ПОСТНА ОЛЬГА РОМАНІВНА | ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

учитель української мови та літератури
Червоновершської ЗШ І-ІІІ ступенів
Компаніївського району
Кіровоградської області

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НАВЧАННЯ   НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

У статті наголошено , що в сучасних умовах найбільшої переваги набувають  сучасні технології та методи навчання , які мають  конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну  спроможність.

Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби і наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст і письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми. І тільки інший учитель знає ,скільки праці перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не злились в музику уроку.

Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури учителя, мірило його інтелектуального багатства,  показник його  кругозору та ерудиції.  В.Сухомлинський!

 Сучасні технології, що розглядаються як один з компонентів цілісної системи навчання, не тільки полегшують доступ до інформації, а й відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності. Впровадження цих  технологій в навчальний процес дозволяє активізувати процес навчання, реалізувати ідеї розвиваючого навчання, підвищити темп уроку, збільшити обсяг самостійної роботи учнів.

Комп’ютер дозволяє створити умови для підвищення процесу навчання: вдосконалення змісту, методів і організаційних форм.

Широкі можливості комп’ютера, якісний підбір програмного забезпечення з предмету дозволяє використовувати персональний комп’ютер на уроках, активізуючи навчальний процес, допомагаючи учням реалізувати в тій чи іншій мірі свій прихований інтелект і творчий потенціал. Систематичне використання комп’ютерних відеосюжетів та демонстраційних презентацій розвиває уяву, абстрактне мислення, підвищує інтерес до досліджуваного навчального матеріалу і предмету в цілому. В навчальних програмах можуть бути використані різноманітні форми наочності, у вигляді таблиць, схем, опорних конспектів, які демонструють не тільки статичну інформацію, але і різні мовні явища в динаміці із застосуванням кольору, графіки, ефекту мерехтіння, звуку, «оживлення» ілюстрацій (це якісно новий рівень застосування пояснювально-ілюстративного і репродуктивного методів навчання).

Грамотне, обгрунтоване використання нових технологій сприяє підвищенню ефективності якості навчання   школярів.

Навчання – це не лише передача знань, а й творчий процес людських взаємин,  створюючи в групі атмосферу визнання, ентузіазму і підтримки, таким чином формуємо у дітей і дорослих позитивне ставлення до навчання.І якщо ми хочемо, щоб нашим  предметом щиро зацікавились діти, подумаймо над тим, як зробити його привабливим, незвичайним для сприйняття, схожим на гру. І не ймім  віри в те, що гра лише для маленьких. Навчаючи – грайся, граючи – вчись!       Про це також говорив і Конфуцій :

«Не навчайте дітей так, як навчали вас – вони народилися в інші часи».

Найважливіше в нашій праці  знати дитину. Виховання лише тоді стає реальною силою, коли воно rрунтується на вірі. Творча праця, захоплення улюбленою справою – найвірніший шлях до серця учнів. Перед нами, педагогами, постійно постає питання: як зробити урок яскравим і незабутнім? Які методи і прийоми для цього обрати? А головне – як зробити урок сучасним та ефективним?  Для цього  потрібні нові сучасні підходи до освітньої діяльності, а отже, і новий учитель, здатний запровадити в освітній процес все передове, змінити авторитарне навчання і виховання на розвиток особистості учня на засадах індивідуального і творчого підходу.

Вважаю, що в кожній дитині природно закладений певний творчий потенціал. Надзвичайно важливо навчити дитину бачити прекрасне, тонко сприймати навколишній світ, правильно й образно висловлювати думку.

У кожної дитини своя вершина знань, і дати можливість досягнути її – це завдання   учителя. Головне, щоб учень не залишився біля підніжжя цієї гори.

Бо  життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, „яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники”.

У наш час спостерігається зростання інтересу до процесу творчості. Якщо в деяких психічних процесах людині допомагають складні механізми (комп’ютери, сканери, обчислювані машини), то творчість не може бути формалізована і обмежена певною програмою дій, не може бути механічною.

 

Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в сучасній школі є всебічний розвиток школярів, зокрема творчих здібностей особистості

Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя. Завдання педагога – управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв’язувати дедалі складніші творчі завдання.

І єдиним, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.

Тому сучасний  етап  модернізацї навчально-виховного процесу покликаний  сприяти формуванню та розвитку творчої особистості, яка спроможна повноцінно реалізуватися в житті. Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов.

Особистістю людина стає поступово, на її формування впливає багато чинників. Серед них провідне місце належить рідній мові, тому що саме вона найглибше пронизує свідомість і підсвідомість людини, доносить інформацію про навколишній світ.

Вивчення української мови та літератури в школі передбачає, як відомо, реалізацію 3 основних завдань: 1) дати учням знання з мови і вміння використовувати їх у практиці; 2) розвивати мислення, творчі вміння й здібності; 3) виховувати національно свідому особистість на уроках літератури.

Головні дидактичні функції, які реалізуються за допомогою ІКТ на уроках української мови та літератури, це:

– пізнавальна (використовуючи комп’ютерні технології та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію, як ту, що зберігається на жорсткому диску власної комп’ютерної бази, так і розміщену на дисках CD-ROM чи відповідних сторінках Інтернету)

– розвивальна (робота з різноманітними   комп’ютерними   програмами,   крім   активізації   літературних можливостей особистості, сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як сприйняття, логічного мислення, пам’яті, уяви);

– дослідницька (у школярів з’являється можливість узяти участь у роботі літературних пошукових груп,  Інтернет-конкурсах; виконувати творчі роботи різних видів, створювати власні творчі проекти, розробляти доповіді, реферати, учнівські презентації, публікації,  дослідити певні проблемні питання);

– комунікативна (під час обміну інформацією між учнями створюється певна віртуальна єдність, у всіх є реальна можливість увійти на сайти популярних сучасних митців; вони мають можливість зіставити різні погляди, давати їм оцінку, формувати свої позиції).

Також використання  нових технологій на уроках української мови та літератури дає можливість впливати на три канали сприйняття учнів: візуальний, аудіальний, кінестетичний, а значить, сприяє ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Збільшується обсяг матеріалу за рахунок економії часу. Розширюються можливості застосування диференційованого підходу в навчанні, здійснюються міжпредметні зв’язки, що дозволяє розширювати кругозір учнів, підвищувати рівень їх культурної освіти, розвивати творчі здібності. Використання ІКТ дозволяє зануритися в інший світ, побачити його своїми очима, стати ніби учасником того чи іншого процесу. Інформаційні технології також значно розширюють можливості подання навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, звуку, всіх сучасних засобів відеотехніки дозволяє відтворювати реальну обстановку діяльності.

Результативність реалізації навчальної мети – свідомість, міцність і глибина знань учнів з української мови та літератури перебуває у прямій залежності від активної зацікавленості предметом, бажання знати його, тобто від рівня мотивації учнів до вивчення предмету.

Починаючи викладати українську мову та літературу  , я ставила перед собою питання: як зробити урок не лише пізнавальним, інформативним, але й підтримувати у дітей зацікавленість предметом,бажання вчитися, зробити урок цікавим, підвищити у школярів мотивацію до навчання?

Шукаючи відповідь на це питання, я дійшла висновку, що зацікавити, вмотивувати учнів до вивчення предмету можна шляхом уникнення одноманітності, шаблонності в роботі, використання таких форм, методів навчання, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне мислення школярів.

Можливості комп’ютера на уроках української мови та літератури я використовую на всіх етапах навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі знань, умінь, навичок.. При цьому для школяра комп’ютер виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об’єкта навчання, ігрового середовища.

Основне завдання вчителя, який використовує ІКТ, – навчити дітей добувати інформацію і її аналізувати, розвивати вміння робити це швидко й ефективно, що формує навички, які  знадобиться їм у житті, незалежно від обраної професії. Використання на уроках інформаційно-комунікаційних технологій  дозволяє поглиблено усвідомлювати та засвоювати учням навчальний матеріал. Це створює сприятливі умови для формування в дитини здатності сприймати предмети та явища різнобічно, системно, емоційно.

Бо часто у роботі вчитель – словесник  надмірно захоплюються використанням якоїсь однієї педагогічної технології, не помічаючи її “мінусів”, не враховуючи індивідуальні особливості своїх учнів, їх готовність до роботи за певною технологією. Експеримент не приносить бажаних результатів, і вчитель розчаровується у всіх нововведеннях, продовжує працювати за “старою системою”. Вважаю, що сучасному педагогові необхідно вибрати те “зерно”, що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого вчителя і учні прагнутимуть до творчості.

На мою думку, види уроків, які я впроваджую у своїй роботі, допомагають відійти від стандарту, підштовхнути учня до власного, неповторного, індивідуального, особливого погляду на життя. Це, як правило,

уроки – відкриття,

уроки –  дослідження,

уроки – ділові ігри,

уроки – подорожі,

уроки – погляди в історію,

уроки – практикуми;

уроки – вибори;

уроки – лінгвістичні проекти;

уроки – роздуми, хоч існує ще багато інших варіантів ,не менш цікавих для учнів.

На таких уроках створюється ситуація довіри та успіху,  і за таких обставин дитина розкривається, може повірити у свої можливості, реалізуватися як творча особистість, сміливо продемонструвати свої здібності.

Вміле застосування інноваційних форм роботи, на мою думку,  дасть змогу вчителеві успішно розв`язати порушені проблеми.

Ідеал сучасного навчання – особистість із гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями. Тому вважаю, що такі форми роботи, як рольові ігри, вільне письмо, словесне малювання, дослідницька діяльність, захист проектів, представлення презентацій сприяють загальному розвитку учнів, здатних комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови.

 

На етапі вивчення нового матеріалу я координую, направляю, організовую навчальний процес. Навчальний матеріал «розповідає» або повністю, або частково комп’ютер, що дозволяє чергувати різноманітні методичні прийоми.

Методично грамотна подача матеріалу в комп’ютерній програмі сприяє успішному формуванню особистісних компетенцій учнів під час вивчення цієї теми.

При повторенні на початку уроку в комп’ютерному варіанті я використовую будь-який формат (текст, зображення): репродуктивне тестування, розвиваючу гру, проблемну ситуацію. Проблемна ситуація допомагає зробити висновок. Якщо учень помилився, може скористатися підказками. В результаті всі учні включені в розумову діяльність,готові до сприйняття нового матеріалу. Ступінь самостійності при такому виді діяльності може бути або повною, або частковою.

При узагальнюючому повторенні для узагальнення та систематизації знань використовую підсумкове тестування, яким завершується кожна тема. Всі учні виконують контрольний тест. І тут же отримують оцінку комп’ютера.

Великий інтерес викликають у учнів презентації в редакторі Power Point, які я складаю сама, або запозичую у колег у мережі Інтернет. При підготовці до уроку складаю презентацію зі схемами, але тільки їх основи, які учні заповнюють на уроці або шляхом усного промовляння і появи відповіді на слайді.

Швидко перевірити знання учнів дозволяє робота з текстами. Для цього на одному слайді з’являється текст, в якому пропущені орфограми, пунктограми або допущені помилки. Після написання роботи учні перевіряють свою роботу по наступного слайду і виставляють оцінки.

Даний вид роботи зручний тим, що учні відразу бачать свої помилки, виправляють їх і отримують оцінки. Крім цього, учні самі створюють презентації по заданих лінгвістичним темам.

На етапі контролю знань, умінь, навичок комп’ютерний контроль знань має суттєві переваги порівняно з традиційним. Переваги полягають у наступному:

Ø здійснюється індивідуалізація контролю знань;

Ø підвищується об’єктивність оцінки;

Ø на процедуру оцінювання затрачається мінімальна кількість часу.

Використовую різноманітні форми контролю: тести, самоконтроль, взаємоконтроль.

Комп’ютер допомагає вчителю в управлінні навчальним процесом, видає результати виконання учнями контрольних завдань з урахуванням допущених в темі помилок і витраченого часу.

Важливим етапом уроку є домашнє завдання. Здійснюю індивідуальний підхід до домашнього завдання: скласти міні-презентацію за темою уроку (теорія, практика), тестування, створити проблемну ситуацію. В цьому випадку автором виступає сам учень.

Використання засобів ІКТ ефективно не тільки на уроках мови, а й на уроках літератури. Залучення великого ілюстрованого матеріалу, використання аудіо- та відео- супроводів роблять уроки літератури яскравими, змістовними.

Найчастіше на уроках літератури використовую показ презентацій, програвання музичних композицій, перегляд відеофрагментів і відеофільмів.

При проведенні традиційного уроку використовую окремі відеофрагменти, які дозволяють побачити героя в певній ситуації.

На уроках організовую кіносеанс з обов’язковим наступним обговоренням переглянутого фільму. Перегляд фільму дозволяє порівняти авторський текст і його режисерську інтерпретацію.

Використання ІКТ на уроці літератури пов’язано з музикою, яка дозволяє створити потрібний емоційний фон для літературної вітальні.

На уроках узагальнення і повторення пропоную кросворди, тексти з фольклору, творчості письменників, тренажери.

Одним з оптимальних і доступних для мене засобів використання ІКТ на уроках літератури є створення презентації. Вона служить наочним матеріалом, пробуджуює інтерес до літературних творів, дозволяє образно уявити життя і особистість письменника. При цьому презентація служить як основною формою проведення уроку (несе значну частину інформаційного навантаження), так і додаткової (грає роль наочного посібника або опорного конспекту).

Презентації використовую на уроках вивчення біографії письменника. Ці роботи містять портрети, фотографії письменників, місць, пов’язаних з їх життям та творчістю, а також несуть коротку інформацію про основні етапи літературної діяльності та життя.

У своїй роботі для уроків вивчення художніх творів, основ теорії та історії літератури, уроків розвитку мовлення я використовую готові презентації, створені іншими вчителями-словесниками, свої, учні самі охоче створюють презентації до уроків з біографії письменників.

Уроки з використанням ІКТ виховують почуття прекрасного, розширюють кругозір учнів, дозволяють за обмежений час дати літературознавчий матеріал.

Проблеми і труднощі в процесі роботи

Занадто часте проведення уроків із застосуванням ІКТ може негативно позначитися на результатах навчання: у свідомості дитини правила можуть міцно асоціюватися з кнопками і готовими таблицями. Більша різноманітність навчальних ситуацій і гнучке оперування образами досягається на традиційних уроках. Отже, при вивченні теми не можна зловживати комп’ютерної підтримкою, так само як і будь-яким іншим одним методом роботи.

Переваги методу

Розвиток творчих здібностей учнів з використанням ІКТ має ряд переваг перед вже існуючими технологіями.Переваги використання ІКТ у розвитку творчих здібностей учнів:

Ø розвивають креативні, дослідницькі здібності учнів;

Ø підвищують мотивацію навчання;

Ø активізують пізнавальну діяльність учнів;

Ø підвищують інтерес до предмета;

Ø дозволяють індивідуалізувати процес навчання;

Ø активізують самостійну діяльність учнів;

Ø допомагають і вчителю підвищити рівень своєї комп’ютерної грамотності.

Сутність і види сучасних  методів навчання.

Ці методи   навчання можна поділити на дві великі групи: групові та фронтальні. Перші передбачають взаємодію учасників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти осіб), другі – спільну роботу та взаємонавчання всього класу.
Час обговорення в малих групах – 3-5 хвилин, виступ – 3 хвилини, виступ при фронтальній роботі – 1 хвилина.

Групові методи: 

 1. Робота в парах.
  Учні працюють в парах, виконуючи завдання. Парна робота вимагає обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, які в звичайних умовах є часомісткими або неможливими (обговорити подію, твір, взагалі інформацію, вивести підсумок уроку, події тощо, взяти інтерв’ю один в одного, проанкетувати партнера). Після цього один з партнерів доповідає перед класом про результати.
 2. Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в трійках проводити обговорення, обмін думками, підведення підсумків чи навпаки, виділення несхожих думок).
 3. Змінювані трійки. Цей метод трохи складніший: всі трійки класу отримують одне й те ж завдання, а після обговорення один член трійки йде в наступну, один в попередню і ознайомлює членів новостворених трійок з набутком своєї.
 4. 2+2=4. Дві пари окремо працюють над вправою протягом певного часу (2-3 хвилини), обов’язково доходять до спільного рішення, потім об’єднуються і діляться набутим. Як і в парах, необхідним є консенсус. Після цього можна або об’єднати четвірки у вісімки, або перейти до групового обговорення.
 5. Карусель. Учні розсаджуються в два кола – внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє рухається. Можливі два варіанти використання методу – для дискусії (відбуваються “попарні суперечки” кожного з кожним, причому кожен учасник внутрішнього кола має власні, неповторювані докази), чи для обміну інформацією (учні із зовнішнього кола, рухаючись, збирають дані).
 6. Робота в малих групах. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: “спікер” – керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), “секретар” (веде записи результатів роботи, допомагає при підведенні підсумків та їх виголошенні), “посередник” (стежить за часом, заохочує групу до роботи), “доповідач” (чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи групи).
  Можливим є виділення експертної групи з сильніших учнів. Вони працюють самостійно, а при оголошенні результатів рецензують та доповнюють інформацію.
 7. Акваріум. У цьому методі одна мікрогрупа працює окремо, в центрі класу, після обговорення викладає результат, а решта груп слухає, не втручаючись. Після цього групи зовнішнього кола обговорюють виступ групи і власні здобутки.

Фронтальні методи:

 1. Велике коло.Учні сидять по колу і по черзі за бажанням висловлюються з приводу певного питання. Обговорення триває, поки є бажаючі висловитися. Вчитель може взяти слово після обговорення.
 2. Мікрофон. Це різновид великого кола. Учні швидко по черзі висловлюються з приводу проблеми, передаючи один одному уявний “мікрофон”.
 3. Незакінчені речення.Дещо ускладнений варіант великого кола: відповідь учня – це продовження незакінченого речення типу “можна зробити такий висновок…”, “я зрозумів, що…”
 4. Мозковий штурм.Загальновідома технологія, суть якої полягає в тому, що всі учні по черзі висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні думки з приводу проблеми. Висловлене не критикується і не обговорюється до закінчення висловлювань.
 5. Аналіз дилеми (проблеми). Учні в колі обговорюють певну дилему (простіше) чи проблему (складніше, бо поліваріантно). Кожен каже варіанти, що складаються внаслідок вибору. Найкраще давати завдання вибору з особистісним сенсом (наприклад, “чи платити податки, якщо країна не здатна їх правильно розподілити?”).
 6. Мозаїка. Це метод, що поєднує і групову, і фронтальну роботу. Малі групи працюють над різними завданнями, після чого переформовуються так, щоб у кожній новоствореній групі були експерти з кожного аспекту проблеми (наприклад, кожна первинна група аналізувала один вірш Т.Шевченка, після переформування перша нова група повинна узагальнити тематику всіх опрацьованих віршів, друга – ідейне навантаження, третя – образи, четверта – форму).

Впровадження цих методів навчання відбувалося за логікою “від простого до складного”, паралельно застосовуючи як фронтальні, так і групові методи за такою схемою:

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

У процесі застосування інтерактивного навчання постійно виникали різні проблеми та труднощі. Вважаємо за доцільне їх навести, щоб показати практичний бік інтерактивного навчання.
Отже, типові проблеми:

 1. Головна проблема: учень часто не має власної думки, а якщо і має, боїться її висловлювати її відкрито, на весь клас. Самі учні пояснюють це так: “В нас рідко запитують власну думку”, “Чи цінна моя думка?”, “А раптом вона не співпаде з думкою вчителя чи колективу?”, “Вона суперечить думці учня, що має в класі авторитет з цього предмету” тощо.
 2. Часто школярі не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їх думку, рішення.
 3. Учень не готовий в процесі обговорення змінювати свою думку, йти на компроміс.
 4. Учням важко бути мобільними, змінювати обстановку, методи роботи.
 5. Труднощі в малих групах: лідери намагаються “тягнути” групу, а слабші учні відразу стають пасивними.
 6. Часто трапляється висловлення відверто антисуспільних думок з метою завоювання “авторитету”, привертання уваги. При обговоренні замість аргументувати свою думку, учень починає демагогію: “Ви ж самі сказали, цінною є кожна думка, а я так думаю і Ви мене не переконаєте!”

Проте за умови вмілого провадження інтерактивні методи навчання дозволяють залучити до роботи всіх учнів класу, сприяють виробленню соціально важливих навиків роботи в колективі, взаємодії, дискусії, обговорення.
При застосуванні інтерактивного навчання поглиблюється мотивація.
Як показали результати педагогів-практиків, після запровадження цих методів можна констатувати наступні зрушення:

 1. учні набули культури дискусії;
 2. виробилося вміння приймати спільні рішення;
 3. поліпшились вміння спілкуватися, доповідати;
 4. якісно змінився рівень сприйняття учнями української літератури – він набув особистісного сенсу, замість “вивчити”, “запам’ятати” стало “обдумати”, “застосувати”;
 5. якісно змінився рівень володіння головними мисленнєвими операціями – аналізом, синтезом, узагальненням, абстрагуванням.

Використання ІКТ дозволяє реалізувати різні прийоми, урізноманітнити навчальний процес, зробити його більш привабливим, брати до уваги потреби та інтереси суб’єкта навчання, рівень його підготовки, оперативно і цілеспрямовано контролювати роботу учнів, ефективно керувати нею.

Учень, володіючи здібностями творчо вирішувати проблеми, використовуючи комп’ютерні можливості, вчиться бути конкурентноспроможним членом сучасного суспільства: творчим, інтелектуально-освіченим, відповідальним, комунікабельним, здатним вирішувати проблеми автономно, самостійно і ефективно застосовувати знання в життєвій практиці, побуті, навчальної діяльності. Інтернет дозволяє організувати реальне , мобільне і  інформаційне  джерело , з якого можна не тільки черпати інформацію, а й вирішувати безліч завдань.

З цього випливає , що використання ІКТ   у навчальному процесі  сприяє розвитку творчої особистості.

Закінчити хотілося б словами древнього мислителя Конфуція:

«Той, хто, звертаючись до старого, здатний відкривати нове, гідний бути вчителем».

Тому визначаючись із цілями, озирніться на те, що вже зроблено.

«Якщо ви хочете добитися в цьому житті чогось значного, недостатньо просто діяти – треба ще й мріяти; недостатньо просто планувати – треба ще й вірити.     (А.Франс)

Comments

Залишити відповідь