ПІДДУБНА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА | МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

 

Учитель математики та інформатики
Коробчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Новомиргородського району
Кіровоградської області

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

У статті викладено сучасні технології та методики навчання у процесі викладання математики. На сьогоднішній день інформаційно комунікаційні технології займають все більше місце в освітньому процесі. Використання сучасних освітніх технологій дозволяє підвищити ефективність навчального процесу і допомагає досягти найкращого результатув навчанні математики.

Особистісно-орієнтована технологія навчання. Допомагає у створенні творчої атмосфери на уроці, а так само створює необхідні умови для розвитку індивідуальних здібностей дітей. Основний задум особистісно-орієнтованого уроку в тому, щоб розкрити зміст індивідуального досвіду учнів, порівняти його з набутим. Під час організації особистісно-орієнтованого уроку професійна позиція вчителя полягає в тому, щоб знати і з повагою ставитися до будь-якого висловлювання учня за темою. В цих умовах учні прагнутимуть висловлювати свої думки, пропонувати свої варіанти, не боятимуться мислити. Цікавою формою роботи для дітей є така самостійна робота, під час якої можна не тільки вибирати завдання, але й порухатися під час уроку . На пронумерованих столах є завдання. Учні на вибір підходять до стола із завданнями і пробують його розв’язати. У випадку виникнення труднощів переходять до іншого стола або просять допомоги у вчителя. Така форма роботи дає можливість без стресу провести дитині самооцінку ( чого я ще не навчився ), немає психологічного тиску, обмежень у часі, є можливість вільно рухатись (тут розвиток рухового апарату). Таку роботу варто проводити і в старших класах, де дуже рідко ми приділяємо увагу фізкультхвилинці.

Технологія рівневої диференціації. У зв’язку з упровадженням нових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів в основу системи навчання був покладений рівневий підхід і технологія рівневої диференціації як сукупність форм і методів навчання, що враховують індивідуальні особливості учня, його потреби та інтереси. У процесі використання диференційованих завдань необхідно здійснюється поступовий перехід від колективних форм роботи учнів до частково самостійних і повністю самостійних у межах уроку або системи уроків. Такий підхід дає можливість учням брати участь у виконанні завдань, складність яких зростає. Застосування рівневої диференціації дає змогу кожному учню працювати на будь-якому рівні.
Робота учнів на уроці може здійснюватися як індивідуально за відповідними завданнями, такі в парах або групах.

Проблемне навчання

Використання методів, заснованих на створенні проблемних ситуацій, активної пізнавальної діяльності учнів, дозволяє  націлити учнів на пошук і вирішення складних питань, що потребують актуалізації знань. Створення в навчальній діяльності проблемних ситуацій та організація активної самостійної діяльності учнів для їх вирішення, в результаті чого відбувається творче оволодіння знаннями, вміннями, навичками, розвиваються розумові здібності. Проблемні ситуації можна використовувати на різних етапах уроку: під час пояснення, закріплення, перевірці знань учнів. Таким чином, проблемне навчання дозволяє спрямовувати учнів на придбання знань, умінь і навичок, засвоєння способів самостійної діяльності, на розвиток пізнавальних і творчих здібностей.

На своїх уроках я використовувую такі типи проблемних завдань:

  1. Завдання з відсутніми даними.
  1. Задачі із зайвими даними.
  1. Завдання з кількома рішеннями.
  1. Завдання з мінливим змістом.

Плануючи процес навчання, я створюю проблемну ситуацію таким чином, щоб викликати в учнів не тільки зацікавленість, а й бажання самостійно відкрити для себе нові знання. Учні зосереджені, зацікавлені, уважні, їхнє мислення направлене на розв’язання поставленої проблеми.
Так, під час вивчення в 5 класі теми «Трикутник»  пропоную побудувати трикутник із сторонами 3 см, 5 см і 9 см. Спроба виконати завдання приводить їх до усвідомлення неможливості побудови трикутника з такими сторонами. Порівнявши дані задачі, учні помічають, що з даними довжинами сторін неможливо  виконатизавдання. Із здобутого протиріччя формулюємо гіпотезу про існування певного зв’язку між трьома сторонами трикутника.

Дослідницькі методи в навчанні

Дають можливість учням самостійно поповнювати свої знання, глибоко вникати в досліджувану проблему та передбачати шляхи її вирішення, що важливо при формуванні світогляду. Це важливо для визначення індивідуальної траєкторії розвитку кожного учня.

Пропонуючи учням провести самостійне дослідження, вчитель, знаючи їх індивідуальні особливості, надає деяким дітям допомогу у вирішенні пізнавальної задачі. Тому при застосуванні до цих школярів дослідницький метод стає частково-пошуковим. Дослідницький метод має деяку подібність з частково-пошуковим (евристичним), але вони різні за своєю суттю. При евристичному методі всі моменти навчання регламентуються вчителем; при дослідницькому методі школярі не лише самостійно вирішують задачі, але й самі висувають проблеми, знаходять способи їх рішення, планують свою роботу. Дослідницький метод в навчанні може бути успішно застосований лише за умови певної підготовки вчителя і учнів. Наприклад, робота учнів з текстом підручника або посібника. Така робота проводиться в дослідницькому плані і включає пошук відповідей на питання, які в наявній формі під час читання знайти неможливо. Для підготовки учнів до дослідницької роботи з підручником корисно пропонувати їм скласти план прочитаного. Більш складним буде завдання, що потребує на основі прочитаного тексту скласти яку-небудь схему, графік, рівняння, про яке йдеться, заповнити таблицю запропонованої форми чи скласти свою.

Ігрові технології. Використання на уроках ігрових технологій забезпечує досягнення єдності емоційного і раціонального в навчанні. Так включення в урок ігрових моментів робить процес навчання цікавішим, створює в учнів гарний настрій, полегшує подолання труднощів у навчанні. Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання, стимулювання учнів до навчальної діяльності.

Якщо традиційно освітній процес пов’язаний з передачею-отриманням інформації, відпрацюванням репродуктивних умінь, то в грі учасник сам собі ставить мету, шукає способи її досягнення, відбирає матеріал, при цьому він відповідальний не тільки за свою поведінку і результати, але і за успіх всієї групи. Тому гра має ще й величезну виховну цінність.

Групова технологія. Групова технологія дозволяє організувати активну самостійну роботу на уроці. Це робота учнів в статичній парі, динамічної парі при повторенні вивченого матеріалу, дозволяє в короткий термін опитати всю групу, при цьому учень може побувати в ролі вчителя і в ролі відповідального, що саме створює сприятливу атмосферу на уроці. Учень при цьому відчуває себе розкуто, розвивається відповідальність, формується адекватна оцінка своїх можливостей, кожен має можливість перевірити, оцінити, підказати, виправити, що створює комфортну атмосферу.

На сьогоднішній день інформаційно-комунікаційні технології займають все більше місце в освітньому процесі. Головною перевагою цих технологій є наочність, оскільки великий відсоток інформації засвоюються за допомогою зорової пам’яті, і вплив на неї дуже важливо в навчанні. Інформаційні технології допомагають зробити процес навчання творчим і орієнтованим на учня. Використання ІКТ на уроках математики дозволяє: зробити процес навчання більш цікавим, яскравим, захоплюючим за рахунок багатства мультимедійних можливостей; ефективно вирішувати проблему наочності навчання; розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів. У розв’язанні цих проблем важливе місце відводиться комп’ютерному програмному забезпеченню освітнього процесу в цілому, а отже і мультимедійним технологіям зокрема.            Використання сучасних освітніх технологій дозволяє підвищити ефективність навчального процесу, допомагає досягати найкращого результату в навчанні математики, підвищує пізнавальний інтерес до предмета.

 

Comments

  1. Анно Олександрівно! Ваша стаття цікава та актуальна. Адже використання сучасних освітніх технологій дозволяє підвищити ефективність навчального процесу і допомагає досягти найкращого результатув навчанні математики. Успіхів, Вам , колего!

Залишити відповідь