ПОДОПРИГОРА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА | МЕТОД ПРОЕКТІВ – СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Директор
Витязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Бобринецької районної ради
Кіровоградської області

МЕТОД ПРОЕКТІВ – СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Кожен  учитель  математики  прагне,   щоб його учні були творчими й талановитими , мали інтерес до вивчення предмету.

В наш час метод проектів є одним з найперспективніших методів навчання, бо  він спрямовує  учнів до розв’язання проблем, які потребують певних знань; розвиває критичне мислення; формує навики роботи з інформацією (учні добирають потрібну інформацію, аналізують її,

систематизують); допомагає вирішувати пізнавальні й творчі завдання в співпраці, де учні виконують різні соціальні ролі.

Метод проектів – це  конкретна  можливість застосувати життєвий досвід  для досягнення виховних та навчальних цілей.

Проектна діяльність – процес тривалий і творчий. Він неможливий без емоцій, захоплення, самовідданої праці вчителя та наполегливої роботи учнів. Головне – уважно підійти до індивідуальних особливостей кожної дитини, щоб кожен працював натхненно з почуттям гордості й віри у свої можливості .

У роботі над проектом виявляється максимальна самостійність учнів у формуванні мети і завдань, пошуку необхідної інформації, навичок дослідницької діяльності, розвивається творчість.

Реалізація методу проектів на практиці змінює роль вчителя під час навчального процесу. Із носія  готових знань він перетворюється  на організатора пізнавальної діяльності учнів.  Змінюється й психологічний клімат у колективі , оскільки учителю потрібно переорієнтувати свою навчально-виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності, на пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого характеру. Основні завдання технології:

– навчити учнів здобувати знання самостійно та вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;

– сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо);

– розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, різними точками зору на одну проблему;

– прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.

Результати виконання проектів повинні бути «відчутні»: якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична – конкретний результат, готовий до впровадження. Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.

Перш за все вчитель повинен знати основні вимоги, що висуває проектна технологія до її організації:

– наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв’язання;

– практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів;

– самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;

– структурування змістової частини проекту (з указуванням поетапних результатів);

– використання дослідницьких методів: визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, висунення гіпотези їх розв’язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коректування, висновки .

Тематику проекту можуть запропонувати як вчителі, так і самі учнів відповідно до інтересів і здібностей.

Розрізняють такі типи проектів:

– дослідницькі проекти – потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, продуманості методів, у тому числі експериментальних методів обробки результатів;

– інформаційні проекти – спрямовані на збирання інформації про який-небудь об’єкт, факт, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом. Результатом може бути стаття, реферат, доповідь, презентація.

Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них. Особливо важливими є хороша організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику.

Проектна діяльність відкриває в учнях здібності лідерів, які вміють організовувати роботу в своїх групах, доводити свою точку зору.

Кожен проект має наступну структуру:

 1. Вибір теми проекту, його типу, кількості учасників.

2.Обмірковування вчителем можливих варіантів проблем, які важливо дослідити в рамках наміченої тематики. Самі ж проблеми впроваджуються учнями з подачі вчителя (навідні запитання, ситуації) можлива «мозкова атака» з наступним колективним обговоренням.

3.Розподіл завдань по групах, обговорення можливих методів дослідження, пошук інформації,  творчих рішень.

4.Самостійна робота учасників проекту за своїми індивідуальними чи груповими дослідженнями, творчими завданнями.

5.Обговорення отриманих даних у групах (на уроках, у груповій роботі).

 1. Захист проектів.

7.Колективне обговорення, експертиза, висновки.

Плануючи проект, учитель повинен визначитися:

 • чи відповідає діяльність, запланована проектом, віковим особливостям дітей ;
 • чи мають учні необхідний досвід, виконання проектної роботи;
 • чи ретельно сплановані етапи проекту;
 • як запланований проект відповідає програмовим вимогам;
 • яким мав би бути кінцевий результат;
 • як досягнуть діти необхідного рівня знань із навчального предмета.

Мої вихованці із задоволенням працюють над проектами.

Прикладами виконаних  проектів є інформаційні проекти у 5-му класі “Загадковий світ натуральних чисел”, в 6-му класі «Пропорції навколо нас», в 7-му класі «Лінійні рівняння і ми»( алгебра), « У світі трикутників»

( геометрія), у 8-му класі проект «Сто способів доведення теореми Піфагора»,  у 9 класі – «Квадратична функція». Під час захисту проектів діти вчаться слухати своїх товаришів, аналізувати їхню думку, зіставляти зі своєю. Оцінюючи інших, діти вчаться оцінювати себе, у них формується вміння жити серед людей.

Переконана, що метод проектів – це шлях пізнання, спосіб організації процесу пізнання.

Таким чином, суть проектної технології – стимулювання інтересу учнів до певних проблем, які передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показ практичного застосування надбаних знань. Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючись відповідного їх балансу на кожному етапі навчання.

Список використаних джерел

 1. Войтович О.Упровадження методу проектів у виховний процес// О.Войтович// Відкритий урок: розробки, технології, досвід.-2008.-№9.
 2. ІсаєваГ. Метод проектів – ефективна технологія навчання / Г. Ісаєва. – [Електронний ресурс]. Режим доступу http://osvita.ua/school/method/technol/1415/.
 3. Нич С. Як використати проектну технологію./ С. Нич // Відкритий урок: розробки, технології, досвід . – 2010. – № 1. – С. 2224.

 

Comments

 1. Тема статті є актуальною, адже метод проектів базується на самостійній діяльності учнів. Завдяки використанню цього методу учні застосовують знання з різних галузей науки. Крім того, під час роботи над проектом в учнів розвиваються соціальні, розумові та комунікативні навички. Дякую за корисну та пізнавальну статтю.

Залишити відповідь