ПРУС ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | МЕТОД ПРОЕКТІВ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Учитель англійської мови
Водянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Компаніївської районної ради

МЕТОД ПРОЕКТІВ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розкрито мету, сутність та принципи методу проектів; встановлено значення цього методу як засобу реалізації сучасних технологій у вивченні іноземних мов; доведено, що використання методу проектів сприятиме підвищенню самостійності учнів, повноцінному прояву їх здібностей та реалізації прагнень спільної роботи з однолітками.

Останнім часом дуже гостро постає питання впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Це не лише сучасне обладнання, а й нові форми та методи навчання, нові підходи до вивчення іноземних мов. Головна мета – показати, як технології можуть бути ефективно використані для покращення якості навчання іноземної мови, формування і розвиток в учнів культури комунікації, вироблення практичних навичок використання іноземної мови.

Завдання вчителя – створити сприятливі умови для набуття практичних навичок вживання іноземної мови кожним учнем, підібрати такі методи навчання, які б дали змогу кожному учневі показати його можливості, творчість, креативність, підвищити учнівську когнітивну активність у вивченні іноземної мови. Використання сучасних засобів навчання, таких як комп’ютерні програми, онлайн-технології, так як і кооперативне навчання, метод проектів, може розв’язати ці проблеми.

Метод проектів – одна з найбільш сучасних технологій у навчанні іноземної мови. Він поєднує елементи проблемного навчання, кооперативного навчання, що дозволяє досягти високих результатів у вивченні будь-якого предмету, особливо іноземної мови, формує мовні навички учнів, культуру комунікації, вміння стисло і конкретно висловлювати свої думки, бути толерантним до думок співрозмовників, та розвиває здатність виокремлювати потрібну інформацію з великої кількості джерел, обробляти її з допомогою сучасних технологій.

Основна мета використання цього  підходу – можливість ефективно удосконалювати мовленнєві компетенції учнів з іншомовного мовлення. Він включає в себе наступні концепти:

  • Вербальна компетентність створює можливість для розвитку комунікативних навичок в усіх формах: аудіювання, говоріння, письмо, читання, переклад у межах певної теми;
  • Соціокультурна компетентність – формування уявлень про соціальну та культурну специфіку даної мови;
  • Лінгвістична компетентність – накопичення учнями лексичних одиниць, пов’язаних з певною темою, як необхідної основи для удосконалення мовних навичок;
  • Освітня та когнітивна компетентності – удосконалення освітньої діяльності в освоєнні іноземних мов.

Також, цей підхід формує інформаційну компетенцію, яка продукує можливість самостійно працювати з довідковою літературою, шукати потрібну інформацію у різноманітних джерелах та уміння бачити міжпредметні зв’язки. Більше того, проектне навчання сприяє набуттю учнем впевненості у собі, усвідомлення особистої важливості, розвиваючи командний дух та комунікативні навички, розвиває механізм критичного мислення, здатність знаходити шляхи розв’язання проблем і здатності учнів до пошукової роботи.

Види проектів можуть змінюватися і ставати складнішими відповідно до віку учнів. Робота над проектом може відбуватись індивідуально та у групах. Працюючи в групах, учасники розуміють, що успіх проекту цілком залежить від внеску кожного з них у спільну роботу. Робота розпочинається під час заняття під керівництвом учителя. Проекти можуть бути короткотривалими та довготривалими. Залежно від цього, вони можуть бути представленими на наступному уроці чи в кінці теми. Важливо, організовуючи проектну роботу, створити найбільш сприятливі умови для розкриття творчого потенціалу та креативності кожного учасника. Після захисту робіт доречно влаштувати виставку, під час якої інші учні, батьки та вчителі мають змогу їх побачити та оцінити важливість даного виду роботи.

Використання методу проектів ефективне при узагальненні, повторенні навчального матеріалу, особливо з точки зору його практичного застосування. Є очевидним той факт, що таке навчання значно впливає на мотивацію учнів. Робота над проектами змушує учнів звертатися до застосування різних комп’ютерних сервісів. Варто зауважити, що більшість дітей отримує досвід роботи з комп’ютерними сервісами саме під час виконання проектів.

У використанні проектної технології розрізняють декілька етапів: підготовчий, початковий, дослідницький та підсумковий. Вони допомагають правильно організувати роботу над проектом. Застосовуючи метод проекту на початку вивчення нової теми, потрібно зосередити увагу учнів на визначенні завуальованої проблеми. За навідними питаннями учні складають план проекту. Далі, залежно від виду проекту, він може включати в себе виставку, колаж, стінгазету, кросворд, віртуальну екскурсію. Учні діляться на групи та виконують той вид проекту, який оберуть, у межах чітко визначеної теми. На різних етапах роботи над проектом на учні та вчитель вирішують певні завдання.

Етап Зміст роботи Діяльність учнів Діяльність вчителя
Підготовчий етап
Мотивація та постановка мети Визначення теми та форм роботи Відбір інформації, обговорення завдань Допомога у постановці очікуваних результатів
Планування Ідентифікація джерел інформації (книги, енциклопедії, довідники, Інтернет);

виділення критеріїв для оцінки результатів (доцільність, соціальне значення)

Формулювання завдань, пошук відповідної інформації з теми Допомога у поєднанні аналізу, синтезу та спостереження
Дослідницький етап
Створення проектної роботи Пошук інформації Оформлення проекту з використанням мультимедійних ресурсів Супровід уроку
Підсумковий етап
Перевірка і оцінка результатів Аналіз виконання проекту, досяг результатів (успіхи і невдачі); аналіз досягнення поставленої мети Самооцінка проекту та самоаналіз власної діяльності Участь в колективному аналізі і оцінці  результатів проекту

Проектна технологія дозволяє учням поєднувати багато видів діяльності, створює ситуацію успіху, робить навчання захоплюючим і, як наслідок, більш ефективним. Учні з різними здібностями стають успішними і почуваються потрібними. Протягом виконання проектної роботи розвиваються освітні, соціальні та комунікативні навички. На завершення, варто зазначити, що на відміну від традиційних методів та форм навчання, використання інноваційних технологій відводить центральну роль учневі у здобутті ним знань. До того ж, викладач має не лише розв’язувати освітні завдання, а й створювати відповідні умови для розвитку учнівської дослідницької діяльності, заохочуючи їх до прийняття власних рішень.

Бібліографія

  1. Гальскова Н.Д. Сучасна методика навчання іноземних мов – М.,2000.
  2. Копилова В.В.Методика проектної роботи на уроках англійської мови. – 2003.
  3. Полат Е. С. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти – М., 2000.

Залишити відповідь