаємося разом».  На даний час цьому сприяють нові сучасні технологічні підходи, зокрема сучасні технології навчання. У статті буде йти мова про сучасні технології та методи навчання  у процесі викладання географії.

Щоб зайняти гідне місце в європейській спільноті, наша держава потребує якісної освіти. Саме  на якісну освіту сподіваються батьки, які хочуть бачити своїх дітей підготовленими до життя, саме до неї прогнуть діти, які мріють знайти своє місце в житті, бути освіченими, конкурентноспроможними. Сучасні діти приходять до школи з бажанням діяти, причому діяти успішно. Їм подобається на уроці не просто слухати, а ставити запитання, обговорювати  проблеми, брати інтерв’ю, приймати рішення, придумувати, фантазувати. Якщо вчитель постійно організовує на своїх уроках таку діяльність, то навчання буде успішним, а здобуті знання – якісними. Така організація педагогічної діяльності вимагає від учителя оволодіння новими методами роботи, впровадження нових сучасних технологій, необхідності самому вчителю вчитись, творити, розвиватись та самовдосконалюватись. Проведення уроків з використаннями сучасних технологій вважається одним із напрямків підвищення якості освіти.

Поняття «технології у навчанні» виникло давно і стосується на сучасному етапі розвитку освіти всіх дисциплін у школі й вищих навчальних закладах. Саме за допомогою технологій входить у світовий простір нова система освіти в Україні. У перекладі з грецької «технологія» означає «сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що супроводять ці види робіт». Поняття «технологія» складається з двох слів – «техно» і «логія». «Техно» означає «майстерність», а «логія» – «вчення», «слово». Отже виходячи з цього, «технологія» – «вчення про майстерність».

У методиці викладання  географії накопичений значний досвід застосування сучасних  технологій навчання. Готуючи кожен урок, я намагаюся зацікавити своїх учнів новою темою, а допомагають  мені в цьому сучасні технології. Серед них  найбільш дієвими при викладанні географії  є: технологія проблемного навчання, ігрові технології, групові технології, інтерактивні технології, технологія формування критичного мислення.

Технологія проблемного навчання.

В основі технології проблемного навчання  лежить упровадження методу проблемного викладення навчального матеріалу, частково пошукового та дослідницького. Особливістю цієї технології є обов’язкове застосування пізнавальних завдань, пов’язаних зі здогадкою, дивом, непорозумінням, тобто порушенням відомих дітям причинно – наслідкових зв’язків з метою формування нових знань. Висунення проблемних завдань та їх розв’язання націлено на формування не лише системи нових знань та вмінь, а й пізнавального інтересу; моделювання розумових процесів та пошуку шляхів розкриття сутності нових понять. Структура методу проблемного вивчення матеріалу з географії  включає в себе такі етапи: створення проблемної ситуації, формулювання проблеми, висунення гіпотез, перевірка висунутих гіпотез, аналіз результатів перевірки гіпотез, висновок і узагальнення, повернення до проблемної ситуації. Можна використовувати такі технології проблемного навчання: 1) «Акваріум»; 2) «Бесіда за круглим столом»; 3) «Створення проблемних ситуацій».

Ігрові технології

Поняття «ігрові технології» включає досить велику групу методів і прийомів організації навчального  процесу у формі різних  ігор. Географічні ігри постають як засіб спонукання та стимулювання учнів до навчальної діяльності. Вони мають  свою стійку структуру, основними компонентами якої є: дидактична мета; правила гри; її матеріально-технічне забезпечення; пізнавальний зміст; ігрові дії; результати гри.  Можна використовувати такі ігрові технології: 1) «Хто знає більше»; 2) «Рольова гра»; 3) «АБВ».

Групові технології

Групова технологія навчання передбачає організацію навчального процесу при вивченні географії, за якої навчання здійснюється у процесі спілкування між учнями  у групах при вивченні різних тем. Група може складатися з двох і більше учнів, може бути однорідною або різнорідною за певними ознаками, може бути постійною і мобільною. Групові форми навчання дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання. Формують внутрішню мотивацію до активного сприйняття, засвоєння та передачі інформації. Сприяють формуванню комунікативних якостей учнів, активізують розумову діяльність. Робота в групах дає найбільший ефект у засвоєнні знань. Можна використовувати такі групові технології. 1) «Коло ідей»; 2) «Мозковий штурм»; 3) «Міжпредметні зв’язки».

Інтерактивні технології.

Навчання відбувається шляхом взаємодій всіх, хто навчається. Це спілкування (колективне, кооперативне, навчання у співпраці), у якому і вчитель, і учні є суб’єктами. Учитель виступає лише в ролі координатора, організатора процесу навчання. Інтерактивне навчання найбільше відповідає особистісно-орієнтованому підходу до навчання з географії. Моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного розв’язання, застосовуються рольові ігри.

Технологія формування критичного мислення.

Технологія розвитку критичного мислення розроблена як модель інтерактивного навчання. Критичне мислення –  це процес, який найчастіше починається з постановки проблеми, продовжується пошуком і осмисленням інформації, закінчується прийняттям рішення щодо розв’язання поставленої проблеми.

Критичне мислення має такі характеристики:

1.Самостійність і незалежність суджень;

 1. Постановка проблеми.

3.Уміння приймати рішення.

 1. Чітка аргументованість.
 2. Соціальність.

Урок критичного мислення має певну структуру та складається з п’яти основних етапів:

 1. Розминка
 2. Актуалізація
 3. Обгрунтування навчання
 4. Усвідомлення змісту
 5. Рефлексія

Таким чином проведенні уроки з використанням сучасних технологій значно підвищують результативність уроку, роблять  його ефективнішим та результативнішим. Систематичне використання  інноваційних форм роботи дасть змогу вчителеві успішно розв`язати порушені проблеми з географії.

Джерела та література

 1. Андрєєва В.М. Урок географії в сучасних технологіях / В.М. Андрєєва, О.Є. Шматько. – Харків: Основа, 2006. – 176 с.
 2. Герасим’юк Т.О. Особливості засвоєння методів та технологій на уроках географії / Т.О. Герасим’юк // Географія. – 2009. – № 22. – С. 16-18.
 3. Жемеров О.О. Сучасні технології навчання географії України: Метод. посіб. для студ.-географів ВНЗ / О.О. Жемеров, В.М. Блазун. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 32 с.
 4. Інноваційні технології навчання географії. – Х.: Вид. група «Основа», 2010 -128 с.
 5. Інноваційні технології в роботі вчителя географії / уклад. Науменко Є.І. – Х.; Вид. група «Основа», 2011 – 127с.

 

Comments

Залишити відповідь