ПІНЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | ТЕХНОЛОГІЯ SMART Board НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ

Учитель української мови та літератури
Червоновершської ЗШ І-ІІІ ступенів
Компаніївської міської ради
Кіровоградської області

ТЕХНОЛОГІЯ SMART Board НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ

У статті досліджується можливості використання інтерактивної дошки, яка постає основним засобом оперативного дидактичного забезпечення занять з української мови та літератури.  Комп’ютер та інтерактивні дошки поступово стають звичними засобами навчання, використання яких роблять урок динамічним, яскравим і набагато результативнішим.

Сучасність висуває усе більш високі вимоги до навчання практичному володінню українською мовою в повсякденному спілкуванні і професійній сфері. Обсяги інформації ростуть і часто рутинні способи її передачі, збереження й обробки є неефективними. Використання інноваційних технологій розкриває величезні можливості комп’ютера як засобу навчання.

Комп’ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної та літературної діяльності і сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створювати комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а  також реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня.

Упровадження сучасних інформаційних технологій на заняттях української мови та літератури стає однією з актуальних проблем методики викладання дисциплін.  Сьогодні викладач-словесник   зобов’язаний вміти користуватися сучасними засобами навчання, насамперед, для того, щоб забезпечити одне з найголовніших  прав  дитини  –  право  на  якісну   освіту.

Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.

Мультимедіа (лат. multum – багато й англ. media – засоби) – система сучасних технічних засобів, що дозволяють працювати з текстовою інформацією, графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), анімаційною комп’ютерною графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) в єдиному комплексі; один їх перспективних напрямків, що найбільш швидко розвиваються, особливо в галузі освіти.

Під мультимедіа розуміють комплекс апаратних та програмних засобів, що дозволяють застосовувати комп’ютер з текстом, зі звуком, графікою, анімацією та відео.

Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною: від кількох хвилин до використання мультимедіа впродовж цілого уроку. Під час уроку з мультимедійною підтримкою істотно змінюється роль учителя, який виступає передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів.

Відомо, що найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка одночасно впливає на кілька органів чуття, і запам’ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше каналів сприймання було активізовано.

Серед головних дидактичних функцій, що мають бути реалізовані за допомогою комп’ютерних технологій у процесі вивчення української мови та літератури, визначають наступні:

 • пізнавальна;
 • розвивальна;
 • дослідницька;
 • комунікативна.

SMART Board, який більше відомий під назвою “нтерактивна дошка”, є втіленням новітнього засобу мультимедійних технологій і високоефективним технічним засобом навчання. Цей комплекс дає можливість створювати інтерактивне інформаційно-комунікаційне середовище й використовувати як традиційні, так й інноваційні педагогічні технології навчання. Програмне забезпечення SMART Board дозволяє керувати прикладними комп’ютерними програмами дотиками до поверхні екрана, забезпечує універсальну технологію роботи з різними видами інформації та дає вчителеві  ефективний засіб створення й застосування авторських навчальних програм [1, с. 5].

Інтерактивна дошка постає основним засобом оперативного забезпечення необхідною наочністю занять з української мови та літератури, дозволяючи розробити необхідний наочний матеріал у вигляді блок-схем, динамічних алгоритмів чи узагальнюючих таблиць, які є стислим викладом і зображенням основних положень навчального матеріалу та застосувати його на уроці, надаючи великий екран для роботи з мультимедійними матеріалами. Цей екран, який можуть бачити всі присутні в класній кімнаті, виводить взаємодію учнів з учителем  на новий рівень, сприяє активному залученню учнів до спостережень над мовними матеріалами та явищами з їх подальшим аналізом, класифікацією, встановленням певних закономірностей. Використання для демонстрації комплексу технічних засобів навчання з інтерактивною дошкою (SMART Board)  сприяє забезпеченню більшої концентрації на навчальних завданнях, збагачує дидактичні можливості у навчанні.

Тестові завданнянадзвичайно вдало можна формувати на інтерактивній дошці. Як відомо, є спеціальні програми, проте це можна робити й без них, розташувавши кожне запитання та варіанти відповідей на нього на окремому слайді. Такі тестові завдання зручно використовувати під час тематичного оцінювання, аудіювання тощо.

Самодиктант давно відома форма перевірки знань, проте у мультимедійному форматі вона працює набагато ефективніше. На дошці – текст із пропущеними буквами та розділовими знаками (бажано, щоб у кожного учня був такий самий друкований текст ). У процесі роботи учні пояснюють вживання букв і розділових знаків, роблячи на дошці відповідні записи.

Медіа-урок – цесукупність різноманітних мультимедійних прийомів, що працюють впродовж 45 хвилин уроку, сприяючи повному розкриттю й усвідомленню учнями теми уроку. Такий урок – яскравий, динамічний, результативний.

Інтерактивна дошка дає можливість використовувати більш широкий діапазон візуальних засобів при вивченні матеріалу, тому новий матеріал стає більш зрозумілим для учнів. Не можна категорично заявити, що результати всіх учнів поліпшуються з використанням на уроці інтерактивної дошки, але учні стають більш зацікавлені і мотивовані на уроці, вони швидше запам’ятовують матеріал. Інтерактивна дошка підвищує якість уроків, що також економить час, адже йому не доведеться пояснювати один і той же матеріал двічі.

За допомогою тактильного управління інтерактивною дошкою SMART Board можна легко й швидко віднайти і показати необхідну інформацію в електронних підручниках чи Інтернеті, управляти звуковим та відеосупроводженням, робити графічні й текстові коментарі до теми тощо. Перевагою використання програмного забезпечення SMART Board, а саме програми SMART Notebook, є те, що під час заняття можна легко перебудувати сам процес викладення матеріалу, залежно від обставин вносити корективи, додаткові коментарі, ілюстрації та ін.

Щоб визначити доцільність використання технології SMART Board на заняттях, слід враховувати численні фактори: педагогічну і наукову якість інтерактивних елементів, інтереси й вік учнів, зміст матеріалу, що подається, методичну зрілість самого вчителя. Адже існує залежність між методом засвоєння матеріалу й здатністю його відтворення через деякий час. При подачі матеріалу у звуковому вигляді запам’ятовується 1/4 інформації, при візуальній подачі – близько 1/3, комбінованій – 1/2. Коли ж людина залучається до активних дій – здатність засвоєння підвищується до 75%.

Ефективність заняття з використанням SMART технологій залежатиме від того, наскільки вміло вчитель зможе відшукати адекватну змістові заняття форму повідомлення інформації. Тому залучення технології SMART Board передбачає ретельну попередню підготовку словесника – методичну й організаційно-технічну.

Але SMART Board – не чарівна паличка, яка сама вирішує всі проблеми на уроці і робить заняття цікавими і захоплюючими. Також не варто думати, що інтерактивна дошка повинна використовуватися на кожному уроці або на кожному його етапі. Як і з будь-яким іншим ресурсом, найбільшого ефекту від використання цієї дошки можна досягти тільки тоді, коли вона використовується відповідно поставленим на уроці завданням. Треба грамотно опанувати програмне забезпечення, і використовувати його потенціал при підготовці до уроку.

Використання інтерактивної дошки на уроці – це відмінна допомога вчителеві. Особливо це стосується української літератури та мови, оскільки процес вивчення цих предметів  вимагає від учнів посидючості, уваги. Щоб урізноманітнити урок і захопити учнів, ми використовуємо комп’ютери і інтерактивні дошки. Використання мультимедійних технологій дозволяє зробити урок не тільки цікавим, але і дає можливість перетворювати виконання «нудних» завдань по теорії літератури в гру, використовувати барвисті ілюстрації, узяті з Інтернету, прослуховувати «живі» записи носіїв мови. Інтерактивна дошка використовується вчителем і при поясненні нового матеріалу і тестуванні знань учнів.

Бібліографія:

 1. Бонч-Бруєвич Г.Ф. Методика застосування технології SMART Board. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007. – 102 с.
 2. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2009. – 100 с.

3.Воробцова В.В. Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури // Використання ІКТ у процесі вивчення української мови і літератури: наук.-метод. посіб./ За ред О.В.Чубарук. ― Біла Церква, 2007. ― С.19-24.

 1. Литвинова С.Г. Теорія і методика навчання вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям (використання інтерактивних дошок на уроках української мови) // www.children.edu-ua.net
 2. Радченко І. Майстер-клас: мультимедійні жанри // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. ― 2008. ― № 10.― С.9-17.

Comments

 1. Зацікавила тема Вашої статті . Згодна, що комп’ютер та інтерактивні дошки поступово стають звичними засобами навчання, використання яких роблять урок динамічним, яскравим,але слід не забувати про головне завдання учителя – виховувати особистість. У цьому допомагають не лише інноваційні технології, а і живе добре слово.

 2. Дякую за пізнавальну статтю! Згодна, що тема є надзвичайно актуальною. Без сумніву, ефективність використання SMART технологій напряму залежить від майстерності вчителя та грунтовної підготовки, але результат цього вартий!

 3. Стаття цікава, актуальна, корисна для сучасного учителя. Згодна, що використання інтерактивної дошки сприяє підвищенню якості уроків, учні більш зацікавлені та мотивовані, що дає прекрасні результати. Дякую за пізнавальний матеріал.

Залишити відповідь